Nyheder

Landmand beskattet af avance ved kommunens overtagelse af landbrugsejendom

Den 9. oktober 2017 fastslog Højesteret, at en kommunes overtagelse af en landbrugs-ejendom, der kort forinden var overgået fra landzone til byzone, ikke kunne sidestilles med de afståelser, der efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1 er skattefrie. Landmanden skulle således beskattes af avancen.

Baggrund

Sagen drejede sig om, at en kommune i 2008 besluttede at overføre en del af en landbrugsejendom fra landzone til byzone, hvilket medførte betydelige stigninger af ejendomsværdien samt forhøjede ejendomsskatter. Det betød, at landmandens mulighed for at drive rentabel landbrugsdrift var umuliggjort.  

Idet landmanden ikke længere havde økonomisk mulighed for at beholde ejendommen, eller sælge til tredjemand i det daværende marked, og kommunen ikke ønskede at ekspropriere ejendommen, så han sig i 2010 tvunget til at begære ejendommen overtaget af kommunen efter planlovens § 47 a, stk. 1.

Efter denne bestemmelse i planloven kan en ejer af fast ejendom, der blandt andet benyttes til landbrug, i tilfælde hvor ejendommen helt eller delvist overføres fra landzone til byzone, inden 4 år efter overførslen, forlange, at kommunen køber ejendommen til en nærmere fastsat pris.

Beskatning af ejendomsavance

Salget af landbrugsejendommen til kommunen udløste en fortjeneste.

Fortjeneste opnået ved afståelse af fast ejendom er som udgangspunkt skattepligtig for ejeren.

Det gælder derimod ikke fortjeneste opnået ved modtagelse af en ekspropriationserstatning, eller fortjeneste opnået ved frivillig salg til en erhverver, som på aftaletidspunktet opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

For landmanden var det derfor af afgørende betydning, om kommunens overtagelse af ejendommen efter planlovens regler, kunne tillægges ekspropriativ karakter, således den fortjeneste, som landmanden opnåede ved kommunens overtagelse af ejendommen, kunne sidestilles med en ekspropriationserstatning og være skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1.

Planlovens § 47 a er ikke en ekspropriationsbestemmelse

Ved bindende svar fandt SKAT, at planlovens § 47 a ikke kunne anses for en ekspropriationsbestemmelse.

Ifølge SKAT er ekspropriation kendetegnet ved, at ejeren ikke har mulighed for at nægte afståelse af sin ejendom. Samtidig er ekspropriation en begivenhed, som ejeren ikke selv har fremkaldt.

Planlovens § 47 a skal derimod nærmere anses for en lovhjemlet købepligt for kommunen, der kan påberåbes i tilfælde, hvor der træffes beslutning om at overføre en ejendom fra landzone til byzone.

I modsætning til ekspropriationssituationer forudsætter kommunens købepligt, at landmanden vælger at benytte sig af den, og er således væsensforskellig fra ekspropriation.

SKAT afviste på denne baggrund, at avancen var skattefri.

Sagen blev da indbragt for Landsskatteretten og efterfølgende for domstolene.

Højesterets afgørelse

Ifølge Højesteret var ejendommen ikke faktisk blevet eksproprieret.

Samtidig var det i sagen ubestridt, at kommunen havde opgivet planerne om at ekspropriere ejendommen på det tidspunkt, hvor landmanden anmodede kommunen om overtagelse af ejendommen. Med andre ord stod det på aftaletidspunktet klart, at ekspropriation ikke ville blive gennemført, såfremt frivillig aftale ikke blev indgået.

Afslutningsvis tog Højesteret stilling til, om formålet med ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1 kunne føre til, at kommunens overtagelse af ejendommen efter planlovens 47 a alligevel måtte anses for en skattefri afståelse.

Hertil fandt Højesteret, at det ifølge forarbejderne til planlovens § 47 a oprindeligt har været hensigten, at den samfundsskabte værdistigning, som er en naturlig følge af en zoneændring, skal beskattes, dog først når ejendommen afhændes.

På den baggrund fastslog Højesteret, at kommunens overtagelse af landbrugsejendommen efter planlovens regler ikke kunne sidestilles med de afståelser af fast ejendom, der er skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1.

Højesteret stadfæstede hermed Landsrettens dom.

Konsekvenser af dommen

Rammerne for, hvad der ifølge praksis karakteriserer en skattefri afståelse af fast ejendom, er med denne Højesterets dom blevet yderligere præciseret.

Samtidig medfører dommen, at frivillig aftale om afståelse af ejendommen, hvor der dels er ekspropriationshjemmel og dels er den fornødne ekspropriationsvilje (EBL § 11, stk. 1, 2. pkt.), eller faktisk ekspropriation (EBL § 11, stk. 1, 1. pkt.), ud fra et skattemæssigt synspunkt, vil være et bedre alternativ for landmanden end begæring om overtagelse efter planlovens regler.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne