Nyheder

Hvad er arveafgift egentlig?

Berettigelsen og størrelsen af arveafgiften er et af de emner, som bliver ved med at dukke op som et tema i den skatte- og afgiftspolitiske debat. Herudover er det et tema, som altid kan danne grundlag for en god diskussion også i den brede befolkning. Men hvad betaler man egentlig i arveafgift?

Arveafgiften hedder egentlig boafgift
På en måde kan man sige, at arveafgiften allerede er afskaffet, og det er oven i købet længe siden. Siden den 1. juli 1995 har det nemlig slet ikke heddet arveafgift, men boafgift. I almindelige ”folkemunde” er det dog ikke til at slippe af med det tidligere udtryk.

Boafgiften betales af dødsboet og reducerer dermed den formue, som kan udbetales til arvingerne, så resultatet bliver det samme – en del af boets midler tilfalder staten som en afgift i stedet for at tilfalde arvingerne.

Arv fritaget for boafgift
Afgiften beregnes af boets formue. Hvor meget der skal betales, afhænger af, hvem der skal arve boets formue.

En del af formuen er således helt afgiftsfri.

Det gælder den del af boets formue, som skal tilfalde en ægtefælle. Ægtefællens arv er altså helt fritaget for boafgift.
Arv, der skal tilfalde almennyttige, velgørende formål, er også fritaget for afgift. En lang række velgørende fonde, foreninger og organisationer er således uden ansøgning fritaget for afgiften.
Det samme gælder for arv, der tilfalder offentlige institutioner, folkekirken, valgmenigheder og (andre) religiøse samfund.

Hvis en afdød person ved testamente har tilgodeset et almennyttigt, velgørende formål, men modtageren ikke er på listen over de fonde m.v. som uden ansøgning kan modtage arv afgiftsfrit, kan SKAT efter ansøgning bevilge afgiftsfritagelse. SKAT efterprøver herved, om formålet er almennyttigt.

15 % boafgift
Arv til forskellige af afdødes slægtninge og andre nærtstående beregnes der afgift af med 15 %.

Det gælder bl.a. børn og stedbørn og disse børn (altså børnebørn m.v.) Det gælder også forældre.

Endvidere gælder det personer, som har haft fælles bopæl med afdøde i to år forud for dødsfaldet. Det bedste eksempel er en ugift samlevende, men det kan også være søskende eller andre, som afdøde har delt bopæl med.

En samlever er omfattet af 15 % afgiften, selvom samlivet ikke har varet i to år, hvis den pågældende og afdøde har, har haft eller venter barn sammen.

Arv til afdødes barns eller plejebarns ægtefælle (svigerbørn) er omfattet af 15 % afgiften, og det gælder også arv til afdødes fraskilte eller fraseparerede ægtefælle, hvilket kan være relevant, hvis en sådan undtagelsesvist skal arve ifølge et testamente.

Endelig er plejebørn omfattet af 15 % afgiften, hvis barnet har boet hos afdøde i mindst fem år, og opholdet begyndte inden barnet fyldte 15 år.

Boafgiften på 15 % betales af den del af boets formue, som skal tilfalde de pågældende arvinger. Der er dog et bundfradrag, sådan, at der ikke skal betales afgift af de første 289.000 kr. Det nævnte beløb gælder i 2018 og reguleres årligt.

Bundfradraget er fælles for alle de nævnte arvinger. Er der kun en arving kommer fradraget denne til gode alene, er der flere, nyder de godt af det i fællesskab.

Tillagsboafgift på 25 %
Skal der betales arv til en arving, der hverken er fritaget for boafgift eller omfattet af den personkreds, som ”kun” skal betale den almindelige boafgift, skal der af den del af arven betales dels den almindelige boafgift på 15 % dels en tillægsboafgift på 25 %. Det betyder, at disse arvinger vil opleve, at der betales boafgift med i alt 36,25 %.

Det gælder altså arv til alle andre end de ovenfor nævnte. Søskende, søskendebørn, fjernere slægtninge, venner, naboer m.v. vil altså skulle betale den højere afgift.

Nedsat afgift ved visse familievirksomheder
Med virkning fra den 1. januar 2016 blev boafgiften nedsat for visse aktiver og under nogle betingelser.

Boafgiften blev nedsat til 13 % for dødsfald i 2016 og 2017, til 7 % for dødsfald i 2018, 6 % for dødsfald i 2019 og 5 % for dødsfald i 2020 og senere.

Denne lavere afgift beregnes, hvis arven består af en virksomhed, og hvis en række forskellige betingelser er opfyldt hos afdøde, omkring virksomheden og i relation til, hvem der er arving. Formålet med nedsættelsen har været at lette generationsskifter af familievirksomheder. Nedsættelsen er altså (kun) relevant, hvis arven består i en virksomhed, som skal falde i arv til afdødes nærmeste familie.

Denne nærmeste familie er børn, børnebørn, adoptivbørn og stedbørn. En samlever er også omfattet, hvis samlivet har bestået i to år eller afdøde og samleveren har, har haft eller venter et fælles barn. Har afdøde ingen børn, børnebørn m.v. gælder den lavere afgift også for søskende, søskendebørn og søskendebørnebørn

Hvad beregnes afgiften af
Boafgiften og tillægsboafgiften beregnes af værdien af boets aktiver. Det er derfor af betydning for afgiften, hvordan boets aktiver værdiansættes.

Lovens udgangspunkt er, at boets aktiver skal værdiansættes til deres handelsværdi, altså den værdi aktivet har ved salg til tredjemand i en almindelig handel på markedsvilkår.

Når der indleveres en boopgørelse i et dødsbo skal denne sendes til SKAT. SKAT skal nemlig godkende værdiansættelserne i boopgørelsen, og SKAT kan altså kræve en værdi korrigeret, hvis man mener, at den er for lav. I disse tilfælde gælder forskellige regler om adgangen til at kræve vurdering osv.

I forskellige cirkulærer er fastsat nogle rammer for værdiansættelsen af forskellige aktiver. Velkendt er reglen om, at en fast ejendom, som udlægges til en ægtefælle eller livsarving kan værdiansættes til den senest offentliggjorte ejendomsværdi med tillæg af eller fradrag af 15 %. Er en sådan værdiansættelse anvendt, kan den forventes godkendt af SKAT, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Sådanne omstændigheder kan eksempelvis være, at boet har indhentet en ejendomsmæglervurdering af ejendommen, eller at en arving, inden SKAT har godkendt boopgørelsen. har solgt ejendommen videre til en værdi, som er markant anderledes end værdien i boopgørelsen.

Afrunding
Ved behandlingen af et dødsbo er det vigtigt, at boafgifter bliver beregnet og betalt på rette vis i forbindelse med boets afslutning. Arvingerne har en fælles interesse heri, da de hæfter solidarisk for boafgiften.

Det er selvfølgelig også vigtigt for arvingerne, at boafgiften ikke bliver højere end nødvendigt, og at man ved boets behandling derfor hele tiden har øje på at anvende de rigtige værdiansættelser og dermed det rigtigste grundlag for boafgiftsberegningen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne