Nyheder

Nyere domstolspraksis om 15/20%-reglen - en status

Læs med og få en opdatering på den nyeste domstolspraksis om 15/20%-reglen, og hvad vi kan udlede af den.

Det er velkendt for de fleste, at der efter værdiansættelsescirkulæret gælder, at man ved en familieoverdragelse af en fast ejendom kan anvende en værdi udgørende ejendomsvurderingen +/- 15% eller 20%, medmindre der foreligger såkaldte ”særlige omstændigheder”. Disse regler kaldes i daglig tale ”15%-reglen”.

Baseres overdragelsen på en ”gammel” vurdering, er det spændet på +/- 15%, der gælder. Baseres overdragelsen på en ”ny” vurdering efter de nye regler om ejendomsvurderinger, gælder spændet på +/- 20%. En "foreløbig” vurdering er ikke en ny vurdering i denne kontekst, og det vil da fortsat være den ”gamle” vurdering, som gælder.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvornår der foreligger ”særlige omstændigheder”, sådan at den gunstige værdiansættelse ikke kan bruges, er der en righoldig administrativ praksis fra Skatterådet og Landsskatteretten, både offentliggjorte og ikke offentliggjorte afgørelser. Denne administrative praksis giver bestemt ikke altid grundlag for sikre konklusioner om retsstillingen om forskellige spørgsmål.

En række sager bliver løbende indbragt for domstolene, og domstolspraksis – især når en sag er afgjort i Højesteret – giver naturligt nok oftest grundlag for mere præcise udsagn om retstillingen og dermed bedre grundlag for fremadrettet rådgivning.

Retsstillingen er den samme ved arv og ved gaver

Det var Højesterets dom fra 2016, SKM2016.279.HR, der fastslog, at der gælder et retskrav på at anvende 15%-reglen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Den pågældende sag vedrørte arveudlæg af fast ejendom i et dødsbo, og det lå efter sagen ikke fast, om der gjaldt samme princip ved gaveoverdragelse i levende live. Man kunne hverken med sikkerhed konkludere, at der ved gaveoverdragelser gjaldt et retskrav i samme omfang, eller konkludere, om der ved gaver gjaldt et endnu videre retskrav, sådan at begrænsningen i forhold til særlige omstændigheder ikke var gældende for gaveoverdragelser. Det sidste kunne der efter nogens opfattelse argumenteres for.

I SKM2022.507.HR fik Højesteret så lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet.

Ved dommen blev det fastslået, at 15%-reglen skal fortolkes på samme måde, uanset om der er tale om arveudlæg fra et dødsbo eller en gaveoverdragelse.

I tillæg hertil blev det fastslået, at der ikke gælder nogen anderledes, og altså heller ikke udvidet, adgang til at anvende 15%-reglen ved gaveoverdragelser.

Med dommen ligger det fast, at retsstillingen med hensyn til anvendelse af 15%-reglen er den samme ved dødsboer og ved gaver.

Anvendelsen ved næringsejendomme

I 2018 afgav Skatterådet to bindende svar, der samstemmende fastslog, at 15%-reglen ikke fandt anvendelse på næringsejendomme. Den bagvedliggende begrundelse var baseret på, at 15%-reglen kun skulle finde anvendelse på ejendomme, der er undergivet beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven, og det er næringsejendomme netop ikke.

I SKM2022.157.LSR traf Landsskatteretten imidlertid en afgørelse, hvorefter 15%-reglen kan anvendes på alle ejendomme, også næringsejendomme.

Denne afgørelse indbragte Skattemyndighederne for domstolene.

Vestre Landsret har afsagt dom i 2023, offentliggjort som SKM2023.552.VLR, og landsretten er enig med Landsskatteretten og tiltrådte således, at værdiansættelsescirkulæret – og dermed 15%-reglen – gælder for alle ejendomme, også næringsejendomme.

Skattemyndighederne har anket dommen til Højesteret, hvor den verserer i skrivende stund.

Belåningsgrad som særlig omstændighed

Når en ejendom belånes med realkreditbelåning, har det afsæt i realkreditlovens regler, hvorefter et realkreditinstituts belåning af en ejendom bl.a. skal være baseret på en sagkyndig vurdering af ejendommen med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip. 

Det kan derfor være udtryk for en særlig omstændighed, hvis en ejendom relativt kort tid før overdragelsen eller ganske hurtigt efter overdragelsen er eller bliver undergivet realkreditbelåning af en størrelse, som indebærer, at realkreditinstituttets vurdering har været markant højere end ejendomsvurderingen.

Ved en dom afsagt i 2024 og offentliggjort ved SKM2024.33.HR stadfæstede Højesteret Vestre Landsrets dom i SKM2022.497.VLR.

I sagen solgte en far den 1. juli 2019 fire ejendomme til sine to børn til en værdi fastsat til den offentlige ejendomsvurdering. Ved overdragelsen var de fire ejendomme belånt på baggrund af belåningsværdier, der var mellem ca. 60 % og 130 % højere end overdragelsesprisen/ejendomsvurderingen. Denne belåning var sket i perioden fra ca. en måned til ca. 25 måneder før overdragelsen. Børnene overtog gælden, som oversteg købesummen, og børnene udstedte gældsbreve til faderen på differencen i forhold til købesummen. Faderen skyldte derfor børnene penge. Landsretten fandt, at der forelå særlige omstændigheder, og det blev tiltrådt af Højesteret.

Af Højesterets præmisser fremgår bl.a.:

”I tilfælde, hvor der ved overdragelsen af ejendommen er sket overtagelse af realkreditgæld, der væsentligt overstiger den offentlige vurdering, vil dette normalt tale for, at den offentlige vurdering er for lav, og dermed for at fravige 15 %-reglen.”

Højesteret lægger således vægt på, at der er sket overtagelse af realkreditgæld, som væsentligt overstiger den offentlige ejendomsvurdering. Det er ganske interessant, at Højesteret med den formulering synes at introducere et ”væsentlighedskriterium”. Til gengæld åbner det så for en fortsat uklarhed om, hvor meget der skal til, for at en difference er væsentlig, og om det havde være anderledes, hvis børnene ikke havde overtaget hele gælden, men (en del af) gælden i stedet havde været indfriet af faderen inden overdragelsen.

Overdrageren har købt ejendommen ”dyrt” og solgt den ”billigt”

Netop dette tema, hvor forældrene har købt ejendommen ”dyrt” og efterfølgende har overdraget den til børnene ”billigt”, har givet anledning til en betydelig administrativ praksis.

Temaet er, at mor og/eller far har erhvervet en ejendom, og efter nogen tid overdrages denne ejendom til et eller flere børn. Denne overdragelse til børnene – typisk ved gave – sker til en værdi fastsat efter 15%-reglen, og den værdi ligger betydeligt under den købesum, hvortil mor og/eller far har købt ejendommen. Ikke så sjældent er der tale om ”forældrekøb”, hvor barnet bor til leje i ejendommen frem til gaveoverdragelsen.

Den administrative praksis viser, at man sammenholder den tid, der er gået fra mors og/eller fars køb af ejendommen frem til tidspunktet for gaveoverdragelsen til barnet, med den beløbsmæssige og procentuelle forskel mellem fars/mors købspris og gaveoverdragelsesprisen. Hvor lang tid der skal gå, og hvor stor prisforskellen skal være, er det imidlertid svært at sige noget meget præcist om.

I de mange offentliggjorte afgørelser, som foreligger fra Skatterådet og Landsskatteretten omkring disse købs- og gaveoverdragelsestilfælde, er der ikke en klar linje. Der er dog en tendens til, at Landsskatteretten er mere lempelig ved deres vurdering af særlige omstændigheder i disse sager. Landsskatterettens praksis er dog ikke entydig, og det bliver spændende, hvad domstolenes linje bliver.

Den første offentliggjorte domstolsafgørelse om denne problemstilling er fra Østre Landsret – SKM 2022.3 ØLR, som vedrørte en situation, hvor forældre ved købsaftale af 16. september 2015 havde købt en udlejningsejendom for 61,75 mio. kr. med overtagelsesdag den 15. december 2015 – og hvor ejendommen ved gaveoverdragelsesaftale af 28. december 2015 blev overdraget til børn og børnebørn for 32,3 mio. kr. Østre Landsret fandt, at der forelå særlige omstændigheder i denne sag. Tidsspændet var tre måneder fra købsaftalens underskrivelse til gaveoverdragelsen, og nedslaget var 47,7%. Landsskatteretten havde oprindeligt ved SKM 2018.551 LSR fundet, at der ikke forelå særlige omstændigheder i denne konkrete sag.

Den anden offentliggjorte domstolsafgørelse om denne problemstilling foreligger nu ved en dom fra Retten i Lyngby, der er offentliggjort i SKM2024.73.BR.

I dommen statueres særlige omstændigheder i et tilfælde, hvor en mor overdrog en ejendom til sin søn for 1.950.000 kr. 16 måneder efter, at hun havde købt ejendommen for 3.850.000 kr. ”Nedslaget” var altså på ca. 49% og på kr. 1.900.000

Der verserer flere af disse sager ved domstolene, og vi følger spændt med på, hvordan retspraksis bliver.

Kan den almindelige prisudvikling, salgsstatistikker og afkastbetragtninger begrunde særlige omstændigheder?

I SKM2021.267.HR afviste Højesteret, at tre forskellige forhold var udtryk for særlige omstændigheder. De tre forhold er indbyrdes forbundne.

Sagen handlede om anvendelse af 15%-reglen ved gaveoverdragelse af en udlejningsejendom.

Højesteret afviser for det første, at det forhold, at den almindelige prisudvikling fører til, at handelsværdien af en udlejningsejendom kommer til at afvige væsentligt fra ejendomsvurderingen, er udtryk for en særlig omstændighed. Det er det offentlige - og ikke skatteyderen - der skal bære risikoen for, at ejendomsvurderingen er for lav.

Højesteret afviser for det andet, at en af Skattestyrelsen fremlagt prisstatistik for salgspriser i det relevante geografiske område eller en afkastberegning for gaveoverdragelsesprisen, der viste, at afkastet herved oversteg markedets krav til afkast af investeringsejendomme i det relevante geografiske område, kunne danne grundlag for at statuere særlige omstændigheder. Højesteret bemærkede, at begge disse forhold reelt er udtryk for et synspunkt om, at ejendomsvurderingen var for lav i forhold til almindelig prisudvikling og derfor blot en variant af synspunktet herom.

Højesteret har dermed fastslået, at argumenter om en generelt begrundet væsentlig difference mellem en handelsværdi og ejendomsvurderingen ikke er udtryk for særlige omstændigheder.

I anledning af afgørelsen fra Højesteret har Skattestyrelsen som SKM2023.417.SKTST udsendt et styresignal, der beskriver rammerne for mulighederne for genoptagelse i tilfælde, hvor den nu afviste argumentation har været anvendt.

”Særlige omstændigheder” skal være begrundet i konkrete forhold vedrørende den relevante ejendom

I SKM2021.267.HR fastslår Højesteret også det princip, som en naturlig konsekvens af, at den almindelige, generelle prisudvikling ikke er udtryk for særlige omstændigheder, at en særlig omstændighed skal være begrundet i særlige, konkrete forhold vedrørende den relevante ejendom.

Værdiansættelse til dagsværdi i en årsrapport

I en dom afsagt den 12. februar 2024 ændrer Vestre Landsret Landsskatterettens afgørelse i SKM2022.412.LSR. Vestre Landsrets dom er offentliggjort i U.2024.2116.V.

I sagen overdrog en far henholdsvis 19,23% og 45,23% af kommanditanparterne i to K/S’er til sine børn den 20. marts 2020. K/S’erne ejede begge ejendomme. Ejendommene var i regnskaberne for K/S’erne værdiansat til dagsværdi som investeringsejendomme til 29,7 mio. og 140 mio. Revisor havde godkendt regnskaberne og de skønnede dagsværdier. Ejendomsvurderingen -15% gav en værdi på 20,3 mio. og 83,7 mio. Nettoværdien af K/S’erne var regnskabsmæssigt 21,7 mio. og 4,0 mio. Ved brug af vurderingen -15% var nettoværdien 2,9 mio. og 0,8 mio. Landsretten tiltræder skattemyndighedernes opfattelse, hvorefter der foreligger særlige omstændigheder.

Der lægges dels vægt på, at selskabernes ledelse, i samarbejde med revisorerne, havde beregnet dagsværdien af investeringsejendommene efter anerkendte og sædvanlige principper for vurdering af udlejningsejendomme på baggrund af konkrete oplysninger om selskabernes forhold.

Forskellen mellem dagsværdien og den offentlige ejendomsvurdering var ca. 40%. Landsretten lægger dertil vægt på, at det måtte have stået klart for faderen, der var bestyrelsesformand i selskabet, at den offentlige ejendomsvurdering var for lav, hvorfor der forelå særlige omstændigheder.

I dommen fastslås det derfor, at de konkrete forhold, hvor der er lavet en konkret værdiansættelse af ejendommene i et regnskab, som er godkendt af revisor, og hvor faderen har en subjektiv viden herom, gør, at værdiansættelsen til dagsværdi i en årsrapport er udtryk for særlige omstændigheder.

Landsrettens dom er anket til Højesteret.

Vi følger de nye afgørelser

Som det fremgår, er en række spørgsmål afgjort ved domstolene, mens andre er på vej igennem ”systemet”. Værdiansættelsen af fast ejendom ved familieoverdragelse er et retsområde, der har stor bevågenhed og interesse i praksis, og det er velkomment, hver gang konkrete spørgsmål finder sin afklaring i retspraksis.

Har du spørgsmål til 15/20%-reglen eller retspraksis, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne