Nyheder

Lån mellem familiemedlemmer skal være ”virkeligt ydede lån”

Når der ydes lån mellem nærtstående familiemedlemmer, er der en række forhold, man skal være opmærksom på, hvis man vil være sikker på at kunne fratrække lånebeløbet i boopgørelsen på et senere skifte, da der i Boafgiftslovens § 13, stk. 3 stilles krav om, at der skal være tale om virkeligt ydede lån.

Af Boafgiftslovens § 13, stk. 3 fremgår det, at gældsforpligtelser, som afdøde måtte have påtaget sig over for de i § 22 nævnte personer eller over for sin ægtefælle, ikke kan fratrækkes i boet, når de ikke stammer fra virkeligt ydede lån eller andre præstationer. De i § 22 nævnte personer omfatter bl.a. børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre. Bestemmelsen i § 13, stk. 3 er en bestemmelse, der skal modvirke omgåelse af boafgiftsreglerne ved, at man etablerer gældsforhold, der ikke har nogen egentlig realitet ud over at opnå en afgiftsbesparelse.

Der er en del tidligere praksis om spørgsmålet, men i to nyere domme offentliggjort i U.2023.5064.Ø og U2023.5666.V har Landsretten taget stilling til, hvad der nærmere skal forstås ved begrebet virkeligt ydede lån.

Afgørelsen fra Østre Landsret

I dommen U.2023.5064.Ø havde nu afdøde A udstedt 17 gældsbreve til sine to børn samt et barnebarn med et samlet lånebeløb på 2.814.700 kr., der var fratrukket boopgørelsen i A’s dødsbo. A havde fra 2015 til 2022 udbetalt gaver/arveforskud til sine børn og barnebarn. I tilknytning til udbetalingerne var der fra modtageren af pengene ydet lån til A, der i al væsentlighed modsvarede værdien af den gave, som vedkommende havde fået af A. Ifølge de gældsbreve, der var udfærdiget, forrentedes lånene ikke og forfaldt på anfordring, og der var ikke betalt afdrag på gælden.

Skifteretten lagde til grund, at alle handlinger og transaktioner var sket i tæt tidsmæssig sammenhæng og fandt derfor ikke, at A havde påtaget sig en reel gæld til sine børn (arvinger) og barnebarn og forhøjede således bobeholdningen med 2.814.700 kr. Landsretten tiltrådte, at gældsforpligtelserne under de anførte omstændigheder ikke stammede fra virkeligt ydede lån, og at de derfor ikke kunne fratrækkes i boet. Landsretten uddybede endvidere, at formålet med bestemmelsen er at sikre, at A ikke har påtaget sig gældsforpligtelser alene med det formål at reducere afgiftsgrundlaget.

Dommen er et eksempel på, at man tilsidesætter en ”trafik”, hvor en person (den senere afdøde) giver en gave til f.eks. et barn, hvorefter barnet med det samme eller kort tid efter ”låner” pengene tilbage til gavegiver.

Hvis det blev anerkendt, ville det føre til, at gavegivers formue, og dermed afgiftsgrundlaget for boafgift på et senere skifte, faldt med gavebeløbet, idet;

  • Gavegiver overdrager f.eks. 70.000 kr. som gave, hvorefter formuen falder med det beløb
  • Gavegiver modtager et lån på 70.000 kr. – vedkommende får derved 70.000 kr. ”ind på kontoen”, hvilket umiddelbart fører til, at formuen hos vedkommende vokser med beløbet
  • MEN – det modsvares af, at der opstår en gældsforpligtelse, som udligner formueforøgelsen.

Derfor bliver resultatet af de to sammenhængende transaktioner, at formuen falder med 70.000 kr. – vel at mærke uden at gavegiver reelt skal undvære pengene, som vedkommende jo ”låner tilbage” ved oprettelsen af et gældsbrev.

Dommen er således et eksempel på, at den konstruktion ikke holder, når de to transaktioner opfattes som ét hele – ydelsen af gaven og det efterfølgende lån. Tilsammen har konstruktionen ikke andet formål end at etablere en afgiftsbesparelse ved, at der etableres et gældsforhold.

Foreligger der ikke to sammenhængende transaktioner mellem långiver og låntager, men alene et lån fra långiver til lånemodtageren, vil det tale for, at der er tale om virkeligt ydede lån og et reelt låneforhold.

Afgørelsen fra Vestre Landsret

I dommen U.2023.5666.V, kom Landsretten frem til et andet resultat.

Afdøde K havde i denne sag ved gavebrev af 26. november 2015 ydet en gave til sin søn H. Det fremgik af gavebrevet, at gaven udgjorde et kontant beløb på 3.000.000 kr., og at K skulle betale gaveafgiften af beløbet med i alt 450.000 kr.

K havde den 9. december 2015 betalt gaveafgiften på 450.000 kr., ligesom K den 30. december 2015 endvidere havde overført 2 mio. kr. til H ved to overførsler á hver 1 mio. kr. K afgik ved døden i 2020, hvorfor der i boopgørelsen blev medtaget en post på 1 mio. kr. under passiverne, og det var anført, at beløbet vedrørte ”gæld til H, rest ifølge gavebrev”.

Skifteretten forhøjede boafgiften med henvisning til, at der ikke var mulighed for at fradrage gavebeløbet på 1 mio. kr. i afgiftsgrundlaget, idet afdøde havde beholdt den fulde rådighed over restgavebeløbet på 1 mio. kr., og skifteretten fandt ikke, at gældsforpligtelsen blev modsvaret af et virkeligt ydet lån og/eller vederlag for andre præstationer.

Landsretten lagde - modsat Skifteretten – vægt på, at der kort tid efter gavebrevets underskrift var betalt gaveafgift af beløbet på 3 mio. kr., ligesom 2 mio. kr. af gaven var blevet givet, hvorfor gaven måtte anses for virkeligt ydet. Som følge heraf kunne beløbet indgå som en passivpost i boopgørelsen, hvor den afgiftspligtige bobeholdning fratrækkes 1 mio. kr., svarende til den del af gaven, der ikke var opfyldt ved dødsfaldet.

Opsummerende om retstilstanden

Dommene viser, at vurderingen af, om der ved et gældsforhold er tale om et virkeligt ydet lån, er baseret på en konkret vurdering af realiteten af de dispositioner, der etablerer gældsforholdet. Når flere sammenhængende transaktioner fremtræder som en helhed og fremtræder som en ordning, der kun har haft til formål at nedbringe boafgiftsgrundlaget, må man være forberedt på, at kriteriet om virkelig ydet lån ikke vil være opfyldt.

Kontakt DAHL

Har du brug for sparring eller spørgsmål boafgiftsloven, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs Private Client-team. Vores eksperter har indgående viden og mange års erfaring i at yde rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne