Nyheder

Større beskyttelse af lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelser

Højesteret har den 17. oktober 2017 afsagt en dom, der udvider lønmodtageres beskyttelse mod usaglig opsigelse i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Dommen og dennes konsekvenser er temaet for denne artikel.

Hidtidig retsopfattelse
Siden den 1. april 1979 har det fremgået af virksomhedsoverdragelseslovens (vol.) § 3, stk. 1, at afskedigelse på grund af overdragelse af en virksomhed ikke anses for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer.

Konsekvensen af denne bestemmelse er, at usaglige afskedigelser som følge af virksomhedsoverdragelse vil udløse krav på godtgørelse, i det omfang der enten i lov eller kollektiv overenskomst er aftalt bestemmelser omkring godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Denne hjemmel fremgår bl.a. for funktionærers vedkommende af funktionærlovens § 2b, og for medarbejdere, der omfattes af en DA-LO-overenskomst, af Hovedaftalens § 4, stk. 3. Andre lønmodtagere nyder særlig afskedigelsesbeskyttelse og dermed beskyttelse mod usaglig afskedigelse. Det gælder eksempelvis tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Efter gældende EU-retspraksis yder vol. § 3, stk. 1, beskyttelse for de medarbejdere, der var i et aktuelt ansættelsesforhold på overdragelsestidspunktet. EU-retspraksis fastslår også, at et ansættelsesforhold ikke anses at bestå, såfremt lønmodtageren er opsagt og definitivt fritstillet på overdragelsestidspunktet, selvom opsigelsesvarslet ikke er udløbet.

Med henvisning til denne EU-retspraksis, har det hidtil været gældende ret, at beskyttelsen efter vol. § 3, stk. 1, i tilfælde, hvor der foreligger usaglig opsigelse, ikke kunne påberåbes af medarbejdere, der på overdragelsestidspunktet var opsagte og fritstillede, og som ikke blev (gen)ansat hos erhververen af den overdragne virksomhed. Det blev bl.a. fastslået i Vestre Landsrets dom som blev offentliggjort i U2012.1910VL og i ØL 303.2015, 5. afd., af 02.05.2016.

Højesterets dom
Den retsopfattelse, som landsretterne havde fastlagt, er ændret med Højesterets dom. Højesterets dom vedrører en situation, hvor overdrageren var under konkurs, og hvor den berørte medarbejder var tillidsrepræsentant. Konsekvenserne af Højesterets dom er imidlertid ikke begrænset til insolvenssituationen og til situationer, hvor de berørte medarbejdere enten er tillidsrepræsentanter eller sikkerhedsrepræsentanter. Dommen får betydning for samtlige lønmodtagere, der i deres ansættelsesforhold er omfattet af regler, der hjemler godtgørelse for usaglig afskedigelse, og som i en virksomhedsoverdragelsessituation ikke bliver (gen)ansat hos erhververen.

I sagen gjorde Dansk Metal på vegne et medlem gældende, at erhververen skulle betale godt og vel 1,3 mio. kr., udgørende dels løn i en 6-måneders opsigelsesperiode, dels en i den relevante overenskomst aftalt minimumsbod for usaglig afskedigelse af tillidsrepræsentant på 12 måneders løn. Efter vol. § 2, stk. 2, nr. 1, indtræder erhververen umiddelbart i rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet, i henhold til kollektiv overenskomst og aftale.

EU-domstolen har ved flere afgørelser (uden for insolvenssituationen) udtalt, at tilfælde, hvor en lønmodtager usagligt er blevet afskediget kort før overdragelsen, i forhold til erhververen skal betragtes, som om ansættelsesforholdet stadig bestod, selvom lønmodtageren ikke blev overtaget af erhververen af den overdragne virksomhed. Det betyder, at disse usagligt opsagte medarbejdere kan påberåbe sig usagligheden og gøre krav på godtgørelse gældende mod erhververen. Herefter fastslår Højesteret, at sammenhængen mellem vol. § 2 og § 3 må forstås på den måde, at en lønmodtager, der er blevet usagligt afskediget af overdrageren, kan rejse krav om godtgørelse mod erhververen på baggrund af enten funktionærlovens § 2b, Hovedaftalens § 4, stk. 3, eller efter et andet aftalegrundlag, der hjemler godtgørelse ved usaglig afskedigelse.

Virksomhedsoverdragelsesdirektivet gælder ikke, medmindre andet er aftalt, når virksomhedsoverdragelsen sker fra et konkursbo, jf. virksomhedsoverdragelsesdirektivets art. 5, stk. 1. Imidlertid har Danmark, jf. vol. § 1, stk. 3, valgt, at loven også gælder i konkurssituationen. Højesteret finder derfor, at samme retsstilling er gældende i konkurssituationen som uden for konkurs. Dog anfører Højesteret, at i tilfælde, hvor overdrageren er et konkursbo, vil det ofte være lettere at bevise, at afskedigelsen er foretaget af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, og dermed være saglig.

I den konkrete sag var konkursdekret afsagt den 24. november 2011. Der var 220 ansatte. 20 medarbejdere fortsatte efter dekret i et slags nødberedskab. Den pågældende tillidsrepræsentant var ikke omfattet af denne personkreds. Virksomhedsoverdragelsesaftale blev underskrevet den 23. december 2011. Medarbejdere, der ikke omfattedes af virksomhedsoverdragelsen, orienteredes af kurator den 27. december 2011 om virksomhedsoverdragelsen, der effektueredes pr. 30. december 2011. Virksomhedsoverdragelsen omfattede 42 medarbejdere. Efter de afgivne forklaringer var der intet, der tydede på, at tillidsrepræsentanten ikke var kvalificeret til at fortsætte ansættelsen hos erhververen. Højesteret lagde derfor til grund, at tillidsrepræsentanten blev afskediget på grund af virksomhedsoverdragelsen. På denne baggrund fandt Højesteret, at afskedigelsen af tillidsrepræsentanten var i strid med vol. § 3, stk. 1, og at han derfor kunne gøre sit fulde krav gældende mod erhververen.

Ingen beløbsbegrænsninger i forhold til Lønmodtagernes Garantifond
Når det som i Højesteretssagen er relevant for en lønmodtager og lønmodtagerens organisation at gøre et godtgørelseskrav gældende mod erhververen og ikke (blot) mod overdrageren, hænger det i konkurssituationen sammen med, at der ofte hos overdrageren (konkursboet) ikke vil være midler til at betale et godtgørelseskrav. Hvis Højesteret ikke havde anset erhververen som ansvarlig for betaling af godtgørelsen, ville lønmodtageren alene kunne have rejst sit krav mod Lønmodtagerens Garantifond, hvor der er en begrænsning i LG-dækningen pr. medarbejder på 160.000 kr. i nettoløn/godtgørelse med tillæg af feriepenge.

Konsekvenser af dommen
Dommen må umiddelbart forventes at have følgende konsekvenser:

  • at en erhverver af en virksomhed enten vil kræve prisnedslag eller betinge et købstilbud af, at krav i medfør af vol. § 3, stk. 1, skal refunderes erhververen via refusionsopgørelsen,

  • at overdragerens (virksomheds)panthaver må acceptere at holde erhververen skadesløs for eventuelle godtgørelseskrav, som erhververen bliver mødt med, som skyldes overdragerens usaglige opsigelse af medarbejdere, der ikke genansættes hos erhververen,

  • at erhververens due diligence-proces nødvendigvis skal intensiveres ved tillige at omfatte en undersøgelse af, om opsigelser, ovedrageren har foretaget kort tid før overdragelsen, evt. er usaglige,

  • at Højesterets præmis om, at beskyttelsen gælder over for lønmodtagere, der er blevet afskediget kort før overdragelsen, giver anledning til en generel usikkerhed om, i hvor lang tid før overdragelsen der er reel beskyttelse – en retsusikkerhed, der i sig selv vil være procesbefordrende, og

  • at den øgede lønmodtagerbeskyttelse og usikkerhed omkring beskyttelsens tidsmæssige udstrækning vil øge risikoen for, at rådgivere, der bistår ved virksomhedsoverdragelser, vil blive mødt med erstatningskrav som følge af mangelfuld rådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne