Nyheder

Særeje på kapitalandele i selskaber: Hvad gælder om værdistigninger, surrogater og indtægter?

Særeje for en ægtefælle vedrørende kapitalandele i et selskab kan være etableret på tre måder. I denne artikel gennemgår vi de tre måder og besvarer samtidig spørgsmålet; hvad gælder, hvis kapitalandelene stiger i værdi, afløses af noget andet eller kaster indtægter af sig?

For det første kan kapitalandelene være givet som gave til ægtefællen, hvor gavegiveren har bestemt, at gaven skal være særeje for gavemodtageren.

For det andet kan kapitalandelene være arvet af ægtefællen, hvor arveladeren i sit testamente har bestemt, at arven (og dermed kapitalandelene) skal være særeje for arvingen.

For det tredje kan ægtefællerne selv have aftalt, at kapitalandelene skal være særeje. Det gør man i en ægtepagt, som skal være skriftlig, og som skal tinglyses for at få gyldighed.

Men hvad gælder egentlig, hvis kapitalandelene stiger i værdi, afløses af noget andet eller kaster indtægter af sig?

Læs mere om det her i artiklen.

Særejeformer

Der er forskellige særejeformer.

Det mest sædvanlige er, at kapitalandelene i selskabet er genstandssæreje. I sådanne tilfælde er det de specifikke kapitalandele, som er særeje.

Et særeje kan også være et brøkdelssæreje, hvor det er en bestemt procentdel eller en bestemt brøkdel af kapitalandelenes værdi, der er særeje. Her vil værdien af særejet bevæge sig op og ned efter brøken, hvis værdien af kapitalandelene ændrer sig.

Et særeje kan ligeledes være et sumsæreje. Et sumsæreje betyder, at særejet afgrænses ved et bestemt fastsat beløb af kapitalandelenes værdi. Størrelsen af beløbet påvirkes ikke af, at kapitalandelenes værdi ændrer sig. Sumsæreje kan kun aftales af ægtefællerne selv. Tredjemand kan ikke træffe bestemmelse herom.

I det følgende tænkes på de tilfælde, hvor kapitalandelene i selskabet er genstandssæreje.

Værdistigninger

Ved særejets etablering har kapitalandelene naturligvis en bestemt værdi. I tiden derefter kan kapitalandelene så stige i værdi - og de kan selvsagt også falde i værdi.

En værdistigning kan skyldes, at et aktiv, som selskabet ejer, stiger i værdi. Værdistigningen kan også skyldes, at selskabet har en indtjening, altså skaber et overskud, som ikke udloddes til kapitalejerne, men forbliver i selskabet til konsolidering. Omvendt kan værdien falde, hvis selskabets aktiver mister værdi, eller hvis selskabet har underskud.

Sådanne værdistigninger tilfalder særejet, ligesom fald i værdien belaster særejet. Der er ikke nogen lovregler herom i Ægtefælleformueloven, men princippet ligger helt fast efter praksis.

Man kan udtrykke det på den måde, at et særejeaktiv er særeje med den værdi, det har på det konkrete skifte, hvor særejet har relevans. Stiger kapitalandelenes værdi efter særejets etablering bliver særejet mere værd, falder værdien bliver særejet mindre værd. Gevinst og tab tilfalder særejeægtefællen, og den anden ægtefælle får ikke andel i en værdistigning eller bærer ikke nogen del af et værdifald.

Surrogater

Ved surrogater forstås, at kapitalandelene afløses af et andet aktiv.

Et eksempel er, at kapitalandelene bliver solgt. Surrogatet udgøres herefter af den købesum, som særejeægtefællen oppebærer.

Et andet – lignende – eksempel er, at selskabet likvideres. Her udgøres surrogatet af det likvidationsprovenu, som særejeægtefællen modtager.

Et tredje eksempel er, at kapitalandelene er genstand for en aktie- eller anpartsombytning efter de selskabsretlige regler herom. Kapitalandelene indskydes da i et andet/nyt selskab, sådan at særejeægtefællen nu i stedet ejer kapitalandele i dette nystiftede selskab, som så ejer de kapitalandelene, ægtefællen ejede før.

Om surrogater gælder reglen i Ægtefælleformuelovens § 25. Den siger, at et surrogat også er særeje på samme måde som særejeaktivet var, men at ægtefællerne ved ægtepagt kan aftale, at et surrogat for særeje skal være delingsformue, og dermed ikke særeje.

Derimod kan det ikke aftales, at et surrogat for delingsformue skal være særeje.

Lovens regel betyder altså, at et surrogat for kapitalandele også bliver særeje, medmindre ægtefællerne i en ægtepagt har aftalt andet. Det er altså også reglen, hvis ægtefællerne slet ikke har taget stilling til det.

Indtægter

Indtægter af kapitalandele vil først og fremmest være det udbytte, som måtte blive udloddet fra selskabet til særejeægtefællen.

Derimod – og her optræder hyppigt misforståelser – er særejefællens lønindkomst fra selskabet til honorering af vedkommendes arbejdsindsats i selskabets interesse IKKE en indtægt. Det er en fremtidig erhvervelse, og den vil ikke være særeje pga. særejet på kapitalandelene.

Om indtægter gælder Ægtefælleformuelovens § 25 også. En indtægt af kapitalandele, som er særeje, er altså også særeje, medmindre ægtefællerne i en ægtepagt har aftalt, at indtægten skal være delingsformue.

Kan det være så svært?

På en måde er reglerne ikke så komplicerede, men der opstår dog undertiden situationer, hvor også domstolene kan komme på vildspor.

En relativt nylig afgørelse fra Vestre Landsret, som er offentliggjort i TFA2023.221, er et eksempel herpå.

I sagen havde et ægtepar oprettet en ægtepagt, da de blev gift.

Af ægtepagten fremgik, at bl.a. nogle kapitalandele skulle være særeje for manden. Endvidere fremgik, at ”Indtægterne af særejet skal være almindeligt fælleseje”. Denne formulering var en helt almindelig og gængs måde at udtrykke en aftale om, at indtægter af særeje skal være delingsformue.

”Fælleseje” er det, der nu med den nye ægtefælleformuelovs terminologi kaldes delingsformue.

Da ægtefællerne skulle skilles, blev de ikke desto mindre uenige om omfanget af særejet. Selskabet, som mandens særeje omfattede, havde nemlig siden ægtepagtens oprettelse genereret en større indtjening, og værdien af kapitalandelene, og dermed særejet, var altså vokset betragteligt. Der var udloddet visse udbytter gennem årene, men i alt væsentligt, var indtjeningen blevet stående i selskabet.

Sagen endte ved skifteretten, som nåede til det – udefra set – yderst overraskende resultat, at det ”opsparede overskud” måtte betragtes som en indtægt, som dermed i kraft af ægtepagten var delingsformue.

Dommen blev anket til landsretten, som nåede til det modsatte – og åbenlyst korrekte - resultat. Det ”opsparede overskud” var ikke en indtægt, men derimod udtryk for en værdistigning på kapitalandelene, og derfor ikke delingsformue.

Afrunding

Særeje er en dynamisk størrelse. Et særejeaktiv kan ændre værdi, blive afløst af noget andet og kaste indtægter eller tab af sig. For at kende det fulde omfang af et særejes værdi og konsekvenser ved eksempelvis en skilsmisse eller dødsfald, skal man derfor kende og tage højde for de regler, der er omtalt her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne