Nyheder

Ekstraordinær genoptagelse af indkomstår

Flere retsafgørelser viser, at det kan være svært at ændre i selvangivelsen efter de ordinære fristers udløb.

Den ordinære genoptagelsesfrist for et indkomstår forudsætter, at der sker varsling senest den 1. maj i det 4. indkomstår efter det pågældende indkomstårs udløb. Skal der fortages genoptagelse herudover, kræver det, at der foreligger en særlig begrundelse for at kunne foretage ekstraordinær genoptagelse. Ved ekstraordinær genoptagelse forstås altså genoptagelse ud over en af de tre ordinære frister og frem til, at skattekravet som sådan forældes. Skattekrav forældes efter 10 år.

Efter 1. maj 2017 er passeret, er en ordinær genoptagelse kun mulig af indkomstårene 2014-2017 (når 2017 er selvangivet). Hvis betingelserne er opfyldt for ekstraordinær genoptagelse, kan der foretages ændringer fra 2013 og tilbage til og med 2008. Ældre indkomstår er forældede.

RAMMEN FOR EKSTRAORDINÆR GENOPTAGELSE
For at kunne genoptage ekstraordinært, skal én af otte særlige situationer foreligge, og SKAT eller skatteyderen skal senest seks måneder, efter at man har fået kundskab om, at et sådant forhold foreligger, bede om genoptagelse. De otte situationer, der giver mulighed for ekstraordinær genoptagelse, er principielt objektive og er en udtømmende opregning. Dette er f.eks. følgevirkningerne af indkomstforhøjelse hos en ægtefælle, følgevirkninger i koncernforbundne selskaber, hvor der foretages en indkomstændring i ét selskab, der får konsekvenser for et andet m.v. I det følgende sættes der fokus på to andre særlige situationer, der kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse.

GROV UAGTSOMHED
Hvis skatteyderen eller en på dennes vegne har handlet groft uagtsomt i forbindelse med selvangivelsen, er der mulighed for ekstraordinær genoptagelse. Vurderingen af, om der foreligger grov uagtsomhed, er en kompleks vurdering. I den forbindelse må man have tilregnelsesniveauerne for øje. Højeste grad af tilregnelse er naturligvis, at man med fortsæt selvangiver forkert. Et sådant forhold begrunder ekstraordinær genoptagelse. Uagtsomhed er mindre end forsæt og opdeles i simpel og grov uagtsomhed. Under simpel uagtsomhed kommer hændelige forhold. Afgrænsningen er typisk central imellem simpel og grov uagtsomhed. Foreligger der simpel uagtsomhed, har man naturligvis begået en fejl, men blot en ubegavet fejl. Grov uagtsomhed kan vel groft sagt karakteriseres ved, at man har handlet dummere, end man må have lov til, uden dog at der er tale om et forsætligt forhold. Ved vurderingen af, om der foreligger grov uagtsomhed, ser man på, hvad der er selvangivet, om der er en systematik i selvangivelsen, den pågældende persons uddannelsesmæssige og faglige baggrund m.v.

SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER
Den anden mulighed for ekstraordinær genoptagelse er i de situationer, hvor der foreligger ”særlige omstændigheder”. Lovgivningsmæssigt har man fundet behov for en opsamlingsbestemmelse. Den pågældende regel har eksisteret i en længere årrække, og man kan efterhånden tegne et billede af anvendelsesområdet. Kravene for at genoptage, fordi der foreligger særlige omstændigheder, er hårde. Nogle nyere afgørelser illustrerer dette.

I en nylig dom afsagt af Højesteret havde en skatteyder modtaget en skattepligtig ydelse fra det offentlige, som han var forpligtet til at tilbagebetale. Det havde skatteyderen gjort. Skatteyderen havde imidlertid troet, at det offentlige af egen drift fortalte SKAT, at han nu havde tilbagebetalt et beløb, som han tidligere var blevet beskattet af. Det havde det offentlige ikke, hvorfor han efter en årrække anmodede om ekstraordinær genoptagelse. Højesteret konstaterede, at når man modtog en ydelse, skete der automatisk indberetning til SKAT om, at man skulle betale skat af den, men at der ikke gjaldt en tilsvarende regel den anden vej. Uanset dette var det ikke en særlig omstændighed, der kunne begrunde ekstraordinær genoptagelse. Dommen virker hård.

En anden afgørelse er en byretsdom, hvor en skatteyder, der havde været psykisk syg, ikke havde fået selvangivet. Skatteyderen gjorde således gældende, at han som følge af den psykiske sygdom, der i øvrigt var dokumenteret ved sygejournaler m.v. ikke havde været i stand til at varetage sine økonomiske forhold og derfor ikke havde fået selvangivet korrekt. Byretten afslog ekstraordinær genoptagelse. Der blev henvist til, at det forhold, at man skulle have selvangivet 100.000 kr. mindre, og at skatteyderen ikke havde været psykisk syg i hele den relevante periode for ordinær genoptagelse, måtte føre til, at der ikke forelå særlige omstændigheder.

Den sidste dom er også en byretsdom. Her var der tale om en skatteyder, der var dømt for rufferi, og som i den forbindelse havde fået konfiskeret 1 mio. kr. – et beløb, der ellers var beskattet. Skatteyderen var af den opfattelse, at det var åbenbart urimeligt at opretholde beskatningen af det beløb, som nu blev konfiskeret. Ud over at miste bruttobeløbet, skulle han altså også betale skatten. Han bad derfor om ekstraordinær genoptagelse med henblik på at nedsætte sin indkomst. Retten bemærkede, at der ikke var begået fejl ved skatteyderens skatteansættelse. Det var jo korrekt, at han havde realiseret en indtægt, som han havde selvangivet. Det forhold, at han ved en straffedom havde fået konfiskeret beløbet i form af udbytte ved bordeldrift, kunne ikke i sig selv betegnes som en særlig omstændighed, der kunne begrunde ekstraordinær genoptagelse.

Dommene viser – uanset en eventuelt konkret urimelighed – at der skal ret meget til for at få en ekstraordinær genoptagelse ud fra synspunktet ”særlige omstændigheder”.

Der er naturligvis tilfælde, hvor man har fået genoptaget ekstraordinært på grund af særlige omstændigheder, men det er undtagelsen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne