Nyheder

Ny afgørelse fra DIF - Eksklusion af medlem af sportsforening ophævet

I en kendelse fra april 2018 ophævede DIF Idrættens Højeste Appelinstans en roklubs bestyrelses beslutning om tidsbegrænset eksklusion af et medlem på trods af, at beslutningen var tiltrådt af roklubbens generalforsamling. Appelinstansen fandt det ikke dokumenteret, at medlemmet havde udvist en adfærd, der kunne begrunde eksklusion. DAHL Advokatfirma bistod medlemmet under sagen.

Sagen kort
Kendelsen vedrører et mangeårigt medlem af en roklub, som i sommeren 2015 takkede ja til at stå for en af roklubbens ungdomselitegrupper som bestod af 7-8 roere, herunder medlemmets stedsøn.

Kort før en træningslejr i udlandet i marts 2017 valgte medlemmet at stoppe som træner for ungdomsroerne, da roernes træningsindsats ikke levede op til det fælles ønske om at skabe et elitetræningsmiljø. Træningslejren blev dog gennemført og roklubben indsatte en ny træner. I den efterfølgende periode svandt roernes opbakningen til den nye træner, og flere af roerne, herunder medlemmets stedsøn, begyndte at modtage råd og support fra medlemmet, som således fortsat var til stede i klubben og bistod enkelte roere med træning.

I starten af maj 2017 modtog medlemmet en skriftlig advarsel fra roklubbens bestyrelse med pålæg om at stoppe træningen af roerne. Den mundtlige advarsel blev kort efter fulgt op af en skriftlig advarsel. Medlemmet gjorde heroverfor gældende, at vedkommende blot bistod roerne inden for de aftaler, der med den nye træners og bestyrelsens viden, var indgået mellem roerne og medlemmet.

Flere af roerne forlod roklubben, mens enkelte helt forlod rosporten, og i slutningen af maj 2017 nedlagde den nye træner sit mandat som følge af den manglende opbakning.

På medlemmets anmodning blev der medio juni 2017 afholdt et møde mellem bestyrelsen og medlemmet. Få dage derefter modtog medlemmet besked om, at bestyrelsen havde truffet beslutning om tidsbegrænset eksklusion gældende indtil 31. december 2018 med henvisning til, at medlemmet bevidst modarbejdede klubbens formål og interesser.

Bestyrelsens beslutning om eksklusion blev behandlet på roklubbens ekstraordinære generalforsamling i efteråret 2017, hvor eksklusionen blev opretholdt med kvalificeret flertal. Eksklusionen blev ligeledes opretholdt af Dansk Kano og Kajak Forbunds Appeludvalg ved kendelse af 3. januar 2017.

DIF’S afgørelse
Den 27. april 2018 ophævede DIF Idrættens Højeste Appelinstans roklubbens beslutning om eksklusion.

I afgørelsen lægger Appelinstansens blandt andet vægt på, at medlemmet i de 40 år, vedkommende har været medlem af roklubben, ikke udover nærværende sag har fået påtalt sin adfærd som ordinært medlem af klubben.

Appelinstansen anser således konflikten for alene at være foranlediget af den konkrete og for alle parter vanskelige situation, der opstod i foråret 2017, da medlemmet valgte at stoppe som træner, og mange af roerne efterfølgende forlod klubben.

Endvidere lægger Appelinstansen til grund, at konkliften i det væsentligste skyldes konkrete og i tidsmæssig sammenhæng forholdsvis kortvarige, personlige uoverensstemmelser mellem en række centrale personer i klubben på lederniveau, hvoraf flere har skullet varetage både egne, egne børns samt roklubbens interesser, der ikke nødvendigvis har været sammenfaldende.

Appelinstansen bemærker i den forbindelse, at der ikke er grundlag for at pålægge medlemmet eneansvaret eller hovedansvaret for den ulykkelige udvikling eller for at antage, at vedkommende måtte indse, at dennes ageren over for roerne kunne medføre skadevirkninger for roklubben.

Appelinstansen fandt det herefter ikke dokumenteret, at medlemmet havde udvist en sådan adfærd, at medlemmet kunne ekskluderes som medlem af roklubben.

DAHLs vurdering
Kendelsen bidrager med nyt i forhold til, hvornår der berettiget kan ske eksklusion af et ordinært medlem af en forening under DIF.

Ifølge den juridiske litteratur skal en beslutning om eksklusion være sagligt og rimeligt begrundet, samt være proportional. Desuden skal der foretages en afvejning af de modstående hensyn til foreningen og til medlemmet.

Denne konkrete kendelse viser, at der i praksis stilles strenge krav til foreningens dokumentation. Kendelsen fastslår, at foreningen har en relativ streng bevisbyrde for, at medlemmet har handlet på en måde, der berettiget kan begrunde eksklusion. Dette betyder, at hvis ikke foreningen kan fremlægge den nødvendige dokumentation for medlemmets adfærd, vil eksklusion blive anset for uberettiget. Medlemmet er så at sige beskyttet mod eksklusion, indtil det modsatte er bevist.

Derudover lagde Appelinstansen vægt på, at medlemmet ikke havde måtte indse, at dennes adfærd i klubben (ved at bistå med ”konkurrerende” træning”) kunne skade klubben. Med andre ord skal klubben sørge for at informere medlemmet herom, kendelsen må således tages som udtryk for, at foreninger er underlagt en informations- og handlepligt i sager om eksklusion.

Handlepligten medfører formentlig, at foreninger undervejs skal gøre medlemmer, der overvejes ekskluderet, opmærksom på skadevirkningerne af dennes handlinger og de mulige konsekvenser, herunder muligvis eksklusion. Sker det ikke, kan foreningen fortabe retten til at ekskludere medlemmet.

* * *

DAHL Advokatfirma har mange års erfaring med sager inden for sports- og foreningsret. Den konkrete sag blev varetaget af advokat (L) og partner Frederik Bruhn.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne