Nyheder

Ny afgørelse vedrørende udbud af offentlige byggeprojekter

KENDELSE AF 9. NOVEMBER 2017 – det ender oftest galt, hvis der (på forhånd) hos udbyderen er et ønske om et bestemt resultat af et offentligt udbud!

Der har efterhånden i dansk klagenævns praksis været adskillige eksempler på, at brugen af andre kriterier end laveste pris i forbindelse med tildeling af opgaver på politisk, højtprofilerede offentlige projekter, ender galt, fordi juraen og ønsket om en bestemt teknisk løsning ikke kan nå hinanden!

Denne nyligt afgjorte klagesag ved Klagenævnet for Udbud er absolut ingen undtagelse hertil – og kendelsen sætter da også fingeren ned på de ømme punker ved brug af udbud med forhandling i offentlige byggeprojekter.

Klagesagen angik Region Hovedstadens (herefter ”Regionen”) udbud af totalrådgivning vedrørende opførelse af det nye akut psykiatrisk sygehus i Bispebjerg ved København. Regionen tildelte efter udbudsprocessen kontrakten til KHR arkitekter A/S, WHR Architects Europe og Arup Denmark med Schønherr A/S som underrådgiver (herefter ”KHR”).

De to øvrige tilbudsgivere C.F. Møller A/S med underrådgiverne Terroir ApS, Alectia A/S og Søren Jensen A/S (herefter ”C.F. Møller”), samt COWI A/S med underrådgiverne Nordic Office of Architecture, Christensen og Co Arkitekter, Aart Architects A/S og Marianne Levinsen Landskab ApS (herefter ”COWI”) indgav herefter begge en klage til Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet behandlede de to klager under samme sag.

Udbuddet blev gennemført på baggrund af en forudgående projektkonkurrence, hvorefter de tre vindere af projektkonkurrencen, KHR, COWI og C.F. Møller afgav tilbud til Regionen. Under klagesagen var der fra klagerne C.F Møller og COWI nedlagt flere påstande om, Regionens overtrædelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2, bl.a. at adskillige foreløbige evalueringsrapporter havde C.F Møller som vinder af udbuddet, men at den endelige evalueringsrapport tildelte flest point til KHR og dermed kontrakten.

Klagenævnet for Udbud udtalte i kendelsen blandt andet, at selvom der som udgangspunkt tilkommer ordregiver et betydeligt skøn med hensyn til evalueringen, havde Regionen anvendt underkriteriet ”Projekt” samt flere underliggende delkriterier på en sådan måde, at det ikke har været muligt at foretage en saglig og objektiv vurdering af tilbuddene.

Herudover udtalte Klagenævnet, at det følger af gennemsigtighedsprincippet, at ordregiverens tilbagemeldinger i forhold til de enkelte tilbudsgivere, under et forhandlingsforløb som det foreliggende, ikke må være vildledende, idet tilbudsgiverne må forventes at kunne indrette deres tilbud herpå. I den pågældende sag havde Regionen under forhandlingsmøderne bl.a. verificeret C.F. Møllers brandløsning, men under den endelige evaluering ”i høj grad” vurderet ”de udfordrende brandforhold” negativt.

Klagenævnet fastslog i den forbindelse, at en ordregiver skal - såfremt denne finder grundlag for at ændre en tidligere positivt meddelt vurdering - gøre tilbudsgiveren udtrykkeligt opmærksom herpå i så god tid, at tilbudsgiveren kan tage højde herfor i sit endelige tilbud. Regionens evaluering var således i strid med udbudslovens gennemsigtighedsprincip og ligebehandlingsprincip.

Som et centralt punkt i klagesagen gjorde klagerne desuden gældende, at pointtildelingen havde være styret af en usaglig og uberettiget interesse i at vælge KHRs tilbud og hermed opnå et bestemt resultat af udbuddet.

Klagenævnet lagde hertil vægt på, at Regionen først havde gennemført to evalueringer, der begge viste, at C.F. Møller vandt udbuddet. Herefter foretog Regionen yderligere 5 såkaldte numeriske evalueringer, hvoraf de to viste, at C.F. Møller vandt og de resterende viste, at KHR vandt udbuddet. Klagenævnet bemærkede, at der under såvel den tredje og endelige evaluering skete en række betydelige ændringer i pointgivning, som alle var til KHR’s fordel, hvorfor KHR gik fra at være det mindst fordelagtige tilbud, til at være det meste fordelagtige tilbud.

Klagenævnet fandt det desuden påfaldende, at alle de faglige underrådgivere, konkurrencesekretæren og procesrådgiveren havde fralagt sig ansvaret for den endelige vurdering.

Herudover fandt Klagenævnet det desuden godtgjort, at der i Regionens egen forhandlingsorganisation og evalueringsgruppe var personer, som allerede fra et tidligt tidspunkt ønskede at KHR’s tilbud skulle vinde udbuddet, hvilket bevirkede at tilbudsgiverne ikke blev behandlet ens, og at resultatet af evalueringen blev søgt påvirket på usaglige måder.

Ikke overraskende fandt Klagenævnet, at Regionen havde handlet i strid med udbudslovens ligebehandlingsprincip og gennemsigtighedsprincippet.

Klagenævnet fandt på den baggrund, at Regionens beslutning om at tildele kontrakten til KHR skulle annulleres.

Kendelsen viser med al tydelighed, at de udbudsretlige regler netop skal hindre den situation, at blot fordi beslutningstagerne hos udbyderen har ”set sig varme” på et bestemt projekt, så kan kontrakten ikke tildeles dette projekt, hvis en saglig og objektiv vurdering af projektet ikke medfører, at projektet skal tildeles den endelig kontrakt. I så fald er kriteriet ”laveste pris” trods alt at foretrække, idet det ved denne metode er helt objektivt, hvem der skal tildeles en kontrakt, nemlig tilbuddet med den samlede laveste pris.

Alternativt vil en udbudsproces, hvor der også indgår en kvalitativ vurdering, kræve, at beslutningstagerne følger de fælles spilleregler, som er sat op for udbuddet. Sidstnævnte er trods alt hele grundlaget for tildeling af offentlige kontrakter og medvirkende til at skabe tillid over de bydende om, at udbud netop foregår for at skabe konkurrence – ikke for at undgå konkurrence og opnå resultater, som er bestemt på forhånd!

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne