Nyheder

Ny afgørelse vedrørende udbud af offentlige byggeprojekter

KENDELSE AF 9. NOVEMBER 2017 – det ender oftest galt, hvis der (på forhånd) hos udbyderen er et ønske om et bestemt resultat af et offentligt udbud!

Der har efterhånden i dansk klagenævns praksis været adskillige eksempler på, at brugen af andre kriterier end laveste pris i forbindelse med tildeling af opgaver på politisk, højtprofilerede offentlige projekter, ender galt, fordi juraen og ønsket om en bestemt teknisk løsning ikke kan nå hinanden!

Denne nyligt afgjorte klagesag ved Klagenævnet for Udbud er absolut ingen undtagelse hertil – og kendelsen sætter da også fingeren ned på de ømme punker ved brug af udbud med forhandling i offentlige byggeprojekter.

Klagesagen angik Region Hovedstadens (herefter ”Regionen”) udbud af totalrådgivning vedrørende opførelse af det nye akut psykiatrisk sygehus i Bispebjerg ved København. Regionen tildelte efter udbudsprocessen kontrakten til KHR arkitekter A/S, WHR Architects Europe og Arup Denmark med Schønherr A/S som underrådgiver (herefter ”KHR”).

De to øvrige tilbudsgivere C.F. Møller A/S med underrådgiverne Terroir ApS, Alectia A/S og Søren Jensen A/S (herefter ”C.F. Møller”), samt COWI A/S med underrådgiverne Nordic Office of Architecture, Christensen og Co Arkitekter, Aart Architects A/S og Marianne Levinsen Landskab ApS (herefter ”COWI”) indgav herefter begge en klage til Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet behandlede de to klager under samme sag.

Udbuddet blev gennemført på baggrund af en forudgående projektkonkurrence, hvorefter de tre vindere af projektkonkurrencen, KHR, COWI og C.F. Møller afgav tilbud til Regionen. Under klagesagen var der fra klagerne C.F Møller og COWI nedlagt flere påstande om, Regionens overtrædelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2, bl.a. at adskillige foreløbige evalueringsrapporter havde C.F Møller som vinder af udbuddet, men at den endelige evalueringsrapport tildelte flest point til KHR og dermed kontrakten.

Klagenævnet for Udbud udtalte i kendelsen blandt andet, at selvom der som udgangspunkt tilkommer ordregiver et betydeligt skøn med hensyn til evalueringen, havde Regionen anvendt underkriteriet ”Projekt” samt flere underliggende delkriterier på en sådan måde, at det ikke har været muligt at foretage en saglig og objektiv vurdering af tilbuddene.

Herudover udtalte Klagenævnet, at det følger af gennemsigtighedsprincippet, at ordregiverens tilbagemeldinger i forhold til de enkelte tilbudsgivere, under et forhandlingsforløb som det foreliggende, ikke må være vildledende, idet tilbudsgiverne må forventes at kunne indrette deres tilbud herpå. I den pågældende sag havde Regionen under forhandlingsmøderne bl.a. verificeret C.F. Møllers brandløsning, men under den endelige evaluering ”i høj grad” vurderet ”de udfordrende brandforhold” negativt.

Klagenævnet fastslog i den forbindelse, at en ordregiver skal - såfremt denne finder grundlag for at ændre en tidligere positivt meddelt vurdering - gøre tilbudsgiveren udtrykkeligt opmærksom herpå i så god tid, at tilbudsgiveren kan tage højde herfor i sit endelige tilbud. Regionens evaluering var således i strid med udbudslovens gennemsigtighedsprincip og ligebehandlingsprincip.

Som et centralt punkt i klagesagen gjorde klagerne desuden gældende, at pointtildelingen havde være styret af en usaglig og uberettiget interesse i at vælge KHRs tilbud og hermed opnå et bestemt resultat af udbuddet.

Klagenævnet lagde hertil vægt på, at Regionen først havde gennemført to evalueringer, der begge viste, at C.F. Møller vandt udbuddet. Herefter foretog Regionen yderligere 5 såkaldte numeriske evalueringer, hvoraf de to viste, at C.F. Møller vandt og de resterende viste, at KHR vandt udbuddet. Klagenævnet bemærkede, at der under såvel den tredje og endelige evaluering skete en række betydelige ændringer i pointgivning, som alle var til KHR’s fordel, hvorfor KHR gik fra at være det mindst fordelagtige tilbud, til at være det meste fordelagtige tilbud.

Klagenævnet fandt det desuden påfaldende, at alle de faglige underrådgivere, konkurrencesekretæren og procesrådgiveren havde fralagt sig ansvaret for den endelige vurdering.

Herudover fandt Klagenævnet det desuden godtgjort, at der i Regionens egen forhandlingsorganisation og evalueringsgruppe var personer, som allerede fra et tidligt tidspunkt ønskede at KHR’s tilbud skulle vinde udbuddet, hvilket bevirkede at tilbudsgiverne ikke blev behandlet ens, og at resultatet af evalueringen blev søgt påvirket på usaglige måder.

Ikke overraskende fandt Klagenævnet, at Regionen havde handlet i strid med udbudslovens ligebehandlingsprincip og gennemsigtighedsprincippet.

Klagenævnet fandt på den baggrund, at Regionens beslutning om at tildele kontrakten til KHR skulle annulleres.

Kendelsen viser med al tydelighed, at de udbudsretlige regler netop skal hindre den situation, at blot fordi beslutningstagerne hos udbyderen har ”set sig varme” på et bestemt projekt, så kan kontrakten ikke tildeles dette projekt, hvis en saglig og objektiv vurdering af projektet ikke medfører, at projektet skal tildeles den endelig kontrakt. I så fald er kriteriet ”laveste pris” trods alt at foretrække, idet det ved denne metode er helt objektivt, hvem der skal tildeles en kontrakt, nemlig tilbuddet med den samlede laveste pris.

Alternativt vil en udbudsproces, hvor der også indgår en kvalitativ vurdering, kræve, at beslutningstagerne følger de fælles spilleregler, som er sat op for udbuddet. Sidstnævnte er trods alt hele grundlaget for tildeling af offentlige kontrakter og medvirkende til at skabe tillid over de bydende om, at udbud netop foregår for at skabe konkurrence – ikke for at undgå konkurrence og opnå resultater, som er bestemt på forhånd!

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne