Nyheder

AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

Med de nye almindelige betingelser for byggeriet er der indført nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud. Du skal være opmærksom på disse nye bestemmelser i de aftaler, du indgår efter den 1. januar 2019, hvor de nye vilkår tages i brug. Få indblik i vilkårene i denne artikelseries tredje indlæg om AB 18.

Nye bestemmelser om bygherrens udbud

AB 18’s bestemmelser om udbud finder anvendelse, uanset om du indhenter tilbud fra én eller flere tilbudsgivere.

Visse entrepriseaftaler er omfattet af udbudsretlig regulering. I det omfang udbudslovens regler er ufravigelige, gælder denne regulering ved siden af AB 18 eller forud for dem. For at klargøre, hvilke regler der angår den konkrete entreprise, kan der derfor være grund til, at bygherren ved udbuddet fraviger AB 18-bestemmelserne, så de bringes i overensstemmelse med bl.a. udbudslovens ufravigelige regler.

Entreprenøren byder på grundlag af de oplysninger, som er indeholdt i udbudsmaterialet, jf. AB 18 § 4, stk. 2. Udbudsmaterialet skal ”være entydigt formuleret” og ”være udformet således, at der er klarhed over ydelser og vilkår”. Kravet om entydighed fremhæver, at materialet skal give én og kun én forståelse af opgaven. Kravet om klarhed understreger, at materialet ikke må efterlade tvivl om, hvad opgaven omfatter. Med den nye tilføjelse ”og vilkår” understreges det, at klarhedskravet også gælder vilkårene for entreprisen.

Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om, hvorvidt entreprenøren skal udføre projektering, og i givet fald i hvilket omfang. Indeholder udbudsmaterialet ikke denne oplysning, kan bygherren ikke efterfølgende gennem ændringsretten pålægge entreprenøren at udføre projektering.

Både erfaring og undersøgelser viser, at det er af afgørende betydning for gennemførelse af rettidigt byggeri, at der er gennemført en effektiv planlægning af udførelsen. AB 18-udvalget har derfor fastslået, at udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan, jf. AB 18 § 4, stk. 4, der skal sikre, at der ved tidsplanlægningen er opmærksomhed på at afsætte tilstrækkelig tid til effektiv planlægning af udførelsen. Bestemmelsen fastsætter en række detaljerede krav til hovedtidsplanens indhold. Hovedtidsplanen skal tage stilling til:

  1. Arbejdets start- og sluttidspunkt
  2. Eventuelt fastsatte mellemfrister
  3. Angivelse af sædvanlige spilddage
  4. Eventuelle væsentlige rådighedsindskrænkninger på byggepladsen
  5. Sluttidspunkt for kontraktindgåelse, arbejdsplan og detailtidsplan
  6. Start- og sluttidspunkt for projektgennemgang
  7. Start- og sluttidspunkt for mængdeverificering

Hvis entreprenøren skal give tilbud på enhedspriser, skal det fremgå af udbudsmaterialet, om enhedsprisen skal gives for en anslået mængde. I så fald skal tilbudslisten for hver post angive enhed og mængde. Denne bestemmelse er ny og fastsætter krav til tilbudslisten.

Hvis der er andre forhold, der må anses for at være af betydning for entreprenørens tilbud, skal udbudsmaterialet endvidere indeholde oplysning herom. Det kan eksempelvis være oplysninger om eksisterende servitutter eller fortidsminder.

Endelig kan udbudsmaterialet indeholde oplysning om særlige forhold, der har væsentlig betydning for, at bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i brug. F.eks. vil et rum til IT-udstyr eventuelt ikke kunne tages i brug, hvis det ikke er støvfrit. Bestemmelsen er ny og indsat for at åbne mulighed for, at bygherren kan oplyse sådanne særlige forhold, som måske ellers ikke ville stå klart.

Nye bestemmelser om entreprenørens tilbud

Entreprenørens tilbud omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen. Som noget nyt præciserer de nye betingelser i AB 18 § 5, stk. 2, sidste pkt., at tilbud indeholder alle nødvendige fagmæssige biydelser til arbejdets færdiggørelse. Bestemmelsen skal læses i sammenhæng med bestemmelsen i AB 18 § 12, stk. 2, hvorefter entreprenøren præsterer alle fornødne biydelser til færdiggørelse af arbejdet.

Som noget nyt er der indsat en bestemmelse (AB 18 § 5, stk. 3) om, at entreprenørens forbehold og fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremgå ”klart og samlet af tilbuddet”. Det skal sikre, at bygherren er tydeligt opmærksom på eventuelle forbehold eller fravigelser. Det kan f.eks. ske ved oplistning af alle entreprenørens forbehold og fravigelser tidligt, samlet et sted i tilbuddet eller som et bilag til tilbuddet. Der er ikke knyttet nogen retsvirkning af manglende overholdelse. Afgørelsen af, om entreprenørens forbehold skal være gældende – selvom de ikke fremgår klart og samlet – beror på en konkret vurdering på grundlag af almindelige regler om aftalers fortolkning.

I det omfang entreprenøren skal udføre vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11–31/3), skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger betales derimod som ekstraarbejde. Bestemmelsens indhold er i overensstemmelse med almindelig praksis. De erstatter samtidig entreprenørens hidtidige standardforbehold herom. Der er dog intet til hindrer for, at bygherren indhenter tilbud på entreprenørens samlede arbejder, inklusiv vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.

Det er nu hovedreglen, at vedståelsesfristen for entreprenørens tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis der er flere tilbudsgivere regnes de 20 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i udbuddet.

Har I tilstrækkeligt kendskab til de nye betingelser i AB 18?

I den kommende tid vil vi her på siden hver fredag gennemgå et eller flere afsnit af AB 18. Du får vores bud på, hvordan de pågældende bestemmelser får praktisk indflydelse på kontrakter og forløb af byggesager.

Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Artikelserie:

11. okt. 2018: Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

9. nov. 2018: AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

23. nov. 2018: AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

7. dec. 2018: AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

14. dec. 2018: AB 18 - Digitale bygningsmodeller

21. dec. 2018: AB 18 - Entreprenørprojektering

11. jan. 2019: AB 18 - Ændringer og ekstraarbejder

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne