Nyheder

Høringsudkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)

Den 2. februar 2018 offentliggjorde udvalget til revision af AB92, ABT93 og ABR89 deres første udkast til nye vilkår. Udkastet er i offentlig høring indtil den 12. marts 2018 og vil blive gennemgået på en høringskonference den 21. februar 2018.

Udvalgets arbejde har været længe imødeset i byggebranchen. Ikke mindst har alle været spændt på, om udvalget ville ændre på hele aftalesystemet eller forsætte den hidtidige anvendte systematik, der i hvert fald kan føres tilbage til AB72 og som AB92 bygger på. Af de udsendte generelle bemærkninger fremgår, at udvalget har valgt at følge den hidtidige systematik og udbygget denne, hvor det er fundet hensigtsmæssigt.

Ved gennemgang af udvalgtes høringsudkast til AB18 (den nye AB92), genfindes en lang række bestemmelser i, stort set enslydende formulering. Da Udvalget har fundet det nødvendigt at tilføje og præciser flere bestemmelser, er første og mest væsentlige ændring, at mange af bestemmelserne har ændret plads og nu står i en anden paragraf end hidtil.

Ved gennemgang af de enkelte dele af høringsudkastet til AB18 konstateres, at udvalget synes at have haft fokus på 3 hovedformål. Det ene er at bringe vilkårene i bedre overensstemmelse med de aftaler om udførelse, som parterne rent faktisk indgår i dag, det andet er at præcisere en række af de bestemmelser, som oftest giver anledning til tvister, og endeligt det tredje at indføre et system, hvor parterne lettere skal kunne få løst uenigheder, end blot ved at anlægge en voldgiftssag.

Til opfyldelse af første formål har udvalget bl.a. indføjet bestemmelser om, hvordan parterne skal forholde sig, når entreprenøren også skal forestå projektering, herunder indføres bestemmelser om entreprenørens projekteringsledelse, om projektmangler og om projektgennemgang. Udkastet indeholder også ny bestemmelse om fordeling af pligter ved anvendelse af digitale bygningsmodeller. Sandsynligvis som konsekvens af, at alle entreprenører ved tilbudsafgivelse overfor private bygherrer, alligevel tager Dansk Byggeris standardforbehold, maj 2008. Der i udkastet endvidere indarbejdet bestemmelser om vinterforanstaltninger og indeksering af byggeomkostninger. Som noget særligt indføres en bestemmelse om entreprenørens produktansvar for et defekt produkt, der indbygges i byggeriet. Der lægges op til, at entreprenørens mulige ansvar skal begrænses til den forsikringsdækning, som parterne har aftalt. En sådan ansvarsbegrænsning vil kunne få meget stor betydning, således entreprenører ikke risikerer konkurs på grund af tilfældige forhold, som entreprenøren ikke har indflydelse på. Risikoen vil imidlertid fortsat bestå, da entreprenøren fortsat vil risikere krav fra parter, som der ikke er kontraheret med. Det kan f.eks. være bygherrens senere købere af det opførte byggeri.  

For så vidt angår andet formål, har udvalget bl.a. præciseret bestemmelserne om nedskrivning af sikkerhedsstillelse, om ekstraarbejder, om tidsfrister og forsinkelse og om opgørelse af entreprisesummer ved anvendelse af enhedspriser. Væsentligst er, at udvalget ikke har lagt op til, at en part kan miste rettigheder, hvis der ikke varsles indenfor et angivet tidsrum. Rettigheder vil, som i dag, fortsat bestå indtil de måtte bortfalde som følge af passivitet i henhold til de almindelige grundsætninger herom i dansk ret.

For så vidt angår mulighed for at løse uenigheder, lægger udvalget op til, at der skal være pligtmæssige forligsforhandlinger, forinden det skal være muligt at indlede en voldgiftssag og i nogle tilfælde også syn og skøn. I udkastet benævnes fremgangsmåden ”Løsningstrappe”. Det er videre hensigten at indføre bestemmelser om ”Mægling og mediation” og om ”Hurtig afgørelse”, hvilket der lægges op til skal gælde for uenigheder om mindre beløb.

Uanset at der alene er tale om høringsudkast og at disse skal behandles på konference og muligvis også gennem en revision, er det vores vurdering, at de endelige versioner ikke vil fravige fra udkastene i væsentligt omfang. Der for vil vi også indholdsmæssigt fra senest januar 2018, skulle vende os til at anvende de nye bestemmelser – og ikke mindst være klar hertil.

DAHL Advokatfirmas entrepriserets afdeling afholder her i foråret temadag om byggeri, hvor de nye AB 18 og ABR 18 naturligvis også vil blive berørt. I efteråret afholder vi egentlige kurser i begge dele.

Derudover, bidrager Advokat Erik Hørlyck med en artikel til et særnummer af Tidsskrift for Bygge og Boligret, der omhandler de nye AB18 og ABR 18 vilkår. Særnummeret forventes at udkomme til marts. I efteråret forventer Erik Hørlyck videre at udgive ny udgave af bogen ”Entrepriseret”, med kommentarer til AB 18.  

Skulle der være spørgsmål, bemærkninger eller interesse for at deltage i temadage eller kurser, kan der rettes henvendelse til Niels Wulff på nwu@dahllaw.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne