Nyheder

Værdiansættelse ved overdragelse af insolvente selskaber

Højesteret følger sin hidtidige praksis, hvorefter en virksomhedsoverdragelse af et insolvent selskab som udgangspunkt skal ske til markedsværdien som going concern.

Ved virksomhedsoverdragelser af insolvente selskaber foreligger der nogle typeproblemer, som ofte går igen. Disse angår købesummens opgørelse, købesummens berigtigelse og afviklingen af virksomheden uden hensyntagen til rejste og bestridte krav. Disse problemer kan føre til skævvridning og dermed manglende overholdelse af det grundlæggende konkursretlige krav om, at kreditorerne skal behandles lige.

Højesteret har den 14. marts 2018 afsagt dom, hvorefter problemet vedrørende købesummens opgørelse var i fokus i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse af et insolvent selskab.

Værdiansættelsens udgangspunkt
Købesummens opgørelse ved virksomhedsoverdragelser af nødlidende selskaber skal som udgangspunkt ske til going concern pris, det vil sige virksomhedens værdi i fortsat drift. Dette udgangspunkt er blevet fastlagt i afgørelserne U.2005.2235 H og
U.2011.963 H.

Det er alene muligt at sælge virksomheden til underpris, hvis der ikke er andet alternativ end konkurs.

Sagens baggrund
Sagen angik et insolvent aktieselskab, hvor samtlige aktiver blev overdraget til et anpartsselskab for en købesum på 8,1 mio. kr. Spørgsmålet var i den forbindelse, om overdragelsen var sket til underpris.

Konkursboet mente, at overdragelsen ikke var sket til going concern pris. Konkursboet pegede i den forbindelse på, at der for ledelsen i det solgte selskab og advokaten som udfærdigede overdragelsesaftalen forelå en streng bevisbyrde for at bevise, at der forelå særlige omstændigheder som kunne fravige udgangspunktet om going concern, og at denne bevisbyrde ikke var løftet – særligt henset til at der var tale om salg mellem nærtstående.

Advokaten, der udfærdigede overdragelsesaftalen, procederede på, at overdragelsen var eneste alternativ til konkurs, hvorfor det ikke var relevant at værdiansætte aktiverne ud fra en forudsætning om ’’going concern’’, men det derimod i dette tilfælde var muligt at fastsætte værdierne lavere efter princippet om målrettet salg.

Ledelsen argumenterede for, at overdragelsen var sket til markedsvilkår, og virksomheden dermed ikke var blevet overdraget til underpris.

Højesterets resultat
Højesteret bemærkede indledningsvist, at overdragelsen af aktieselskabet til anpartsselskabet omfattede hele det overdragne selskabs virksomhed. Det blev derfor lagt til grund, at overdragelsen skete med henblik på fortsat drift (going concern).

Derudover blev det fastslået, at et nødlidende selskabs ledelse, som medvirker til overdragelse til et andet selskab, som de ligeledes ejer, har en udvidet forpligtelse til at sikre, at overdragelsen sker på markedsmæssige vilkår, jf. U.2015.2219 H. Den udvidede forpligtelse blev fastslået ligeledes at gælde for den advokat, der medvirker ved en sådan overdragelse.

I forhold til værdiansættelsen blev det lagt til grund, at markedsværdien som going concern af det nødlidende selskab ikke oversteg overdragelsessummen. Konkursboet havde således ikke lidt et tab ved virksomhedsoverdragelsen, da værdiansættelsen var korrekt, hvorfor der ikke var grundlag for at pålægge ledelsen eller advokaten et erstatningsansvar.

Der var under sagen blevet fremsat vurderinger af selskabets faste ejendom, driftsmidler, varelager, inventar mv., men disse kunne ikke danne grundlag for en samlet værdiansættelse for hele virksomheden, men derimod alene for de enkelte aktivgrupper. Vurderingerne tog ikke hensyn til virksomhedens hidtidige drift, forventninger til fremtiden eller kundeforhold, hvorfor de ikke kunne tillægges særlig vægt ved værdiansættelsen.

At markedsværdien som going concern af selskabet ikke oversteg overdragelsessummen blev derfor blandt andet begrundet med, at virksomheden og dets ejere i længere tid havde prøvet at tilvejebringe et nyt kapitalgrundlag, dog forgæves.

Derudover blev der særligt lagt vægt på, at flere af de mulige partnere, der havde kendskab til branchen og var interesseret i virksomheden, ikke ville have købt selskabet for købesummen på 8,1 mio. kr. men derimod for et beløb på omkring halvdelen.

Under de anførte omstændigheder var værdiansættelsen ved virksomhedsoverdragelsen således fastsat korrekt, da overdragelsessummen ikke var mindre end markedsværdien som going concern. Konkursboet havde dermed ikke lidt et tab.

Konklusion
Højesteret følger sin hidtidige praksis, hvorefter prisen ved virksomhedsoverdragelser af nødlidende selskaber skal ske til markedsværdien som going concern.

I forbindelse med værdiansættelsen må der lægges vægt på virksomhedens konkrete og fremtidige situation for at kunne fastslå den korrekte markedsværdi. Indhentede vurderinger skal angå den samlede virksomhed og ikke alene de enkelte aktivgrupper og derudover have fokus på virksomhedens nuværende og fremtidige drift for at kunne tillægges særlig vægt ved værdiansættelsen.

Læs Højesterets afgørelse her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne