Nyheder

Kan en europæisk patentansøgning afdeles til en dansk national patentansøgning?

Sø- og Handelsretten har den 24. januar 2018 afsagt en dom vedrørende muligheden for at afdele en national patentansøgning på grundlag af en europæisk patentansøgning. Ved dommen afviser Sø- og Handelsretten at fortolke patentlovens §§ 11 og 82 til støtte for, at en europæisk patentansøgning skal have virkning som en dansk patentansøgning, hvorfor Ankenævnet for Patenter og Varemærkers påstand om frifindelse blev taget til følge.

Baggrund

Sagen drejede sig om, hvorvidt der i patentlovens §§ 11 og 82 er hjemmel til at afdele en dansk patentansøgning fra en europæisk patentansøgning.

Parternes uenighed opstod i forbindelse med en patentansøgning hos Patent- og Varemærkestyrelsen den 13. november 2014, hvor der blev ansøgt om et dansk patent afdelt fra en europæisk patentansøgning indleveret den 16. september 2004.

Reglerne om afdeling, Patentlovens § 11

Det følger af PL § 11, at såfremt der ansøges om patent på en opfindelse, som fremgår af en af ansøgeren tidligere indleveret patentansøgning, der ikke er endelig afgjort, skal den senere ansøgning, på ansøgerens begæring, anses som indleveret på det tidspunkt, da de akter, hvoraf opfindelsen fremgår, indkom til patentmyndigheden.

PL § 11 skal ses i sammenhæng med PL § 10, som kan gøre det nødvendigt at opdele en patentansøgning i flere ansøgninger, fordi der i samme patentansøgning ikke må ansøges om patent på to eller flere af hinanden uafhængige opfindelser.

PL § 11 har den effekt, at en senere afdelt ansøgning, i forhold til blandt andet patentlovens nyhedskrav jf. PL § 2, bliver bedømt i forhold til tidspunktet for indlevering af den oprindelige patentansøgning. Herved undgås, at opfindelsens nyhed lider skade.

Sø- og Handelsrettens dom

Ved dommen af 24. januar 2018 skulle Sø- og Handelsretten tage stilling til, hvorvidt ovennævnte regler finder anvendelse, når den oprindelige patentansøgning er indleveret som en europæisk patentansøgning til Den Europæiske Patentmyndighed.

Det bemærkes, at dommen er afsagt med dissens.

Flertallet udtaler, at Den Europæiske Patentkonvention og patentloven er to forskellige og uafhængige regelsæt, hvori samspillet er reguleret særskilt – herunder i PL § 88. Den nuværende regulering taler altså i mod, at der kan eksistere andre hjemmelsgrundlag (Læs: PL § 82) til, at en europæisk patentansøgning kan overgå til at være en national dansk ansøgning. Dette på trods af, at det direkte fremgår af PL § 82, stk. 1, at en europæiske ansøgning fra indleveringsdagen, skal have samme virkning her i landet som en dansk patentansøgning.

Flertallets afvisning af at tillægge PL § 82 betydning begrundes med en ordlydsfortolkning, hvorefter flertallet forstår bestemmelsen således, at den kun omhandler virkningen af selve ansøgningen, og ikke hvilke regler den videre behandling skal ske efter.

Sø- og Handelsretten afviser på det grundlag, at en europæisk patentansøgning kan afdeles til en dansk national patentansøgning, hvorefter Ankenævnet for Patenter og Varemærkers påstand om frifindelse blev taget til følge.

Flertallets fortolkning af PL § 82 medfører, at patentlovens kapitel 2 om patentansøgninger og deres behandling mv. ikke finder anvendelse på sagens omstændigheder. Fortolkningen må anses som en restriktiv fortolkning af bestemmelsen PL § 82, som definitivt udelukker, at PL § 11 kan anvendes i det foreliggende tilfælde.

Mindretallet udtaler, at der i medfør af patentlovens § 11, jf. § 82 findes hjemmel til, at en europæisk patentansøgning kan anvendes som grundlag til afdeling af en dansk patentansøgning.

Mindretallet når herved frem til det modsatte resultat.

Mindretallets begrundelse omfatter ligeledes spørgsmålet om fortolkningen af PL § 82. Deres fortolkning er dog væsentlig anderledes, idet det af de pågældende dommere lægges til grund, at PL § 82 ikke kan pålægges en indskrænkende fortolkning – som forudsat af flertallet. Den indskrænkende fortolkning afvises, idet der ikke kan findes belæg for en sådan fortolkning i forarbejderne. Herudover ligges der vægt på, at ordet ”bl.a.” direkte er nævnt i bestemmelsens ordlyd om sine egne virkninger, hvilket altså taler for yderligere anvendelsesmuligheder.

Konklusion

På trods af dissensen, må det konkluderes, at Sø- og Handelsretten ikke finder grundlag for at fastslå, at patentlovens § 11 eller § 82 indeholder hjemmel til at afdele en dansk patentansøgning fra en europæisk patentansøgning.

Læs Sø- og Handelsrettens kendelse her.

Eventuelle spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Claes Wildfang på cwi@dahllaw.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne