Nyheder

Arveafkald - hvorfor, hvordan og hvornår?

En arving har som udgangspunkt mulighed for at give afkald på sin arv. Der kan være overvejelser med hensyn til, hvornår afkaldet skal gives af hensyn til mulige – og utilsigtede - afgiftsmæssige konsekvenser. Vil man give afkald på hele arven eller kun en del af den, og hvad betyder det afgiftsmæssigt? Det kan også være, at afkaldsgiverens kreditorer synes, at afkaldet var en dårlig ide, og kan de så gøre noget ved det? Få svar på en række spørgsmål relateret til arveafkald.

I det følgende sætter vi fokus på nogle af de spørgsmål, som arveafkald rejser.

Hvorfor overhovedet give afkald på sin arv?

Et ønske om at give afkald på sin arv kan bunde i flere forhold. Afkaldsgiveren har måske ikke brug for pengene og ønsker derfor at lade arven gå videre til sine børn – eller de øvrige arvinger.

I denne forbindelse kan det også have betydning, at man så at sige sparer en ”portion” boafgift af arven, idet arvingerne undgår, at der skal beregnes ”dobbelt” boafgift, når afkaldsgiveren modtager arven og (igen) ved dennes død.

Det er heller ikke ualmindeligt, at et arveafkald er begrundet i, at afkaldsgiveren er insolvent og derfor ønsker at undgå, at arven tilfalder kreditorerne, men hellere ser at afkaldsgivers børn (eller de andre arvinger) modtager den.

Hvornår kan afkaldet gives?

Et arveafkald kan gives både før og efter, at personen, man skal arve – som man kalder arveladeren – er død.

Afkald afgivet før dødsfaldet kaldes afkald på forventet arv. Afgives afkaldet efter dødsfaldet, kaldes det afkald på falden arv.

Et afkald på forventet arv skal afgives overfor arveladeren. Denne skal således være bekendt med afkaldet og kan principielt afslå at tage i mod det.

Sidder en ægtefælle i uskiftet bo, kan denne modtage afkald på arv efter den førstafdøde ægtefælle. Selv om der her gives afkald på arv efter en person, der allerede er død, betragtes det som afkald på forventet arv, netop fordi det uskiftede bo betyder, at arven efter førstafdøde ikke er faldet endnu.

Afkald på falden arv er der altså tale om, når arveladeren er død, og man først derefter giver afkald på arven. Et sådant afkald kan afgives overfor skifteretten eller overfor de øvrige arvinger. Behandles boet af en bobestyrer, kan afkaldet også gives overfor denne.

Ved et afkald på falden arv er både tidspunktet og indholdet vigtigt, hvis du vil undgå utilsigtede afgiftsmæssige konsekvenser.

Hvem tilfalder den arv, man giver afkald på?

Har man givet afkald på arven, tilfalder denne i stedet ens børn, hvis man har sådanne, og man har forbeholdt deres arveret. Ellers tilfalder arven de øvrige arvinger, det kunne f.eks. være søskende.

I relation til beregning af boafgiften betragtes disse så i stedet som arvinger, men nogle betingelser skal være opfyldt.

  1. For det første må afkaldet ikke være betinget og kan derfor kun gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller testamentsarvinger.
  2. For det andet skal skifteretten have meddelelse om afkaldet, før indleveringen af den endelige boopgørelse, dog senest før udlodning af arv er påbegyndt. Man må dog godt udlodde til en efterlevende ægtefælle.

Disse betingelser er f.eks. ikke opfyldt, hvis man giver afkald til fordel for sit barn og bestemmer, at arven skal være særeje for barnet. Det anses for en betingelse. Ej heller er betingelserne opfyldt, hvis man bestemmer, at nogle af de øvrige arvinger, men ikke dem alle, skal have arven. Og betingelserne er heller ikke opfyldt, hvis man først giver afkaldet efter, at arven (eller en del heraf) er udloddet, eller først efter det tidspunkt giver skifteretten meddelelse om afkaldet.

I disse tilfælde beregnes boafgiften som om afkaldsgiveren (stadig) var arving, men derudover betragtes afkaldet som en gave fra afkaldsgiveren til den, der i stedet modtager arven. Det udløser gaveafgift, hvis modtageren hører til den gaveafgiftspligtige kreds (f.eks. børn), men derimod indkomstskat, hvis modtageren er udenfor kredsen, hvilket f.eks. gælder søskende.

Som det ses, kan der i disse tilfælde udløses dobbelt afgift eller sågar afgift + indkomstskat, hvilket naturligvis er uønsket og uhensigtsmæssigt. Det er derfor især i disse tilfælde ekstra vigtigt, at et arveafkald laves rigtigt tidsmæssigt og indholdsmæssigt.

Hvad med kreditorerne?

Et afkald på forventet arv kan ikke anfægtes af kreditorerne. Skulle afkaldsgiveren efterfølgende gå konkurs, vil konkursboet altså ikke kunne omstøde eller på anden måde tilsidesætte afkaldet.

Søger afkaldsgiveren gældssanering, vil det dog kunne føre til, at gældssanering nægtes, hvis den gældssaneringssøgende har givet afkald på forventet arv.

Et afkald på falden arv kan derimod i vid udstrækning anfægtes af afkaldsgivers kreditorer.

Går afkaldsgiver konkurs, kan afkald på falden arv afgivet senere end seks måneder før fristdagen i konkursboet omstødes, og arven vil indgå i konkursboet.

Afkald afgivet senere end to år før fristdagen kan også omstødes, men her kan omstødelse undgås, hvis det bevises, at afkaldsgiveren på afkaldstidspunktet var solvent.

Hvis ønsket om at give afkald på arv er begrundet i, at man vil undgå, at arven tilfalder kreditorerne, er det altså helt afgørende, at afkaldet gives inden arveladerens død.

Vederlag eller ej?

Et arveafkald kan gives uden vederlag.

Man kan imidlertid også give afkald mod et vederlag, og det vederlag kan fastsættes på vidt forskellig vis. Det kan være et bestemt beløb eller en vis brøkdel af arven eller måske et eller flere bestemte aktiver.

Et vederlag i forbindelse med et afkald på forventet arv betragtes afgiftsmæssigt som en gave, og der skal derfor betales gaveafgift af vederlaget, hvis afkaldsgiveren hører til den afgiftspligtige kreds, og indkomstskat, hvis afkaldsgiver er udenfor denne kreds. I de sidste tilfælde vil et afkald mod vederlag derfor sjældent være attraktivt (eller en god ide), da skatten oftest vil være højere end en (senere) boafgift.

Professionel håndtering af arveafkald

Det kan virke nemt at give et arveafkald i et enkelt udformet dokument eller på en fortrykt blanket, men som det fremgår, er arveafkald forbundet med en række spørgsmål, så man skal tænke sig godt om og sørge for at blive rådgivet grundigt om afkaldets konsekvenser, så de ikke bliver anderledes, end man forventede.

Vores specialister er altid klar til at rådgive om muligheder og konsekvenser ved arveafkald.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne