Nyheder

Sælgerfinansiering ved generationsskifte - opblødning af praksis?

Det er muligt at lave sælgerfinansiering, men det kræver blandt andet, at det sker på markedsvilkår.

Under betegnelsen generationsskifte falder typisk ejerskifte af virksomheder fra én generation til en anden generation. Principielt kan et generationsskifte også ske ved overdragelse af private aktiver, f.eks. et sommerhus. Ved overdragelse af virksomheder er udfordringen imidlertid ofte større, da værdierne er større. Virksomheder drives enten i personligt regi eller i selskabsform. Begge virksomhedstyper generationsskiftes.

Drives virksomheden i personligt regi, og er det en virksomhed, der også har en vis indtjening, anvender ejeren ofte den beskatningsordning, der er i virksomhedsskatteloven, nemlig virksomhedsskatteordningen. Beskatningsordningen giver mulighed for, at man løbende kan nøjes med at betale en virksomhedsskat, p.t. 22 %, af det nettooverskud, man får i virksomheden, medmindre man trækker midlerne ud til privatsfæren. En af de begrænsninger, der følger af at drive virksomhed under virksomhedsskatteordningen er, at man skal afgrænse det provenu, der er i virksomhedsskatteordningen, strengt erhvervsmæssigt. Disponerer man privat over provenuet, vil provenuet betragtes som en hævning med beskatning til følge op eventuelt til top­skattegrænsen.

Hvornår foreligger der en hævning?
Hævninger foreligger naturligvis primært, når man hæver midler ud til almindelig privatforbrug. Foretager man en sådan hævning, sker der beskatning.

Der foreligger også en hævning, hvis man i øvrigt disponerer over midlerne til privat formål. Et eksempel herpå kan være udlån af midlerne til et selskab, man ejer, eller til børn eller lignende. Principielt er der intet i vejen for at lave et sådant udlån, udover at man skatteretligt rubricerer det som en privat disposition med beskatning til følge.

Sælgerfinansiering ved generationsskifte
Der har over de sidste år været en udvikling i praksis og også i lovgivningen, der strammer op på, hvilke tiltag der medfører en hævning i virksomhedsskatteordningen. Udviklingen har været i ”strammeretningen” derhen at forstå, at flere og flere dispositioner betragtes som private og medfører en hævning. Udover det netop behandlede om udlån fra en virksomhedsskatteordning til et 100 % ejet selskab, hvor Højesteret i 2013 fandt, at det var en privat disposition, er andre udlånsdispositioner blevet anset som en privatdisposition.

I 2015 tog Landsskatteretten stilling til en situation, hvor man ønskede at generationsskifte en række ejendomme og i den forbindelse ville yde en sælgerfinansiering enten for den fulde pris eller efter en kreditforeningsbelåning. Der blev bl.a. spurgt til i det bindende svar, der var til påkendelse, om en sådan sælgerfinansiering på markedsmæssige vilkår og mod pant i ejendommene ville kunne rummes i virksomhedsskatteordningen uden at være hævning. Det var tanken, at sælgerfinansieringen skulle ske på såkaldte anfordringsvilkår, nemlig med et vilkår om, at kreditor altid kunne kræve udlånet indfriet. Landsskatteretten fandt, at man ikke kunne forestille sig en 100 % sælgerfinansiering som værende erhvervsmæssig. Man fandt også, at man ikke konkret kunne acceptere den delvise sælgerfinansiering som erhvervsmæssig, bl.a. fordi vilkårene for lånet ikke var markedskonforme – ingen debitor ville finde sig i at være underkastet anfordringsvilkår.

Landsskatterettens kendelse af 30. august 2017
Landsskatteretten har nu haft lejlighed til at tage stilling til en ny situation. Der var på ny tale om et bindende svar, hvor man spurgte til, hvorvidt en sælgerfinansiering kunne rummes i sælgers virksomhedsskatteordning. Konkret skulle udlånet udgøre lidt over 1,7 mio. kr. og skulle ydes i forbindelse med salg af en af flere virksomheder ud af virksomhedsskatteordningen. Endvidere udgjorde sælgerfinansieringen under 20 % af den samlede finansieringspakke. Der var endvidere aftalt renter og en afviklingsprofil – 2 % over 12 år. Skatterådet havde fundet, at den pågældende kredit skulle beskattes som en hævning. Dette ændrede Landsskatteretten. Landsskatteretten fandt, at den pågældende finansieringstype også anvendes mellem ikke-interesseforbundne parter, at der alene er tale om en delvis sælgerfinansiering på 20 %, og at der på forhånd var aftalt afdrag og renter. Samlet set fandt man derfor, at finansieringsaftalen var markedskonform og derfor kunne forblive i sælgers virksomhedsskatteordning.

Afgørelsen hilses velkommen og bidrager til afgrænsningen af, hvornår man kan etablere en sælgerfinansiering, uden at det er en hævning. Afgørelsen nuancerer den praksis, der blev etableret i 2015 – en nuancering, der juridisk samt politisk er den rigtige vej at gå. Delvis sælgerfinansiering kan altså godt ske via en virksomhedsskatteordning forudsat at det er på markedskonforme vilkår.

Ulempen ved finansieringsformen er dog, at den fordring, der etableres, skal kursansættes. Konkret blev fordringen kursansat til kurs 68. Afviklingen vil medføre beskatning af køber for den kursgevinst, der realiseres, mens køber = debitor vil lide tab på gæld. Dette er ikke altid hensigtsmæssigt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne