Nyheder

Skattemæssig behandling af bitcoins

De virtuelle kryptovalutaer, herunder særligt bitcoins, har haft stor bevågenhed i det seneste års tid. Dette skyldes særligt at værdien af disse i en periode så ud til at være konstant stigende, med store gevinster til følge.

Skatterådet har med en ny afgørelse fastslået, at gevinster på bitcoins som det praktiske udgangspunkt er skattepligtige.

SKAT har den 9. marts 2018 offentliggjort et bindende svar fra Skatterådet som i en vis grad fastlægger den skattemæssige behandling af gevinster ved handel med bitcoins. Det bindende svarer bidrager ligeledes til et efterhånden måske ligeså aktuelt problem, den skattemæssige behandling af tab på handel med bitcoins.

Skatterådet har i den hidtil eneste afgørelse omkring bitcoins fastslået, at gevinst og tab på bitcoins ikke var omfattet af kursgevinstlovens regler, men i stedet var omfattet af Statsskattelovens § 5, litra a – bestemmelsen om skattefri afståelse af formuegoder.

Statsskattelovens § 5, litra a medfører, at man som udgangspunkt ikke beskattes at en værdiforøgelse eller indtægt, som stammer fra salg at ens ejendele. Tilsvarende har man heller ikke fradrag for et tab i disse tilfælde. Undtagelsen hertil er dog, salg som henhører under den enkeltes næringsvej eller som er foretaget i spekulationsøjemed.

Skatterådet har i denne konkrete sag forudsat, at spørgeren ikke driver næring med køb og salg af bitcoins. Henset til at spørgeren kun havde foretaget to køb og et salg fremstår dette korrekt.

I den konkrete sag, havde spørgeren erhvervet bitcoins for 40.000 €. Efter eget udsagn fordi han synes det var spændende og fordi han grundet sit arbejde havde en faglig interesse i kryptovalutaer. Erhvervelsen var sket i juni 2017. I oktober 2017 sælger spørger alle sine bitcoins og 14 dage efter anvender han hele provenuet fra afståelsen til generhvervelse. Efter spørgers udsagn skyldes afståelsen og generhvervelsen alene, at han ville prøve om det faktisk var muligt at sælge sine bitcoins.

Skatterådet slår i det bindende svar fast, at afståelsen i oktober 2017 er skattepligtig som personlig indkomst, idet der foreligger en spekulationshensigt hos spørgeren.

Ved spekulation forstås, at det omhandlede aktiv er erhvervet med det formål at opnå fortjeneste ved videresalg. Der er ikke tale om næringsvirksomhed, men om enkeltstående dispositioner.

Det er afgørende at spekulationshensigten allerede foreligger ved erhvervelsen af aktivet. Det afgørende kriterium er subjektivt, nemlig hensigten med erhvervelsen. De objektive omstændigheder ved købet tillægges vægt, når det skal afgøres, om spekulationshensigt forelå. Ligeledes kan lægges vægt på omstændighederne efter købet, f.eks. at aktivet straks videresælges med en fortjeneste.

Skatterådet har i denne sag konkret vurderet at der forelå en spekulationshensigt ved erhvervelsen af bitcoins. Dette skyldes særligt at bitcoins ikke har nogen praktisk anvendelse. Hvorvidt dette er faktuelt korrekt kan nok diskuteres, idet bitcoins faktisk kan anvendes som onlinebetalingsmiddel.

Skatterådets argumentation er dog helt i overensstemmelse med den gældende praksis i relation til f.eks. guldbarrer og uslebne diamanter. Disse repræsenterer naturligvis også en værdi, og kan sikkert også anvendes som betalingsmiddel flere steder i verden i visse situationer.

Hvor de færreste nok har erhvervet deres bitcoins med henblik på at benytte dem som betalingsmiddel, vil der nok i langt de fleste tilfælde være tale om en egentlig investering, og altså med håb om en fortjeneste.

Den eksplosive stigning som har fundet sted i værdien af bitcoins, særligt siden 2013, anvendes også som et argument for spekulationshensigten af Skatterådet. Omvendt kan der måske være et større spillerum for ikke at blive anset for næringsdrivende, hvis man har erhvervet sine bitcoins inden 2013, og altså inden der i en vis grad bliver tale om et egentligt investeringsobjekt.

Foruden disse mere generelle forhold, lægger Skatterådet også vægt på de mere konkrete forhold, herunder den relativt korte ejertid på ca. 4 måneder, den høje fortjeneste på ca. 86 % og størrelsen af det investerede beløb på 40.000 €.

Det forhold at klager, efter eget udsagn, blot ønskede at eksperimentere med bitcoins og lære hvordan disse fungere tillægges ikke nævneværdig vægt, særligt ikke idet Skatterådet anfører at en investering på 5 $ vil være tilstrækkelig for at kunne købe og sælge, hvorfor størrelsen af det investerede beløb på 40.000 € indikerer at der også lægger en spekulationshensigt bag investeringen.

Skatterådet fremkommer i besvarelsen med nogle øvrige generelle betragtninger omkring beskatningen af bitcoins, herunder at det er Skatterådets opfattelse, at FIFO princippet skal anvendes ved delafståelser. Dette skyldes, at det ikke er muligt at identificere den enkelte bitcoin. FIFO princippet fastlægger derfor rækkefølgen af, hvilke bitcoins der anses for afstået først, dvs. den tidsmæssige prioritet. FIFO = de først erhvervede bitcoins anses for de først afståede. Metoden kendes også fra bl.a. aktier.

Derudover fastslår Skatterådet at der også er tale om afståelse hvis skattepligten til Danmark ophører ved at man som skatteyder flytter til udlandet.

For de som har været mindre heldige med bitcoins investeringerne fastslår Skatterådet, at et eventuelt tab på bitcoins vil være fradragsberettiget, såfremt også disse bitcoins er erhvervet med spekulationshensigt. De forhold som medfører spekulationshensigt skulle gerne være de samme, uanset om der er tale om en gevinst eller tab. Dette medfører også at FIFO princippet finder anvendelse på opgørelsen af tab.

Det er dog Skatterådets opfattelse, at tab på bitcoins kun vil være fradragsberettiget i den skattepligtige indkomst og ikke i den personlige indkomst. Dette medfører at fradragsværdien af et eventuelt tab vil være forholdsvis begrænset.

Når der kun er tale om et fradrag i den skattepligtige indkomst, kan tabene kun fradrages i kommunalskatten, sundhedsbidraget og evt. kirkeskatten, som alle beregne på baggrund af den skattepligtige indkomst. Statsskatterne i form af bundskatten og topskatten beregnes derimod på baggrund den personlige indkomst, og et tab ved handel med bitcoins kan derfor ikke fradrags i disse skatter.

Endelig fastslår Skatterådet, at hvis man mister sit login til den virtuelle wallet hvori man har placeret sine bitcoins, vil dette ikke være en afståelse og man vil derfor ikke være berettiget til fradrag for tabet. Dette skyldes at man formelt set stadig ejer sine bitcoins, og at Skatterådet anser en faktisk afståelse for en forudsætning for spekulationshensigten, således at der kan opgøres en gevinst eller et tab.

Flere har måske gået i en illusion om at deres gevinster på bitcoins var skattefri. Denne illusion vil nok være bristet for de fleste dette bindende svar. Særligt for dem som har investeret store beløb og som ikke har haft et egentligt formål med erhvervelsen af bitcoins – andet end håbet om en gevinst.

For de som har ejet deres bitcoins i lang tid, eller de som har erhvervet dem med et påviseligt formål, er det dog ikke helt udelukket at gevinsten kan være skattefri.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne