Nyheder

Aktindsigt i MRSA-oplysninger

Højesteret afsagde den 22. januar 2016 en kendelse i søgsmålet anlagt af Landbrug & Fødevarer som mandatar for 5 landmænd, der frivilligt og mod tilsagn om anonymitet deltog i en metodetestundersøgelse iværksat af Fødevarestyrelsen tilbage i 2007. Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra 2008-2011.

Pressen har efterfølgende begæret aktindsigt i undersøgelsens resultat med henblik på at kunne identificere de besætninger, som ved undersøgelsen blev konstateret smittet med MRSA. Ved hjælp af disse oplysninger kunne pressen uden større anstrengelser herefter fremskaffe oplysningerne om beliggenheden og ejerskabet til disse besætninger – alt med henblik på offentliggørelse.

MRSA – CC398 har vist sig at smitte til mennesker, og blandt andet Etisk Råd har udtalt, at offentliggørelse af sådanne oplysninger kan være ”stigmatiserende, krænkende og indebære et indgreb i den enkeltes frihed”. Statens Seruminstitut har udtalt, at nyere undersøgelser fra Sverige har vist, at patienter kan opleve MRSA-smitte som ”stærkt stigmatiserende”. Herudover havde Landbrug & Fødevarer fremlagt massiv dokumentation for den stigmatisering alene det at bære MRSACC398 kan udløse.

Fødevarestyrelsen havde i første omgang meddelt afslag på begæringen om aktindsigt i disse oplysninger, men sagen blev herefter forelagt Folketingets Ombudsmand, som fortolkede sig frem til, at der ikke var grundlag for at meddele afslag på begæringen om aktindsigt.

Fødevareministeriets Klagecenter traf på baggrund af denne udtalelse afgørelse om at meddele aktindsigt, hvilket fik Landbrug & Fødevarer til prompte at anlægge et søgsmål om denne afgørelse og begære søgsmålet tillagt opsættende virkning.

Østre Landsret traf tidligere sidste år afgørelse i sagen, hvorved landsretten tillagde skaderne ved en offentliggørelse, som konkret kunne være irreversibel, større vægt end at formålet med reglerne om aktindsigt og grundlaget for Grundlovens § 63, stk. 2. Landsretten tillagde på den baggrund søgsmålet opsættende virkning, da landsretten samtidig vurderede, at søgsmålet om afslag på aktindsigtsbegæringen efter en foreløbig bedømmelse fandtes at have rimelig udsigt til at blive taget til følge.

Højesteret indtog et ganske andet standpunkt i sagen. Udgangspunktet for Højesteret var således omvendt, idet Højesteret tillagde offentlighedslovens formål om at ”understøtte informations- og ytringsfrihed samt mediernes formidling af informationer til offentligheden”, jfr. lovens § 1, stk. 1, sammenholdt med lovens regler om krav til hurtig sagsbehandling af sådanne aktindsigtsbegæringer afgørende betydning. Samtidig konstaterede Højesteret, at Højesteret ikke ud fra en foreløbig vurdering fandt grundlag for at fastslå, at den indbragte afgørelse om meddelelse af tilladelse til aktindsigt ville blive anset for ugyldig. Højesteret vurderede således ikke indsigelsen om risiko for stigmatisering af de omhandlede landmænd og deres familier for nærliggende og væsentlig.

I lyset af Østre Landsrets vurdering af helt samme forhold for de berørte er afgørelsens bemærkninger om den irreversible risiko for stigmatisering overraskende kort, men Højesteret har hermed markeret, at oplysninger, som meddeles det offentlige, hermed som altovervejende udgangspunkt må forventes at blive udleveret til pressen under henvisning til offentlighedslovens formål, som citeret ovenfor.

Afgørelsen vil få store konsekvenser for myndighedernes muligheder for i fremtiden at få iværksat frivillige undersøgelser. Dette begrænses for så vidt ikke til landbruget eller andre virksomheder, når oplysninger, som indirekte har eller kan få store personlige eller sociale konsekvenser, ikke kan påregnes undtaget fra aktindsigt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne