Nyheder

Beskatning af donation til valgkampagne

Et hvilket som helst bidrag til en kandidat givet af en privatperson eller en virksomhed skal beskattes hos den pågældende kandidat.

Den 21. november 2017 er der kommunalvalg. Der afholdes kommunalvalg i Danmark hvert 4. år. Det sidste folketingsvalg blev afholdt 18. juni 2015. Fælles for både folketingsvalg og kommunalvalg er, at der er en række kandidater, der lader sig opstille, og som bruger en ikke uvæsentlig mængde ressourcer på at ”markedsføre” sig selv med henblik på at blive valgt ind de respektive steder. Ressourceanvendelsen er naturligvis i første række menneskelig og beror på en tidsmæssig investering af den enkelte kandidat. Herudover er investeringen også økonomisk. Der skal laves valgplakater, afholdes arrangementer, indrykkes annoncer i forskellige medier m.v.

Den skatteretlige regulering af beskatning af indkomster er relativ simpel – en hvilken som helst formuefordel, der oppebæres, er skattepligtig, medmindre der er en særskilt bestemmelse, der undtager fra en sådan beskatning. Dette udgangspunkt medfører også, at et hvilket som helst bidrag til en kandidat givet af en privatperson eller en virksomhed, skal beskattes hos den pågældende kandidat som personlig indkomst. Om bidraget benævnes som et ”markedsføringsbidrag”, en gave eller andet er underordnet for beskatningen. Den pågældende kandidat beskattes, når man oppebærer et sådant tilskud.

BIDRAGET TIL ET POLITISK PARTI

De forskellige politiske partier i Danmark er typisk organiseret som en forening. Man kan melde sig ind og betale kontingent. Medlemmerne vælger partiets ledelse. Skattemæssigt rubriceres sådanne partiforeninger under en skattebestemmelse i Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Denne skattebestemmelse regulerer bl.a. foreninger. Bestemmelsen foreskriver to indkomstopgørelser. Den erhvervsmæssige indkomstopgørelse, hvor overskuddet beskattes med almindelig selskabsskat og en ikke-erhvervsmæssig indkomstopgørelse, hvor overskuddet er skattefrit. Modtager en sådan partiforening et bidrag enten fra en virksomhed eller en privatperson, vil bidraget ikke blive beskattet, da gaver betragtes som indkomst af ikke-erhvervsmæssig karakter. Foreningen vil kunne oppebære bidraget skattefrit.

VALGTILSKUD FRA PARTIET

Hvis et parti modtager et tilskud, får kandidaterne jo ikke umiddelbart gavn af det. Skatteretligt er der derfor en regulering af denne situation, hvor partiet giver bidrag til kandidaterne ved en meddelelse fra SKAT fra 1997. Retstilstanden er her beskrevet som følger:

Med det nuværende regelsæt er valgtilskud m.v. fra private kun skattefrie, såfremt de ydes direkte til et politisk parti. Til gengæld får det ingen skattemæssige konsekvenser for modtagerne, såfremt et bidrag derefter kanaliseres ud til brug for enkelte kandidaters valgkampagner m.v.”

Oppebærer et parti altså neutrale valgbidrag, og allokerer partiet disse til de enkelte kandidater, vil kandidaterne kunne modtage beløbene uden beskatning.

Det forekommer utvivlsomt, at en kandidat har ”gode venner”, der ønsker at bidrage til vedkommendes valgkampagne. Spørgsmålet er naturligvis her, om man kan give afkald på bidraget til fordel for et parti, sådan at man er sikker på, at partiet kan modtage beløbet skattefrit. En sådan situation har også været forelagt for SKAT, der har afgivet en udtalelse i 1995:

Er situationen den at en politiker til fordel for sit parti giver afkald på et bidrag, som den pågældende har modtaget fra privat side, vil bidraget være skattepligtigt for politikeren, da denne ved afkaldet disponerer over bidraget.”

For at midlerne således kan kanaliseres ud til de enkelte kandidater skattefrit, er det altså nødvendigt, at midlerne gives direkte til partiet, og at partiet herefter – ud fra dens egen beslutning – viderekanaliserer bidragene til de enkelte kandidater. I så fald vil der være skattefrihed både for partiet og for kandidaten.

LANDSSKATTERETTENS AFGØRELSE AF 17. MAJ 2017

Landsskatteretten har for nylig haft lejlighed til at tage stilling til en lidt speciel situation op til folketingsvalget i 2015. En kandidat blev opstillet til folketingsvalget og fik i den forbindelse en række kontakter. Den lokale partisekretær var syg, og foreningen som sådan havde svært ved at håndtere indkomne bidrag. Der blev derfor indbetalt bidrag direkte til kandidatens konto. Kandidaten fik efterfølgende kanaliseret midlerne videre til partiet. SKAT fandt, at kandidaten var skattepligtig af de pågældende bidrag. Dette stadfæstede Landsskatteretten. Uanset at det blev bekræftet, at man ikke kunne disponere over lokalforeningens konto den pågældende periode, måtte det også erkendes, at skatteyderen ikke havde fremlagt materiale, der kunne dokumentere, at de afholdte kampagneudgifter og modtagne bidrag alene kunne henføres til partiets overordnede kampagner og ikke til hans individuelle valgkampagne. Kandidaten blev derfor beskattet af de modtagne bidrag som personlig indkomst.

Afgørelsen bekræfter det skitserede regelsæt – personlige valgbidrag er skattepligtige, medmindre valgbidragene passerer partiets konto og allokeres herfra til den enkelte kandidat efter partiets beslutning.

Valgkampagnen til kommunalvalget 2017 er næste til ende. Indkomne ressourcer er sikkert allerede anvendt på bedste måde. Det bedste ønske om et godt valg herfra.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne