Nyheder

Garantens mulighed for at begære sagkyndig beslutning i henhold til AB 92

Entreprenøren stiller normalt en garanti overfor bygherren til sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til entreprisekontrakten. Det er udgangspunktet i henhold til AB 92, at entreprenøren skal stille en sådan sikkerhed, jf. AB 92 § 6, og sikkerheden skal svare til 15 % af entreprisesummen. Garantien stilles normalt af bank eller forsikringsselskab. Der er tale om en anfordringsgaranti, og som det fremgår af § 6, stk. 7, er garanten forpligtet til at udbetale beløbet inden 10 arbejdsdage efter begæringen er modtaget af bygherren.

Såfremt entreprenøren er uenig i, at bygherren har krav på udbetaling af garantien, har entreprenøren mulighed for at forhindre en udbetaling, jf. § 6, stk. 7, ved at anmode om sagkyndig beslutning i henhold til AB 92 § 46. I så fald suspenderes udbetalingen af garantien.

Spørgsmålet er imidlertid, om også garanten kan forhindre udbetaling ved at fremsætte begæring om sagkyndig beslutning i henhold til § 46. Når man ser på ordlyden af § 6, stk. 7, er det kun entreprenøren, der er tillagt beføjelsen til at begære sagkyndig beslutning og dermed forhindre garantiens udbetaling. Dette vil normalt også i tilstrækkelig grad tilgodese garantens interesser, men der er situationer, hvor garanten kan have en selvstændig interesse i at kunne begære sagkyndig beslutning. Dette gælder i de situationer, hvor entreprenøren måtte være gået konkurs eller være økonomisk nødlidende, og hvor entreprenøren måske allerede har kastet håndklædet i ringen, og derfor ikke i tilstrækkeligt omfang varetager egne og garantens interesser. Erik Hørlyck anfører på side 109 i 7. udgave af Entrepriseret, at garanten må have en sådan beføjelse, hvorimod Torsten Iversen i Entrepriseretten, side 313, anfører at garanten ikke bør have denne beføjelse.

I en afgørelse fra Voldgiftsretten for Bygge- og Anlæg, trykt i TBB.2016.953, var situationen den, at det fremgik af garantens almindelige garantibetingelser, at den ret som entreprenøren havde, til i medfør af § 6 at begære sagkyndig beslutning, var tiltransporteret garanten. Det fremgik således:

”Den ret som forsikringstager har i medfør af § 6 og 7 i AB 92 og ABT 93 til at fremsætte begæring om sagkyndig beslutning overfor voldgiftsnævnet med henblik på berettigelsen af et udbetalingskrav, er transporteret til garanten. Retten til at fremsætte nævnte begæring tilkommer således garanten.”.

I sagen fremsatte bygherrens advokat begæring om udbetaling af garantien, hvilket garanten dog søgte at forhindre ved at begære sagkyndig beslutning, idet entreprenøren var gået konkurs. Bygherren bestred, at garanten havde en selvstændig kompetence til at indgive begæring om sagkyndig beslutning. Voldgiftsretten nåede frem til, at garanten havde kompetence til at indgive begæringen, idet Voldgiftsretten henviste til, at garanten havde fået transport i entreprenørens rettigheder hertil. Derved tog Voldgiftsretten ikke stilling til det mere principielle spørgsmål om, hvorvidt § 6 skal fortolkes således, at garanten under alle omstændigheder har en sådan ret, idet Voldgiftsretten udtrykkeligt, efter at have fastslået, at garanten i kraft af transporten havde en sådan ret, anførte følgende:

”Der er herefter ikke anledning til at tage stilling til, om forsikringsselskabet som garant under de foreliggende omstændigheder også uden transporten ville have haft kompetence hertil.”.

I en anden kendelse fra Voldgiftsretten, afsagt i 2017 og trykt i TBB.2017, side 560, var problemstillingen endnu engang aktuel, om end mere indirekte.

Sagen drejede sig om, hvorvidt en bygherres krav på udbetaling af garantien var bortfaldet som følge af forældelse.

Situationen var den, at en bygherre havde fremsat krav om udbetaling af en garanti stillet af entreprenøren, idet bygherren påberåbte sig, at der var mangler. Parterne vedtog at suspendere udbetalingen samt forældelsesfristen, og i den efterfølgende periode blev der så forhandlet om en løsning. På et tidspunkt opsagde bygherren suspensionsaftalen, og det afstedkom, at garantens advokat indgav en begæring om sagkyndig beslutning i henhold til § 46.

Striden opstod nu mellem parterne om, hvorvidt bygherrens krav var forældet. Voldgiftsretten nåede frem til, at forældelsen var blevet afbrudt ved, at garanten havde fremsat begæring om sagkyndig beslutning, idet garanten herved havde gjort, hvad der ”skal gøres for at sætte sagen i gang”, jf. forældelseslovens § 16, stk. 3.

Det er således interessant, at Voldgiftsretten når frem til, at en forældelsesfrist var afbrudt ved en begæring fremsat af garanten, da det, jf. ovenfor, er tvivlsomt, om en garant overhovedet har beføjelser til at begære en sagkyndig beslutning. Herudover synes henvisningen til forældelseslovens § 16, stk. 3, heller ikke at være heldig, idet paragraffen omhandler, at forældelsesfristen afbrydes, ”når fordringshaveren iværksætter, hvad der fra dennes side skal gøres for at sætte sagen i gang”. Imidlertid var det ikke fordringshaveren, men derimod garanten, der indgav begæring om sagkyndig beslutning.

Af gode grunde bestred bygherren ikke under sagen garantens beføjelser til at fremsætte begæring om sagkyndig beslutning, da det jo i sidste ende var dette retsskridt fra garantens side, der afbrød forældelsen af bygherrens krav.

Så længe der stadig er usikkerhed om, hvorvidt en garant har ret til at begære sagkyndig beslutning, må det tilrådes, at man som garant, sørger for at få til transporteret retten til at fremsætte en sådan begæring.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne