Nyheder

Garantens mulighed for at begære sagkyndig beslutning i henhold til AB 92

Entreprenøren stiller normalt en garanti overfor bygherren til sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til entreprisekontrakten. Det er udgangspunktet i henhold til AB 92, at entreprenøren skal stille en sådan sikkerhed, jf. AB 92 § 6, og sikkerheden skal svare til 15 % af entreprisesummen. Garantien stilles normalt af bank eller forsikringsselskab. Der er tale om en anfordringsgaranti, og som det fremgår af § 6, stk. 7, er garanten forpligtet til at udbetale beløbet inden 10 arbejdsdage efter begæringen er modtaget af bygherren.

Såfremt entreprenøren er uenig i, at bygherren har krav på udbetaling af garantien, har entreprenøren mulighed for at forhindre en udbetaling, jf. § 6, stk. 7, ved at anmode om sagkyndig beslutning i henhold til AB 92 § 46. I så fald suspenderes udbetalingen af garantien.

Spørgsmålet er imidlertid, om også garanten kan forhindre udbetaling ved at fremsætte begæring om sagkyndig beslutning i henhold til § 46. Når man ser på ordlyden af § 6, stk. 7, er det kun entreprenøren, der er tillagt beføjelsen til at begære sagkyndig beslutning og dermed forhindre garantiens udbetaling. Dette vil normalt også i tilstrækkelig grad tilgodese garantens interesser, men der er situationer, hvor garanten kan have en selvstændig interesse i at kunne begære sagkyndig beslutning. Dette gælder i de situationer, hvor entreprenøren måtte være gået konkurs eller være økonomisk nødlidende, og hvor entreprenøren måske allerede har kastet håndklædet i ringen, og derfor ikke i tilstrækkeligt omfang varetager egne og garantens interesser. Erik Hørlyck anfører på side 109 i 7. udgave af Entrepriseret, at garanten må have en sådan beføjelse, hvorimod Torsten Iversen i Entrepriseretten, side 313, anfører at garanten ikke bør have denne beføjelse.

I en afgørelse fra Voldgiftsretten for Bygge- og Anlæg, trykt i TBB.2016.953, var situationen den, at det fremgik af garantens almindelige garantibetingelser, at den ret som entreprenøren havde, til i medfør af § 6 at begære sagkyndig beslutning, var tiltransporteret garanten. Det fremgik således:

”Den ret som forsikringstager har i medfør af § 6 og 7 i AB 92 og ABT 93 til at fremsætte begæring om sagkyndig beslutning overfor voldgiftsnævnet med henblik på berettigelsen af et udbetalingskrav, er transporteret til garanten. Retten til at fremsætte nævnte begæring tilkommer således garanten.”.

I sagen fremsatte bygherrens advokat begæring om udbetaling af garantien, hvilket garanten dog søgte at forhindre ved at begære sagkyndig beslutning, idet entreprenøren var gået konkurs. Bygherren bestred, at garanten havde en selvstændig kompetence til at indgive begæring om sagkyndig beslutning. Voldgiftsretten nåede frem til, at garanten havde kompetence til at indgive begæringen, idet Voldgiftsretten henviste til, at garanten havde fået transport i entreprenørens rettigheder hertil. Derved tog Voldgiftsretten ikke stilling til det mere principielle spørgsmål om, hvorvidt § 6 skal fortolkes således, at garanten under alle omstændigheder har en sådan ret, idet Voldgiftsretten udtrykkeligt, efter at have fastslået, at garanten i kraft af transporten havde en sådan ret, anførte følgende:

”Der er herefter ikke anledning til at tage stilling til, om forsikringsselskabet som garant under de foreliggende omstændigheder også uden transporten ville have haft kompetence hertil.”.

I en anden kendelse fra Voldgiftsretten, afsagt i 2017 og trykt i TBB.2017, side 560, var problemstillingen endnu engang aktuel, om end mere indirekte.

Sagen drejede sig om, hvorvidt en bygherres krav på udbetaling af garantien var bortfaldet som følge af forældelse.

Situationen var den, at en bygherre havde fremsat krav om udbetaling af en garanti stillet af entreprenøren, idet bygherren påberåbte sig, at der var mangler. Parterne vedtog at suspendere udbetalingen samt forældelsesfristen, og i den efterfølgende periode blev der så forhandlet om en løsning. På et tidspunkt opsagde bygherren suspensionsaftalen, og det afstedkom, at garantens advokat indgav en begæring om sagkyndig beslutning i henhold til § 46.

Striden opstod nu mellem parterne om, hvorvidt bygherrens krav var forældet. Voldgiftsretten nåede frem til, at forældelsen var blevet afbrudt ved, at garanten havde fremsat begæring om sagkyndig beslutning, idet garanten herved havde gjort, hvad der ”skal gøres for at sætte sagen i gang”, jf. forældelseslovens § 16, stk. 3.

Det er således interessant, at Voldgiftsretten når frem til, at en forældelsesfrist var afbrudt ved en begæring fremsat af garanten, da det, jf. ovenfor, er tvivlsomt, om en garant overhovedet har beføjelser til at begære en sagkyndig beslutning. Herudover synes henvisningen til forældelseslovens § 16, stk. 3, heller ikke at være heldig, idet paragraffen omhandler, at forældelsesfristen afbrydes, ”når fordringshaveren iværksætter, hvad der fra dennes side skal gøres for at sætte sagen i gang”. Imidlertid var det ikke fordringshaveren, men derimod garanten, der indgav begæring om sagkyndig beslutning.

Af gode grunde bestred bygherren ikke under sagen garantens beføjelser til at fremsætte begæring om sagkyndig beslutning, da det jo i sidste ende var dette retsskridt fra garantens side, der afbrød forældelsen af bygherrens krav.

Så længe der stadig er usikkerhed om, hvorvidt en garant har ret til at begære sagkyndig beslutning, må det tilrådes, at man som garant, sørger for at få til transporteret retten til at fremsætte en sådan begæring.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne