Nyheder

Praksisændring: Grundlag for genoptagelse af skatteansættelser vedrørende handler med kryptovaluta/-aktiver

To nye styresignaler fra april 2024 bekræfter, at Skattestyrelsen i efteråret 2022 ændrede praksis for opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved krydshandler og udokumenterede indsætninger ved handel med kryptovalutaer/-aktiver. Disse signaler åbner op for muligheden for genoptagelse af tidligere års skatteansættelser. Vi vil i denne artikel uddybe, hvad dette betyder for dig og gøre dig klogere på, om der er penge at hente ved at anmode Skattestyrelsen om en genoptagelse af tidligere indkomstår.

Baggrunden for styresignalerne

Skatteydere, der handler med kryptovaluta, er underlagt de generelle oplysningspligter. Dette indebærer, at de årligt skal oplyse deres indkomst til Skattestyrelsen, herunder gevinster og tab på kryptovaluta, som skal indgå i deres skatteopgørelse.

Ved kontrol er det afgørende, at skatteyderen kan dokumentere de oplysninger, vedkommende har givet, såsom oversigt over transaktioner, kursværdier, anskaffelses- og salgssummer og lignende.

I mange tilfælde kan det dog være en udfordring for skatteyderen at fremlægge tilstrækkelige oplysninger, da det ofte kan være komplekst at indsamle den nødvendige dokumentation.

Kan skatteyderen ikke fremlægge den nødvendige dokumentation ved efterkontrol eller borgerhenvendelser, anvender Skattestyrelsen en eller flere beregningsmetoder, der sigter mod at understøtte en så korrekt skatteopgørelse som muligt, på trods af mangelfulde oplysninger, der er modtaget fra borgerne.

Skattestyrelsens beregningsmetoder har bl.a. betydning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved krydshandler og udokumenterede indsætninger.

Krydshandler: Når en skatteyder har handlet/vekslet én form for kryptovaluta til en anden form for kryptovaluta.

Udokumenterede indsætninger: Udokumenterede erhvervelser af kryptovaluta, hvor skatteyderen ikke har dokumentation for anskaffelsestidspunktet, -måden eller -summen mv. for kryptovaluta, som er indsat på f.eks. en wallet.

I efteråret 2022 ændrede Skattestyrelsen praksis for beregningsmetoden vedrørende disse typer af transaktioner som følge af implementeringen af nye IT-løsninger hos Skattestyrelsen.

Skatteministeren, Jeppe Bruus, anerkendte den 20. februar 2024 over for Skatteudvalget, at ændringen af praksis burde have været offentliggjort.

Som følge af denne anerkendelse udstedte Skattestyrelsen den 15. april 2024 to genoptagelsesstyresignaler. Se SKM2024.218.SKTST og SKM2024.219.SKTST.

Styresignalerne har væsentlig betydning for skatteydere, som i perioden mellem 1. januar 2021 og i dag har handlet med kryptovaluta, da den skattepligtige indkomst kan være fejlagtigt opgjort, og den enkelte skatteyder derfor kan have en restskat til gode.

Beregningsmetode ved krydshandler

Skattestyrelsen ændrede i efteråret 2022 beregningsmetoden for opgørelsen af anskaffelses- og afståelsessummer ved krydshandler.

Herunder beskrives de tre perioder; 1) før efteråret 2022, 2) efter efteråret 2022 og 3) i dag.

Beregningsmetode: Krydshandler før efteråret 2022 (dagskurs)

Indtil efteråret 2022 anvendte Skattestyrelsen lukkekursen på de handlede kryptoaktiver til at opgøre anskaffelses- og afståelsessummerne ved krydshandler. Dette skyldtes teknologiske begrænsninger hos Skattestyrelsen, der gjorde det vanskeligt at foretage præcise værdiansættelser i tilfælde, hvor skatteyderne ikke leverede tilstrækkelige oplysninger.

Denne metode tog ikke højde for potentielle betydelige kursudsving inden for en enkelt dag, hvilket resulterede i, at anskaffelses- og afståelsessummerne enten blev fastsat for højt eller for lavt. Det førte til enten en for høj beskatning eller et fradrag, som ikke var berettiget.

Beregningsmetode: Krydshandler efter efteråret 2022 (faktisk kurs)

Fra efteråret 2022 blev denne praksis ændret, da nye IT-løsninger gjorde det muligt for Skattestyrelsen mere præcist at beregne de faktiske anskaffelses- og afståelsessummer.

Praksisændringen bestod af tre forhold:

  1. Anskaffelses- og afståelsessummen blev beregnet til den aktuelle kurs (femminutters intervaller) i stedet for lukkekursen.
  2. Der blev indført et princip om, at der ikke kan opstå differencer mellem værdiansættelsen på det anskaffede aktiv og på det afståede aktiv ved krydshandler.
  3. Der er udarbejdet en prioriteringsliste, som anvendes ved værdiansættelsen ved handler med kryptoaktiver. Værdiansættelsen sker på baggrund af værdien af det aktiv, som er placeret højest på listen og dermed er mest validt til at fastslå kursen.

Ifølge styresignalet sker prioriteringen i nævnte rækkefølgende; 1) stablecoins, hvor det underliggende aktiv er en fiat-valuta, og 2) de største kryptoaktiver. Der vil ligeledes blive offentliggjort en prioriteringsliste på skat.dk.

Beregningsmetode: Krydshandler i dag (faktisk kurs)

Den nye beregningsmetode fra efteråret 2022 videreføres i dag, hvorfor anskaffelses- og afståelsessummer bliver opgjort med udgangspunkt i de tre ovenstående principper.

Ændringen udgjorde en praksisændring

Skattestyrelsen anser brugen af den nye metode som en praksisændring, da de konsekvent anvender principperne herfra.

En sådan praksisændring skal ifølge ombudsmandens praksis offentliggøres, og der skal være mulighed for genoptagelse til fordel for den enkelte skatteyder. Som følge heraf er styresignalet SKM2024.218.SKTST udstedt.

For den enkelte skatteyder betyder styresignalet, at der er mulighed for at genberegne skatteansættelsen efter den nye metode. Medfører genberegningen en lavere skatteansættelse, er der mulighed for at få tilbagebetalt den for meget betalte skat. Tilbagebetalingen sker ved anmodning til Skattestyrelsen om genoptagelse af tidligere indkomstår efter reglerne i skatteforvaltningslovens (SFL) § 26 og 27.

Skattestyrelsen vil ifølge styresignalet af egen drift genoptage sager, som er gunstige for den enkelte skatteyder. Men det kan være hensigtsmæssigt selv at gøre Skattestyrelsen opmærksom på fejlen med bistand fra en skatterådgiver.

Hvilke indkomstår kan genoptages?

Du kan indtil den 1. maj 2024 genoptage indkomstår fra og med 2020, jf. SFL § 26 (ordinær genoptagelse).

Efter den 1. maj 2024 vil det alene være muligt at genoptage indkomstår fra og med 2021, jf. fristen i SFL § 26, stk. 2.

Den ekstraordinære genoptagelsesfrist i SFL § 27, stk. 1, nr. 7, giver alene adgang til genoptagelse tre år forud for den underkendte praksis. Det vil sige fra og med indkomståret 2021.

Du skal derfor reagere inden den 1. maj 2024, hvis du ønsker at genoptage indkomståret 2020. Herefter vil det alene være muligt at genoptage indkomstårene fra og med 2021.

Beregningsmetode for skatteopgørelsen ved udokumenterede indsætninger

I realiteten vil enhver indsætning, hvor skatteyderen ikke kan dokumentere anskaffelsestidspunktet, -måden eller -summen, kunne betragtes som en udokumenteret indsætning.

Et typisk tilfælde opstår, når en skatteyder foretager en transaktion eller handel uden for de regulerede handelsplatforme. Dette kan f.eks. være handler mellem to bekendte, som ”bytter” eller handler kryptovaluta, hvor der betales kontant eller via bankoverførsel. I disse tilfælde kan Skattestyrelsen ikke se modydelsen og er derfor ikke i stand til at fastslå anskaffelsessummen uden dokumentation fra skatteyderen.

Et andet typisk tilfælde er, når en skatteyder har flere konti og overfører kryptovaluta mellem disse. Her kan der opstå udfordringer, hvis skatteyderen ikke kan dokumentere ejerskabet over de to konti. Ligeledes hvis der ved overførslen sker sammenblanding af kryptovalutaen, og anskaffelsestidspunktet, -måden eller -summen herved ikke kan dokumenteres.

Hvis du modtager et forslag til afgørelse eller en endelig afgørelse, hvor Skattestyrelsen har lagt til grund, at en andel af din kryptovaluta er erhvervet ved udokumenterede indsætninger, er det klogt at søge professionel rådgivning fra en skattespecialist.

Dette skyldes, at der uanset anvendelsen af den nye eller gamle beregningsmetode vil være en væsentligt højere beskatning ved udokumenterede indsætninger forbundet, end hvis anskaffelsessummen kunne dokumenteres.

I de fleste tilfælde er der mulighed for at følge transaktionssporet og dermed sandsynliggøre en given værdi for anskaffelsessummen (eventuelt skønsmæssigt).

Nedenfor beskrives Skattestyrelsens beregningsmetode for udokumenterede indsætninger for perioden; 1) indtil efteråret 2022, 2) perioden efter 2022 og 3) i dag.

Beregningsmetode: Udokumenterede indsætninger indtil efteråret 2022

Indtil efteråret 2022 fastsatte Skattestyrelsen anskaffelsessummen for udokumenterede indsætninger til 0 kr. som angivet i SKM2020.400.LSR.

Dette medførte, at skatteyderen blev beskattet af den fulde værdi af kryptovalutaen ved salgstidspunktet i overensstemmelse med realisationsprincippet.

Eksempel

Har en skatteyder solgt 1 Bitcoin til 400.000 kr., er beskatningsgrundlaget 400.000 kr., da anskaffelsessummen ansættes til 0 kr., fordi skatteyderen ikke kan dokumentere anskaffelsessummen. Beskatningen sker ved salget.

Beregningsmetode: Udokumenterede indsætninger efter efteråret 2022

Siden efteråret 2022 har Skattestyrelsen indhentet kursoplysninger, hvilket gjorde det muligt at værdisætte udokumenterede indsætninger.

Skattestyrelsen har herefter beskattet skatteyderne af kursværdien på tidspunktet for den udokumenterede indsætning efter statsskattelovens § 4. Dette uden at skatteyderne havde afstået sin kryptovaluta.

Kursværdien på tidspunktet for den udokumenterede indsætning har herefter dannet grundlag for skatteyderens anskaffelsessum efter FIFO-beregningen ved senere afståelser.

Denne ændring medførte, at skatteyderne blev beskattet på to tidspunkter: Ved indsættelsestidspunktet og ved senere afståelse af kryptovalutaen.

Fastlæggelsen af to beskatningstidspunkter påvirker renteberegningen af ikke-afregnet skat og beskatningen af endnu ikke afståede kryptovalutaer, da den nye beregningsmetode har pålagt en skat før det reelle afståelsestidspunkt.

Eksempel:

Har en skatteyder modtaget en udokumenteret indsætning på en Bitcoin den 1. januar 2023, hvor værdien var 100.000 kr., blev skatteyderen beskattet på indsætningstidspunktet af de 100.000 kr.

Senere, hvis skatteyderen sælger den ene Bitcoin for 400.000 kr., vil værdien på indsætningstidspunktet danne grundlag for anskaffelsessummen. I dette eksempel 100.000 kr. Skatteyderen vil derfor skulle beregne beskatningsgrundlaget som 400.000 kr. – 100.000 kr., hvilket medfører en skattepligtig gevinst på 300.000 kr. 

Beregningsmetode: Udokumenterede indsætninger i dag

Skattestyrelsens praksis har siden efteråret 2022 ikke været overensstemmende med Landsskatterettens praksis i SKM2020.400.LSR og SKM2023.480.LSR. Dette har medført, at Skattestyrelsens praksis er blevet underkendt i det udsendte styresignal.

Det betyder, at Skattestyrelsen vender tilbage til den praksis, der var gældende før efteråret 2022, hvor anskaffelsessummen for udokumenterede indsætninger blev opgjort til 0 kr.

Dette betyder også, at der er mulighed for genoptagelse af tidligere års skatteansættelser, hvor den underkendte metode er blevet anvendt.

Hvornår skal du reagere, hvis du ønsker indkomstårene genoptaget?

Skattestyrelsen har anvendt den afviste praksis i perioden mellem efteråret 2022 og i dag. Det vil sige, at forholdet vil vedrøre indkomstårene 2022 og 2023.

Du kan indtil den 1. maj 2026 genoptage indkomståret 2022 og fremefter, jf. SFL § 26 (ordinær genoptagelse), og indtil den 1. maj 2027 genoptage indkomståret 2023 og fremefter.

Afsluttende bemærkninger

Hvis Skattestyrelsen, Landsskatteretten eller domstolene har truffet afgørelse vedrørende din skatteansættelse ved salg af kryptovaluta i perioden fra 1. januar 2021 til i dag, er det værd at overveje at konsultere en skattespecialist. En skattespecialist kan hjælpe med at klarlægge, om din skatteansættelse er baseret på korrekte oplysninger og vurdere dine muligheder for genoptagelse.

Hvis skatteansættelsen er baseret på et forkert grundlag, kan der være penge at hente ved at anmode om en genoptagelse.

Handler du med kryptovaluta, og har du endnu ikke indberettet indkomst herfra, og er du i tvivl om, hvorvidt du er skattepligtig af dine salg eller opgørelsen heraf, bør du ligeledes kontakte en skattespecialist. Dette af hensyn til at Skattestyrelsen løbende fører kontrol og modtager oplysninger fra tredjepart, som i sidste ende kan give anledning til en kontrolsag.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til beskatningen af kryptovaluta eller behov for bistand til at afklare, om din skatteansættelse er baseret på et forkert grundlag, er du altid velkommen til at kontakte vores skattespecialister, som sidder klar til at rådgive dig.

Vores advokater fører sager om beskatning af kryptovaluta, herunder også skattestraffesager og bistår med rådgivning før/under/efter en eventuel skattesag vedrørende kryptovalutaer/-aktiver.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne