Nyheder

Kan en europæisk patentansøgning afdeles til en dansk national patentansøgning?

Sø- og Handelsretten har den 24. januar 2018 afsagt en dom vedrørende muligheden for at afdele en national patentansøgning på grundlag af en europæisk patentansøgning. Ved dommen afviser Sø- og Handelsretten at fortolke patentlovens §§ 11 og 82 til støtte for, at en europæisk patentansøgning skal have virkning som en dansk patentansøgning, hvorfor Ankenævnet for Patenter og Varemærkers påstand om frifindelse blev taget til følge.

Baggrund

Sagen drejede sig om, hvorvidt der i patentlovens §§ 11 og 82 er hjemmel til at afdele en dansk patentansøgning fra en europæisk patentansøgning.

Parternes uenighed opstod i forbindelse med en patentansøgning hos Patent- og Varemærkestyrelsen den 13. november 2014, hvor der blev ansøgt om et dansk patent afdelt fra en europæisk patentansøgning indleveret den 16. september 2004.

Reglerne om afdeling, Patentlovens § 11

Det følger af PL § 11, at såfremt der ansøges om patent på en opfindelse, som fremgår af en af ansøgeren tidligere indleveret patentansøgning, der ikke er endelig afgjort, skal den senere ansøgning, på ansøgerens begæring, anses som indleveret på det tidspunkt, da de akter, hvoraf opfindelsen fremgår, indkom til patentmyndigheden.

PL § 11 skal ses i sammenhæng med PL § 10, som kan gøre det nødvendigt at opdele en patentansøgning i flere ansøgninger, fordi der i samme patentansøgning ikke må ansøges om patent på to eller flere af hinanden uafhængige opfindelser.

PL § 11 har den effekt, at en senere afdelt ansøgning, i forhold til blandt andet patentlovens nyhedskrav jf. PL § 2, bliver bedømt i forhold til tidspunktet for indlevering af den oprindelige patentansøgning. Herved undgås, at opfindelsens nyhed lider skade.

Sø- og Handelsrettens dom

Ved dommen af 24. januar 2018 skulle Sø- og Handelsretten tage stilling til, hvorvidt ovennævnte regler finder anvendelse, når den oprindelige patentansøgning er indleveret som en europæisk patentansøgning til Den Europæiske Patentmyndighed.

Det bemærkes, at dommen er afsagt med dissens.

Flertallet udtaler, at Den Europæiske Patentkonvention og patentloven er to forskellige og uafhængige regelsæt, hvori samspillet er reguleret særskilt – herunder i PL § 88. Den nuværende regulering taler altså i mod, at der kan eksistere andre hjemmelsgrundlag (Læs: PL § 82) til, at en europæisk patentansøgning kan overgå til at være en national dansk ansøgning. Dette på trods af, at det direkte fremgår af PL § 82, stk. 1, at en europæiske ansøgning fra indleveringsdagen, skal have samme virkning her i landet som en dansk patentansøgning.

Flertallets afvisning af at tillægge PL § 82 betydning begrundes med en ordlydsfortolkning, hvorefter flertallet forstår bestemmelsen således, at den kun omhandler virkningen af selve ansøgningen, og ikke hvilke regler den videre behandling skal ske efter.

Sø- og Handelsretten afviser på det grundlag, at en europæisk patentansøgning kan afdeles til en dansk national patentansøgning, hvorefter Ankenævnet for Patenter og Varemærkers påstand om frifindelse blev taget til følge.

Flertallets fortolkning af PL § 82 medfører, at patentlovens kapitel 2 om patentansøgninger og deres behandling mv. ikke finder anvendelse på sagens omstændigheder. Fortolkningen må anses som en restriktiv fortolkning af bestemmelsen PL § 82, som definitivt udelukker, at PL § 11 kan anvendes i det foreliggende tilfælde.

Mindretallet udtaler, at der i medfør af patentlovens § 11, jf. § 82 findes hjemmel til, at en europæisk patentansøgning kan anvendes som grundlag til afdeling af en dansk patentansøgning.

Mindretallet når herved frem til det modsatte resultat.

Mindretallets begrundelse omfatter ligeledes spørgsmålet om fortolkningen af PL § 82. Deres fortolkning er dog væsentlig anderledes, idet det af de pågældende dommere lægges til grund, at PL § 82 ikke kan pålægges en indskrænkende fortolkning – som forudsat af flertallet. Den indskrænkende fortolkning afvises, idet der ikke kan findes belæg for en sådan fortolkning i forarbejderne. Herudover ligges der vægt på, at ordet ”bl.a.” direkte er nævnt i bestemmelsens ordlyd om sine egne virkninger, hvilket altså taler for yderligere anvendelsesmuligheder.

Konklusion

På trods af dissensen, må det konkluderes, at Sø- og Handelsretten ikke finder grundlag for at fastslå, at patentlovens § 11 eller § 82 indeholder hjemmel til at afdele en dansk patentansøgning fra en europæisk patentansøgning.

Læs Sø- og Handelsrettens kendelse her.

Eventuelle spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Claes Wildfang på cwi@dahllaw.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne