Nyheder

Landmand beskattet af avance ved kommunens overtagelse af landbrugsejendom

Den 9. oktober 2017 fastslog Højesteret, at en kommunes overtagelse af en landbrugs-ejendom, der kort forinden var overgået fra landzone til byzone, ikke kunne sidestilles med de afståelser, der efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1 er skattefrie. Landmanden skulle således beskattes af avancen.

Baggrund

Sagen drejede sig om, at en kommune i 2008 besluttede at overføre en del af en landbrugsejendom fra landzone til byzone, hvilket medførte betydelige stigninger af ejendomsværdien samt forhøjede ejendomsskatter. Det betød, at landmandens mulighed for at drive rentabel landbrugsdrift var umuliggjort.  

Idet landmanden ikke længere havde økonomisk mulighed for at beholde ejendommen, eller sælge til tredjemand i det daværende marked, og kommunen ikke ønskede at ekspropriere ejendommen, så han sig i 2010 tvunget til at begære ejendommen overtaget af kommunen efter planlovens § 47 a, stk. 1.

Efter denne bestemmelse i planloven kan en ejer af fast ejendom, der blandt andet benyttes til landbrug, i tilfælde hvor ejendommen helt eller delvist overføres fra landzone til byzone, inden 4 år efter overførslen, forlange, at kommunen køber ejendommen til en nærmere fastsat pris.

Beskatning af ejendomsavance

Salget af landbrugsejendommen til kommunen udløste en fortjeneste.

Fortjeneste opnået ved afståelse af fast ejendom er som udgangspunkt skattepligtig for ejeren.

Det gælder derimod ikke fortjeneste opnået ved modtagelse af en ekspropriationserstatning, eller fortjeneste opnået ved frivillig salg til en erhverver, som på aftaletidspunktet opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

For landmanden var det derfor af afgørende betydning, om kommunens overtagelse af ejendommen efter planlovens regler, kunne tillægges ekspropriativ karakter, således den fortjeneste, som landmanden opnåede ved kommunens overtagelse af ejendommen, kunne sidestilles med en ekspropriationserstatning og være skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1.

Planlovens § 47 a er ikke en ekspropriationsbestemmelse

Ved bindende svar fandt SKAT, at planlovens § 47 a ikke kunne anses for en ekspropriationsbestemmelse.

Ifølge SKAT er ekspropriation kendetegnet ved, at ejeren ikke har mulighed for at nægte afståelse af sin ejendom. Samtidig er ekspropriation en begivenhed, som ejeren ikke selv har fremkaldt.

Planlovens § 47 a skal derimod nærmere anses for en lovhjemlet købepligt for kommunen, der kan påberåbes i tilfælde, hvor der træffes beslutning om at overføre en ejendom fra landzone til byzone.

I modsætning til ekspropriationssituationer forudsætter kommunens købepligt, at landmanden vælger at benytte sig af den, og er således væsensforskellig fra ekspropriation.

SKAT afviste på denne baggrund, at avancen var skattefri.

Sagen blev da indbragt for Landsskatteretten og efterfølgende for domstolene.

Højesterets afgørelse

Ifølge Højesteret var ejendommen ikke faktisk blevet eksproprieret.

Samtidig var det i sagen ubestridt, at kommunen havde opgivet planerne om at ekspropriere ejendommen på det tidspunkt, hvor landmanden anmodede kommunen om overtagelse af ejendommen. Med andre ord stod det på aftaletidspunktet klart, at ekspropriation ikke ville blive gennemført, såfremt frivillig aftale ikke blev indgået.

Afslutningsvis tog Højesteret stilling til, om formålet med ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1 kunne føre til, at kommunens overtagelse af ejendommen efter planlovens 47 a alligevel måtte anses for en skattefri afståelse.

Hertil fandt Højesteret, at det ifølge forarbejderne til planlovens § 47 a oprindeligt har været hensigten, at den samfundsskabte værdistigning, som er en naturlig følge af en zoneændring, skal beskattes, dog først når ejendommen afhændes.

På den baggrund fastslog Højesteret, at kommunens overtagelse af landbrugsejendommen efter planlovens regler ikke kunne sidestilles med de afståelser af fast ejendom, der er skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1.

Højesteret stadfæstede hermed Landsrettens dom.

Konsekvenser af dommen

Rammerne for, hvad der ifølge praksis karakteriserer en skattefri afståelse af fast ejendom, er med denne Højesterets dom blevet yderligere præciseret.

Samtidig medfører dommen, at frivillig aftale om afståelse af ejendommen, hvor der dels er ekspropriationshjemmel og dels er den fornødne ekspropriationsvilje (EBL § 11, stk. 1, 2. pkt.), eller faktisk ekspropriation (EBL § 11, stk. 1, 1. pkt.), ud fra et skattemæssigt synspunkt, vil være et bedre alternativ for landmanden end begæring om overtagelse efter planlovens regler.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne