Nyheder

Fodboldrejser - Beskatning

Fodboldfeberen er over os og for mange også i en sådan grad, at de rejser til Rusland for at følge Landsholdets kampe. En del rejser foregår også i firmaregi og flere inviterer i den forbindelse kunder og samarbejdspartnere med på tur til Rusland og fodboldoplevelser. Men hvor går egentligt de skattemæssige grænser for sådanne rejser?

Med denne artikel redegøres kort for de skattemæssige konsekvenser for sådanne fodboldrejser for både gæster og øvrige deltagere. Hvornår er rejsen skattepligtig for den/dem der arrangerer turen?

FODBOLDREJSER
Fodboldrejser er ofte kendetegnet ved, at selve formålet med turen er at overvære en eller flere fodboldkampe. Deltagelsen i lokale/nationale kampe vil oftest have en værdi under den skattepligtige bagatelgrænse. De skattemæssige problemer kan derimod opstå i forbindelse med internationale kampe – som f.eks. VM, hvor overværelsen af en fodboldkamp både nødvendiggør en længere rejse og oftest også flere rejsedage med overnatninger.

Udgangspunktet for rejser i regi af virksomheden er, at hvis den ansatte deltager i rejser, der har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter, skal rejsens værdi ikke beskattes hos den ansatte. Det er i denne forbindelse uden betydning, om der er tale om en funktionær, et bestyrelsesmedlem eller en hovedaktionær.

Hvis rejsen derimod ikke har en sådan konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter er rejsen derimod skattepligtig for deltagerne.

Ved vurderingen af, om en rejse har den nødvendige konkrete og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter, er det ikke tilstrækkeligt, at der f.eks. er tale om en sælger som har en eller flere kunder med på en ”markedsføringstur”. Indholdet af programmet på turen er en vigtigt i denne vurdering og dette må ikke have et overvejende turistmæssigt indhold.

I en byretsafgørelse gengivet i SKM.2011.256.B, fandt Retten at en ansat salgsmedarbejder, var skattepligtig af sin deltagelse i 2 fodboldrejser, hvori tillige deltog henholdsvis 2 og 3 kunder, inviteret af arbejdsgivervirksomheden. Rejserne indgik som en modydelse i en samlet sponsoraftale, som arbejdsgivervirksomheden havde indgået med en fodboldklub.

Rejserne var i det hele arrangeret af fodboldklubben, og dennes repræsentanter deltog som rejseledere på rejserne. Da rejseprogrammet imidlertid var af helt overvejende turistmæssig karakter, fandt Retten at den ansatte salgsmedarbejder skulle beskattes af rejsens værdi.

Det kunne ikke føre til andet resultat, at Retten lagde til grund, at det lå i den ansatte salgsmedarbejders stilling som distriktschef at deltage i rejserne, idet der her blev lagt vægt på, at den ansattes opgaver af praktisk art over for kunderne, var meget begrænset, og at indholdet af enkelte forretningsmæssige drøftelser ligeledes var af et meget begrænset omfang og uden egentlig direkte tilknytning til resultater i arbejdsgivervirksomheden.

Der var konkret tale om deltagelse i 2 rejser i form af et 2-dages sportsseminar i Spanien og et 2-dages sportsseminar i Rusland. Begge seminarer var arrangeret af fodboldklubben hvori arbejdsgivervirksomheden, var sponsor, som afholdt udgifterne til transport, hotelophold samt udflugter og i alt væsentligt udgifter til mad og drikkevarer. I begge arrangementer indgik overværelsen af en fodboldkamp samt et sportsseminarmøde, hvortil der var mødepligt, og hvor fodboldklubben informerede. I øvrigt bestod programmerne af sightseeing og deltagelse i udflugter, herunder et vinsmagningsarrangement, og mulighed for at være "på egen hånd". Der var endvidere arrangeret frokoster og middage på forskellige restauranter.

Afgørelsen statuerer dermed, at en fodboldrejse hvor formålet alene er at overvære en fodboldkamp ikke kan anses for konkret og direkte at have en sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter, selvom virksomhedens sælger og en eller flere af virksomhedens kunder deltager på rejsen.

Idet følgende skal de skattemæssige konsekvenser for gæster og deltagere gennemgås.

GÆSTER
For gæsternes vedkommende gælder det overordnede princip i Statsskattelovens § 4, at man er skattepligtig af sine årsindtægter, også dem man modtager i form af naturalydelser.

Deltager man i en fodboldrejse, er udgangspunktet derfor, at man er skattepligtig af værdien af denne i medfør af Statsskattelovens § 4.

Undtaget herfra er dog rejsen som kan karakteriseres som egentlig erhvervsmæssige. Hvis en rejse har en så konkret og direkte sammenhæng med deltagerens indkomsterhvervelse, at der er tale om en erhvervsmæssig rejse. Ved vurderingen heraf henses bl.a. til rejseprogrammet for rejsen og til, om der f.eks. deltager ægtefæller i rejsen.

Er der derimod tale om en vederlagsfri deltagelse i aktiviteter med et betydeligt privat islæt, er rejsen derimod skattepligtig såfremt deltagelsen ikke har en konkret og direkte sammenhæng med deltagerens indkomsterhvervelse, som overstiger deltagerens private interesse i deltagelsen.

En fodboldrejse til Rusland i forbindelse med VM, som indeholder et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt, og i øvrigt ikke har nogen relevans for deltagernes indkomsterhvervelse, vil således medføre at deltagerne er skattepligtig af den økonomiske værdi af rejsen som gave.

Rejsens værdi ansættes til rejsens markedsværdi.

DELTAGERE
For de øvrige deltagere på en sådan fodboldrejse – dem der har arrangeret rejsen, gælder det samme princip om, at rejsen skal have en sammenhæng med indkomsterhvervelsen.

Det fremgår af Ligningslovens § 16, stk. 1, at lønmodtagere skal beskattes af sparet privatforbrug mv. Bestemmelsen supplerer statsskattelovens § 4 og fastslår, at det som udgangspunkt også er skattepligtigt for lønmodtagere, der deltager i en rejse af mere privat karakter – f.eks. en fodboldrejse.

For lønmodtagere gælder dog også, at der ikke er skattepligt af en egentlig forretningsrejse, der er betalt af arbejdsgiveren. Der skal ved sådanne rejser være en konkret og direkte sammenhæng mellem rejsen og selskabets indkomstskabende aktiviteter. Rejsen må ikke have et ikke ubetydelig turistmæssigt islæt og må ikke være af generel karakter. Den ”erhvervsmæssige” del skal typisk op over 50 % før denne del er opfyldt.

En fodboldrejse til Rusland af mere generel karakter og med et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt vil derfor være skattepligtig at deltage i for medarbejderen.

Den skattepligtige værdi af rejsen til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel – dvs. rejsens markedsværdi.

Ved deltagerne sondres der mellem deltagere ansatte i det arrangerende selskab og deltagere der er aktionærer i det arrangerende selskab.

Er deltagerne ansat i det arrangerende selskab, beskattes de af markedsværdien af rejsen som lønindkomst. Dette gælder uanset om en deltager også måtte være aktionær, såfremt værdien af rejsen kan rummes inden for lønnen.

Hvis det derimod ikke er muligt at holde værdien af rejsen inden for lønnen, eller hvis deltageren alene er aktionær men ikke ansat, vil aktionæren i stedet blive beskattet af rejsens markedsværdi som maskeret udbytte.

Har man ikke gennem sine forretningsforbindelse fået muligheden for at overvære Landsholdets VM-kampe i Rusland fra tribunerne, kan man derfor i stedet glæde sig over, at man i hvert fald undgår den skattemæssige risiko der kan være forbundet hermed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne