Nyheder

Værdiansættelse ved overdragelse af insolvente selskaber

Højesteret følger sin hidtidige praksis, hvorefter en virksomhedsoverdragelse af et insolvent selskab som udgangspunkt skal ske til markedsværdien som going concern.

Ved virksomhedsoverdragelser af insolvente selskaber foreligger der nogle typeproblemer, som ofte går igen. Disse angår købesummens opgørelse, købesummens berigtigelse og afviklingen af virksomheden uden hensyntagen til rejste og bestridte krav. Disse problemer kan føre til skævvridning og dermed manglende overholdelse af det grundlæggende konkursretlige krav om, at kreditorerne skal behandles lige.

Højesteret har den 14. marts 2018 afsagt dom, hvorefter problemet vedrørende købesummens opgørelse var i fokus i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse af et insolvent selskab.

Værdiansættelsens udgangspunkt
Købesummens opgørelse ved virksomhedsoverdragelser af nødlidende selskaber skal som udgangspunkt ske til going concern pris, det vil sige virksomhedens værdi i fortsat drift. Dette udgangspunkt er blevet fastlagt i afgørelserne U.2005.2235 H og
U.2011.963 H.

Det er alene muligt at sælge virksomheden til underpris, hvis der ikke er andet alternativ end konkurs.

Sagens baggrund
Sagen angik et insolvent aktieselskab, hvor samtlige aktiver blev overdraget til et anpartsselskab for en købesum på 8,1 mio. kr. Spørgsmålet var i den forbindelse, om overdragelsen var sket til underpris.

Konkursboet mente, at overdragelsen ikke var sket til going concern pris. Konkursboet pegede i den forbindelse på, at der for ledelsen i det solgte selskab og advokaten som udfærdigede overdragelsesaftalen forelå en streng bevisbyrde for at bevise, at der forelå særlige omstændigheder som kunne fravige udgangspunktet om going concern, og at denne bevisbyrde ikke var løftet – særligt henset til at der var tale om salg mellem nærtstående.

Advokaten, der udfærdigede overdragelsesaftalen, procederede på, at overdragelsen var eneste alternativ til konkurs, hvorfor det ikke var relevant at værdiansætte aktiverne ud fra en forudsætning om ’’going concern’’, men det derimod i dette tilfælde var muligt at fastsætte værdierne lavere efter princippet om målrettet salg.

Ledelsen argumenterede for, at overdragelsen var sket til markedsvilkår, og virksomheden dermed ikke var blevet overdraget til underpris.

Højesterets resultat
Højesteret bemærkede indledningsvist, at overdragelsen af aktieselskabet til anpartsselskabet omfattede hele det overdragne selskabs virksomhed. Det blev derfor lagt til grund, at overdragelsen skete med henblik på fortsat drift (going concern).

Derudover blev det fastslået, at et nødlidende selskabs ledelse, som medvirker til overdragelse til et andet selskab, som de ligeledes ejer, har en udvidet forpligtelse til at sikre, at overdragelsen sker på markedsmæssige vilkår, jf. U.2015.2219 H. Den udvidede forpligtelse blev fastslået ligeledes at gælde for den advokat, der medvirker ved en sådan overdragelse.

I forhold til værdiansættelsen blev det lagt til grund, at markedsværdien som going concern af det nødlidende selskab ikke oversteg overdragelsessummen. Konkursboet havde således ikke lidt et tab ved virksomhedsoverdragelsen, da værdiansættelsen var korrekt, hvorfor der ikke var grundlag for at pålægge ledelsen eller advokaten et erstatningsansvar.

Der var under sagen blevet fremsat vurderinger af selskabets faste ejendom, driftsmidler, varelager, inventar mv., men disse kunne ikke danne grundlag for en samlet værdiansættelse for hele virksomheden, men derimod alene for de enkelte aktivgrupper. Vurderingerne tog ikke hensyn til virksomhedens hidtidige drift, forventninger til fremtiden eller kundeforhold, hvorfor de ikke kunne tillægges særlig vægt ved værdiansættelsen.

At markedsværdien som going concern af selskabet ikke oversteg overdragelsessummen blev derfor blandt andet begrundet med, at virksomheden og dets ejere i længere tid havde prøvet at tilvejebringe et nyt kapitalgrundlag, dog forgæves.

Derudover blev der særligt lagt vægt på, at flere af de mulige partnere, der havde kendskab til branchen og var interesseret i virksomheden, ikke ville have købt selskabet for købesummen på 8,1 mio. kr. men derimod for et beløb på omkring halvdelen.

Under de anførte omstændigheder var værdiansættelsen ved virksomhedsoverdragelsen således fastsat korrekt, da overdragelsessummen ikke var mindre end markedsværdien som going concern. Konkursboet havde dermed ikke lidt et tab.

Konklusion
Højesteret følger sin hidtidige praksis, hvorefter prisen ved virksomhedsoverdragelser af nødlidende selskaber skal ske til markedsværdien som going concern.

I forbindelse med værdiansættelsen må der lægges vægt på virksomhedens konkrete og fremtidige situation for at kunne fastslå den korrekte markedsværdi. Indhentede vurderinger skal angå den samlede virksomhed og ikke alene de enkelte aktivgrupper og derudover have fokus på virksomhedens nuværende og fremtidige drift for at kunne tillægges særlig vægt ved værdiansættelsen.

Læs Højesterets afgørelse her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne