Nyheder

Høringsforslag om ny medarbejderaktieordning

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev ved Finansloven for 2016 enige om at genindføre muligheden for at tildele medarbejdere aktieløn i virksomheden på gunstige vilkår. I forlængelse heraf har Skatteministeriet nu sendt et lovforslag i høring om gunstigere skatteregler for aktier samt købe- og tegningsretter, som tildeles medarbejdere. Den foreslåede ordning svarer i det væsentlige til den tidligere gældende medarbejderaktieordning i Ligningslovens § 7 H, der blev afskaffet i november 2011.

De nuværende regler

Efter de nugældende regler skal personer, der som led i deres ansættelsesforhold modtager aktier eller købe-/tegningsretter til aktier, beskattes af værdien af aktierne m.v. som almindelig lønindkomst (inkl. AM-bidrag), dvs. med op til ca. 56 % skat.

For aktiers vedkommende sker beskatningen i det indkomstår, hvori medarbejderen får tildelt aktierne. For købe-/tegningsretternes vedkommende er der under visse betingelser mulighed for at udskyde beskatningen indtil det tidspunkt, hvor medarbejderen udnytter købe- eller tegningsretten til at erhverve aktier.

Arbejdsgiveren har fradragsret for værdien af tildelte aktier og købe-/tegningsretter til aktier som almindelig lønudgift.

Høringsforslaget

Med den foreslåede medarbejderaktieordning vil personer, der som led i deres ansættelsesforhold modtager aktier eller købe-/tegningsretter til aktier, ikke blive beskattet af værdien heraf som løn men i stedet som aktieavance. Aktieavance beskattes med op til 42 % skat, og for medarbejderen er beskatningen derfor mere lempelig end almindelig lønbeskatning.

I tillæg hertil sker beskatningen af medarbejderen først på det tidspunkt, hvor medarbejderen sælger de erhvervede aktier. For medarbejderen udskydes beskatningstidspunktet således væsentligt i forhold til de nugældende regler.

Reglerne finder kun anvendelse, hvis en række betingelser er opfyldt. De væsentligste betingelser er:

  • arbejdsgiveren og medarbejderen skal indgå en aftale om, at reglerne skal finde anvendelse, 
  • aktierne er ydet af arbejdsgiverselskabet eller et hermed forbundet koncernselskab, 
  • medarbejderen kan højst modtage aktier samt købe- eller tegningsretter til en værdi svarende til højst 10 % af medarbejderens årsløn, og
  • tildelte købe- og tegningsretter må ikke overdrages af medarbejderen til andre

Selskaber, der agter at tilbyde sine ansatte at erhverve aktier m.v. efter den foreslåede ordning, kan selv afgøre, om alle ansatte eller kun nogle ansatte skal have tilbud herom.

Selskabet har – i modsætning til de nuværende medarbejderaktieordninger – ikke fradragsret for udgifterne, dvs. værdien af tildelte aktier m.v.

De nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2016, og skal have virkning for aftaler om tildeling af aktier mv., der indgås den 1. juli 2016 eller senere. 

Lovforslaget er sendt i høring til en række organisationer med frist den 1. marts 2016. Herefter vil Skatteministeren fremsætte lovforslaget i Folketinget.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information