Nyheder

Ny lov om forretningshemmeligheder

En ny dansk lov om forretningshemmeligheder er netop vedtaget og træder i kraft den 9. juni 2018. Loven vil blandt andet regulere, hvad der betragtes som en forretningshemmelighed, hvordan virksomheder skal beskytte deres forretningshemmeligheder, hvornår disse enten erhverves, bruges eller udnyttes ulovligt, samt hvilke retsmidler der konkret kan anvendes ved håndhævelse af overtrædelser.

Efter en høringsrunde i efteråret blev der den 10. januar 2018 fremsat forslag til en ny lov om forretningshemmeligheder. Formålet med loven er at implementere et EU-direktiv om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse. Lovforslaget blev vedtaget den 10. april 2018.

Sikring af minimumsrettigheder på tværs af EU
Direktivet, der søges implementeret ved loven, har til formål at ensarte retstilstanden angående beskyttelse af forretningshemmeligheder på tværs af EU.

Medlemslandene har en frist til at implementere direktivet den 9. juni 2018, hvilket også er den dato, hvor loven skal træde i kraft.

Flere af EU-direktivets bestemmelser regulerer forhold, der hidtil i dansk ret ikke har været udtrykt direkte i ordlyden af den lovgivning, der regulerer området, hvorfor lovens ordlyd i noget omfang kan bidrage med en større klarhed angående retsstillingen.

Ny samlet lov i Danmark
Hidtil har reguleringen af forretningshemmeligheder i dansk ret fundet sted i markedsføringsloven, suppleret af blandt andet ansættelsesklausulloven, retsplejeloven og den ulovhjemlede loyalitetspligt i ansættelsesretten.

Ifølge bemærkningerne til loven, er formålet ikke blot at ensarte beskyttelsen af forretningshemmeligheder i EU, men ligeledes at samle den danske regulering på området, således at det bliver lettere for danske virksomheder at få overblik over reglerne på området.

Konsekvensen af det nye lov vil være, at markedsføringslovens nuværende § 23 om erhvervshemmeligheder ophæves, idet den nye lov om forretningshemmeligheder skal træde i stedet herfor.

Med den nye lov om forretningshemmeligheder, vil der blandt andet være følgende at finde i selve lovteksten:

 • En definition af begrebet ”forretningshemmelighed”, der skal afgøre hvorvidt oplysninger er omfattet af loven eller ej, og hvor en af tre kriterier er, at der skal være foretaget rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse af oplysningen.
 • Angivelse af konkrete tilfælde hvor erhvervelse af en forretningshemmelighed er enten en lovlig eller ulovlig handling, samt tilfælde hvor ellers ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse undtagelsesvis er lovlig.
 • Mulighed for beslaglæggelse og udlevering af krænkende varer.
 • Mulighed for at den påståede krænkende part som alternativ til et midlertidigt forbud eller påbud kan stille sikkerhed for et rimeligt vederlag til den anden part.
 • Hvilke foranstaltninger retten ved endelig dom kan foretage for at bringe misbruget af forretningshemmeligheden til ophør, samt mulighed for, at der som alternativ hertil betales en godtgørelse.
 • En frist på seks måneder for både indgivelse af begæring af forbud eller påbud og sagsanlæg.
 • Regler for brug af tvangsbøder i tilfælde af manglende overholdelse af forbud eller påbud eller ved fuldbyrdelse af domme angående misbrug af forretningshemmeligheder.
 • Mulighed for at en retsafgørelse der har ført til domsfældelse til fordel for en krænket part offentliggøres på anmodning fra den krænkede part. Ifølge bemærkningerne til loven, er der tilstræbt en tekstnær implementering af EU-direktivet. Flere af artiklerne i direktivet dækkes imidlertid af allerede eksisterende regler i dansk ret, hvor især retsplejelovens regler vurderes allerede at opfylde nogle af de mere processuelle forpligtelser i direktivet.
   

Afgørende i forhold til beskyttelse af forretningshemmeligheder
Den nye lov om forretningshemmeligheder viderefører i vidt omfang den gældende retstilstand efter markedsføringslovens regulering af erhvervshemmeligheder. Blandt andet skal man som virksomhedsejer fortsat være opmærksom på, at oplysningerne hemmeligholdes, der i den nye lov er konkretiseret ved et krav til at der foretages rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse af en oplysning, førend oplysningen kan beskyttes som en erhvervshemmelighed.

Dog er der i loven nyskabelser, man som potentielt krænket part skal være opmærksom på. Blandt andet kan indførelsen af tvangsbøder på området være et brugbart nyt værktøj. Derudover kan søgsmålsfristen på seks måneder betyde, at en ret til at nedlægge midlertidigt forbud eller påbud, eller muligheden for egentligt sagsanlæg fortabes, hvilket virksomheder skal være særligt opmærksomme på.

Søgsmålsfristen starter fra det tidspunkt, hvor en påstået krænket part har tilstrækkeligt grundlag for enten at indgive begæring om midlertidigt forbud eller påbud, eller et anlægge almindelig sag. Tidspunktet hvorfra fristen regnes kan således variere afhængig af sagens kompleksitet.

Den nye lov om forretningshemmeligheder lægger samlet op til, at en krænket part får udvidede muligheder for at beskytte uretmæssig brug af sine forretningshemmeligheder. Dog lægges der også op til, at man som virksomhed aktivt skal forfølge misbrug af forretningshemmeligheder, idet man ellers risikerer at fortabe retten hertil. I denne proces skal der foretages flere vurderinger angående de handlinger der skal foretages, hvor det som udgangspunkt altid anbefales at søge rådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne