Nyheder

Høringsudkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)

Den 2. februar 2018 offentliggjorde udvalget til revision af AB92, ABT93 og ABR89 deres første udkast til nye vilkår. Udkastet er i offentlig høring indtil den 12. marts 2018 og vil blive gennemgået på en høringskonference den 21. februar 2018.

Udvalgets arbejde har været længe imødeset i byggebranchen. Ikke mindst har alle været spændt på, om udvalget ville ændre på hele aftalesystemet eller forsætte den hidtidige anvendte systematik, der i hvert fald kan føres tilbage til AB72 og som AB92 bygger på. Af de udsendte generelle bemærkninger fremgår, at udvalget har valgt at følge den hidtidige systematik og udbygget denne, hvor det er fundet hensigtsmæssigt.

Ved gennemgang af udvalgtes høringsudkast til AB18 (den nye AB92), genfindes en lang række bestemmelser i, stort set enslydende formulering. Da Udvalget har fundet det nødvendigt at tilføje og præciser flere bestemmelser, er første og mest væsentlige ændring, at mange af bestemmelserne har ændret plads og nu står i en anden paragraf end hidtil.

Ved gennemgang af de enkelte dele af høringsudkastet til AB18 konstateres, at udvalget synes at have haft fokus på 3 hovedformål. Det ene er at bringe vilkårene i bedre overensstemmelse med de aftaler om udførelse, som parterne rent faktisk indgår i dag, det andet er at præcisere en række af de bestemmelser, som oftest giver anledning til tvister, og endeligt det tredje at indføre et system, hvor parterne lettere skal kunne få løst uenigheder, end blot ved at anlægge en voldgiftssag.

Til opfyldelse af første formål har udvalget bl.a. indføjet bestemmelser om, hvordan parterne skal forholde sig, når entreprenøren også skal forestå projektering, herunder indføres bestemmelser om entreprenørens projekteringsledelse, om projektmangler og om projektgennemgang. Udkastet indeholder også ny bestemmelse om fordeling af pligter ved anvendelse af digitale bygningsmodeller. Sandsynligvis som konsekvens af, at alle entreprenører ved tilbudsafgivelse overfor private bygherrer, alligevel tager Dansk Byggeris standardforbehold, maj 2008. Der i udkastet endvidere indarbejdet bestemmelser om vinterforanstaltninger og indeksering af byggeomkostninger. Som noget særligt indføres en bestemmelse om entreprenørens produktansvar for et defekt produkt, der indbygges i byggeriet. Der lægges op til, at entreprenørens mulige ansvar skal begrænses til den forsikringsdækning, som parterne har aftalt. En sådan ansvarsbegrænsning vil kunne få meget stor betydning, således entreprenører ikke risikerer konkurs på grund af tilfældige forhold, som entreprenøren ikke har indflydelse på. Risikoen vil imidlertid fortsat bestå, da entreprenøren fortsat vil risikere krav fra parter, som der ikke er kontraheret med. Det kan f.eks. være bygherrens senere købere af det opførte byggeri.  

For så vidt angår andet formål, har udvalget bl.a. præciseret bestemmelserne om nedskrivning af sikkerhedsstillelse, om ekstraarbejder, om tidsfrister og forsinkelse og om opgørelse af entreprisesummer ved anvendelse af enhedspriser. Væsentligst er, at udvalget ikke har lagt op til, at en part kan miste rettigheder, hvis der ikke varsles indenfor et angivet tidsrum. Rettigheder vil, som i dag, fortsat bestå indtil de måtte bortfalde som følge af passivitet i henhold til de almindelige grundsætninger herom i dansk ret.

For så vidt angår mulighed for at løse uenigheder, lægger udvalget op til, at der skal være pligtmæssige forligsforhandlinger, forinden det skal være muligt at indlede en voldgiftssag og i nogle tilfælde også syn og skøn. I udkastet benævnes fremgangsmåden ”Løsningstrappe”. Det er videre hensigten at indføre bestemmelser om ”Mægling og mediation” og om ”Hurtig afgørelse”, hvilket der lægges op til skal gælde for uenigheder om mindre beløb.

Uanset at der alene er tale om høringsudkast og at disse skal behandles på konference og muligvis også gennem en revision, er det vores vurdering, at de endelige versioner ikke vil fravige fra udkastene i væsentligt omfang. Der for vil vi også indholdsmæssigt fra senest januar 2018, skulle vende os til at anvende de nye bestemmelser – og ikke mindst være klar hertil.

DAHL Advokatfirmas entrepriserets afdeling afholder her i foråret temadag om byggeri, hvor de nye AB 18 og ABR 18 naturligvis også vil blive berørt. I efteråret afholder vi egentlige kurser i begge dele.

Derudover, bidrager Advokat Erik Hørlyck med en artikel til et særnummer af Tidsskrift for Bygge og Boligret, der omhandler de nye AB18 og ABR 18 vilkår. Særnummeret forventes at udkomme til marts. I efteråret forventer Erik Hørlyck videre at udgive ny udgave af bogen ”Entrepriseret”, med kommentarer til AB 18.  

Skulle der være spørgsmål, bemærkninger eller interesse for at deltage i temadage eller kurser, kan der rettes henvendelse til Niels Wulff på nwu@dahllaw.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne