Nyheder

Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

Byggeriets efterhånden længe benyttede standardvilkår AB 92, ABT 93 og ABR 89 afløses af opdaterede betingelser. Afløserne AB 18, ABT 18 og ABR 18 er efter udkast, høringsperiode og udgivelse af betænkning klar til at blive taget i brug af byggeriets parter efter nytår. På overfladen ligner vilkårene sig selv, men der er både nye tiltag, præciseringer og nuancer, der giver god anledning til at give håndteringen af området et serviceeftersyn.

Aftalesystemet og overordnede betragtninger

Der har inden for byggeriet i mere end 100 år været tradition for, at grundlaget for parternes aftaler er blevet baseret på ”agreed documents”, fremfor individuelt forhandlet i hver enkelt sag, eller reguleret ved lov eller bekendtgørelse. Disse agreed documents benævnes ”almindelige betingelser” (AB).

De første AB blev taget i brug i 1890. Gennem tiderne er AB blevet redigeret ca. hvert 25. år. Da de nuværende benyttede vilkår er udgivet i perioden fra 1989 til 1993, har der længe været optræk til en tiltrængt revision. Denne revision foreligger nu i form af ny AB, ABT (almindelige betingelser for totalentreprise) og ABR (almindelige betingelser for rådgivning) med tilhørende betænkning (betænkning nr. 1570, 2018), udgivet af AB-udvalget.

Grundelementerne i enhver aftale om en byggesag, definition af aftales omfang, om pris, om ekstraarbejder og om tid, ligner i vid udstrækning sig selv, men de har alle fået et sprogligt og indholdsmæssigt serviceeftersyn.

Styrkelse af byggeprocessen fra projektering til udførelsen

Ved gennemgang af Udvalgets bemærkninger i betænkningen fremgår det videre, at det har vægtet meget højt for Udvalget at styrke selve byggeprocessen, fra projektering til udførelsen. På et enkelt punkt har Udvalget ”opfundet” et nyt regelsæt, der skal passer til virkeligheden. Dette drejer sig om den eller de situationer, der efterhånden nærmere er hovedreglen frem for undtagelsen, hvor Entreprenøren (Underentreprenøren/Leverandøren) påtager sig at udføre en del af den samlede projektering. Under tiden kaldet for ”mellemform”, fordi det aftaleretligt hverken er hoved-, under-, fag- eller totalentreprise. Klare regler herom, sammen med klare regler om planlægning af projektering og planlægning af udførelse og planlægning af tid og økonomi, vil medvirke til en samlet styrkelse af byggeprocessen. Dette i hvert fald, såfremt bestemmelserne herom efterleves efter Udvalgets hensigt.

Mange parters dyrtkøbte erfaringer gjort indenfor området viser imidlertid, at til enhver rettighed knyttes en tilsvarende forpligtigelse, hvilket byggeriets (professionelle) parter gennem tider har været gode til at indse og udnytte. Uanset udvalgets gode intentioner, vil der givet fortsat være parter, som næppe opgiver sine hidtidige anvendt taktikker, med optimering af egne muligheder for øje, fremfor optimering af byggesagens samlede resultat.

De enkelte bestemmelser

Udvalget har redigeret de enkelte bestemmelser, der er af væsentligst betydning for en byggesag og som derfor oftest giver anledning til uenigheder.

Dette drejer sig blandt andet om reglerne for ekstraarbejder, der nu findes i AB 18 § 23 til § 25. I reglerne præciseres nu, hvordan opgør ved anvendelse af enhedspriser skal ske. Hermed kan en mangeårig diskussion herom endelig slutte. Hertil opfindes et system, hvorefter parterne hver især kan spørge hinanden om, hvorvidt et givent arbejder betragtes som værende en del af kontraktydelse eller udgør et ekstraarbejde.

Reglerne om både bygherres og entreprenørens forsinkelse er stort set uændrede. Reglerne findes i AB 18 §§ 39 – 43. Derimod er kravene til bygherrens varsling af dagbod blevet præciseret, man kunne næsten fristes til at anføre, så det nu kan lade sig gøre at varsle korrekt.

Udvalget har beskrevet en præcis procedure for varsel og påkrav, og samtidigt i sine bemærkninger anført, at når fremgangsmåden anvendes, har bygherren krav på dagbod. Derved signalere Udvalget til Voldgiftsretterne (og advokater), at der skal ikke med tiden opstilles eller opfindes supplerende krav.

Udvalget har videre medtaget en bestemmelse om forcering (AB 18 § 41). Det fremgår heraf, at entreprenøren har ret til vederlag for udført forcering, hvilket næppe i sig selv forekommer overraskende. Hertil fastslås, at den Entreprenør, der mødes af et uberettiget dagbodsvarsel, kan iværksætte forcering for bygherrens regning, indenfor rimelighedens grænser.

Udvalget har videre revideret hele konfliktløsningssystemet og indført en ”konfliktløsningstrappe”. Reglerne findes i AB 18 §§ 64 – 69. Der kan fortsat begæres syn og skøn og indledes voldgiftssag, men adgangen er ikke længere umiddelbar. Parterne ”tvinges” til at søge tvister løst i mindelighed, og parterne kan ikke anlægge voldgiftssag førend 4 uger efter et forhandlingsforløb er passeret. Det samme gælder for iværksættelse af syn og skøn, der ikke sker med henblik på at sikre bevis.

Udvalget her videre indført en ny afgørelses type, kaldet ”hurtig afgørelse”. Der opsættes herved en række procesregler, der fører til afgørelse af en uenighed, der er bindende mellem parterne. Der er dog mulighed for at prøve afgørelsen ved voldgift, hvis sag anlægges indenfor en frist på 8 uger. Bestemmelsen forventes at kunne blive meget byrdefuld i byggesager, hvor parterne – uanset årsag – kommer skævt afsted. Det kan dog muligvis være Udvalgets hensigt, da sådanne risici vil gøre parter mere forligsvillige.

Fremtiden   

Der er ingen tvivl om, at de nye regler skal ”bundfælde” sig i løbet af de næste par år. Byggeriets parter må gennem samarbejde og fremtidige byggesager finde lejet for reglernes anvendelse og udstrækning. Det er ligeledes vores forventning, at de af byggeriets parter, der har mulighed herfor, vil lave tillæg og/eller ændringer til de nye vilkår, sådan som det også var tilfældet med de hidtil gældende. Uanset hvordan betingelserne i fremtiden kommer til at fungere, vil god forberedelse af anvendelsen være stærkt tilrådeligt.

Har I tilstrækkeligt kendskab til de nye betingelser i AB 18?

I den kommende tid vil vi her på siden hver fredag gennemgå et eller flere afsnit af AB 18. Du får vores bud på, hvordan de pågældende bestemmelser får praktisk indflydelse på kontrakter og forløb af byggesager.

Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Artikelserie:

9. nov. 2018: AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

16. nov. 2018: AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

23. nov. 2018: AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

7. dec. 2018: AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

14. dec. 2018: AB 18 - Digitale bygningsmodeller

21. dec. 2018: AB 18 - Entreprenørprojektering

11. jan. 2019: AB 18 - Ændringer og ekstraarbejder

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne