Nyheder

Sådan tæller du til 120 dage ved deltidssygemelding

Højesteret har i to principielle afgørelser skabt klarhed over, hvordan 120-dages-reglen skal anvendes i forbindelse med en funktionæransats delvise sygemelding. Få indblik i, hvordan du som arbejdsgiver sikrer den korrekte håndtering af 120-dages-reglen.

120-dages-reglen

En medarbejder kan opsiges med én måneds varsel efter 120-dages-reglen, når medarbejderen har været syg i 120 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder. 120-dages-reglen fremgår af funktionærlovens § 5, stk. 2, og reglen kan kun anvendes, hvis det er aftalt direkte i en ansættelseskontrakt.

Det følger hverken af selve lovbestemmelsen eller lovforarbejderne, hvordan de 120 dage skal opgøres. Opgørelsen har derfor forvoldt en del problemer i praksis, særligt i forhold til deltidssygemeldte medarbejdere.

Når en medarbejder skal opsiges efter 120-dages-reglen er det vigtigt, at opsigelsen sker umiddelbart efter udløbet af de 120 dage, da arbejdsgiver ellers mister muligheden for at opsige med forkortet opsigelsesvarsel i den pågældende sygeperiode. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiver tæller rigtigt, når de 120 dage opgøres.

Højesteret har nu en gang for alle fastslået, hvordan arbejdsgiver skal tælle til 120 dage, når en medarbejder er deltidssygemeldt.

Kun faktisk fravær indgår i de 120 dage

Hidtil har man beregnet en delvist sygemeldt medarbejders fravær forholdsmæssigt. Hvis en ansat eksempelvis har været sygemeldt 16 timer ud af en ugentlig arbejdstid på 32 timer, har arbejdsfrie dage indgået forholdsmæssigt, således at det ugentlige sygefravær har kunnet opgøres til 3,5 dag (7 dage x 16/32). 

Højesteret har nu for det første fastslået, at hvis en medarbejder er syg en hel dag, skal dette tælles som én hel sygedag, uanset hvor mange timer medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag. Der skal altså ikke længere foretages en forholdsmæssig beregning baseret på forholdet mellem fraværstimer og ugentlig arbejdstid.

Er medarbejderen kun syg en del af en dag, medregnes kun de faktiske antal timer. Der er ikke ændret ved denne praksis. 

Hernæst var spørgsmålet, om søn- og helligdage og andre arbejdsfrie dage skal medregnes i de 120 sygedage. 

Det er tidligere fastslået i retspraksis, at når en medarbejder er fuldtidssygemeldt, så indgår søn- og helligdage og andre arbejdsfrie dage i beregningen af de 120 dage, når den ansatte har været sygemeldt i dagen umiddelbart før og dagen umiddelbart efter den pågældende arbejdsfri dag. Er en medarbejder fuldtidssygemeldt, vil sygefraværet derfor være 7 dage pr. uge.

Højesteret har nu fastslået, at ved en deltidssygemelding kan alene det faktiske fravær medtages. Dette betyder altså, at selvom medarbejderen både er syg fredag og mandag, så skal de to dage i weekenden ikke tælles med, ligesom øvrige arbejdsfrie dage ikke skal indgå i beregningen.

Når arbejdsgiver skal tælle til 120 dage ved deltidssygemeldte medarbejdere, skal altså kun det faktiske fravær tælles med, uanset om fraværet er placeret som hele sygedage eller som fravær en del af en arbejdsdag.

Skal arbejdsgiver acceptere, at medarbejderen tilbyder at genoptage arbejdet på deltid?

I den ene afgørelse fra Højesteret tilbød den sygemeldte medarbejder at vende tilbage på arbejde 20 timer om ugen frem til det tidspunkt, hvor hun kunne raskmeldes helt. Arbejdsgiver afviste dette med baggrund i virksomhedens drift, hvorfor medarbejderen blev anset som fuldtidssygemeldt i hele perioden indtil dennes raskmelding. 

Spørgsmålet i forhold til beregningen af 120-dages-reglen var, om arbejdsgiver skal acceptere, at medarbejderen vender tilbage på nedsat tid, eller om det ville have konsekvenser for beregningen af de 120 dage, såfremt arbejdsgiver ikke accepterer medarbejderens tilbud.

Højesteret fastslog, at en arbejdsgiver ikke har pligt til at acceptere, at en medarbejder, som er delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, arbejder på nedsat tid. Som præmisserne i dommen er formuleret gælder dette uafhængigt af, om arbejdsgiveren kan give en saglig begrundelse for sit afslag eller ej. 

Selvom medarbejderen havde tilbudt at vende tilbage på nedsat tid i en periode af sygemeldingen, skulle denne periode medregnes i de 120 dage som en fuldtidssygemelding, dvs. med 7 dage om ugen. Medarbejderens tilbud har derfor ikke nogen indflydelse på beregningen af de 120 dage.

Med de to Højesteretsafgørelser er der nu skabt klarhed over, hvordan arbejdsgiver skal tælle til 120 dage ved deltidssygemeldinger. Arbejdsgivere skal dog fortsat altid være påpasselige med at opsige en medarbejder efter 120-dages-reglen, og det er vigtigt at sikre, at dagene er opgjort korrekt. DAHL bistår gerne arbejdsgivere med en opsigelse i henhold til 120-dages-reglen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne