Nyheder

Ny kendelse sætter fokus på betydningen af voldgiftsklausuler

Retten i Viborg har for nyligt afsagt en interessant kendelse omhandlende de almindelige domstoles saglige kompetence. Kendelsen er med til at understrege, at voldgiftsklausuler også kan have betydning, når der rejses direkte krav, og det er derfor vigtigt at få afklaret, hvad der er aftalt mellem en kontraktpart og dennes underleverandører, forinden der rejses direkte krav. Få indblik i den konkrete sag.

Sagens detaljer

Sagen drejede sig om, hvorvidt et arkitektfirma i forbindelse med dets rådgivningsarbejde havde pådraget sig et erstatningsansvar over for bygherren, og hvorvidt de almindelige domstole havde saglig kompetence til at tage søgsmålet under pådømmelse.

Bygherren havde indgået en totalentreprisekontrakt med en entreprenørvirksomhed om opførelse af et byggeri. Der blev mellem parterne aftalt ABT 93, herunder ABT 93 § 47, stk. 1, hvorefter eventuelle tvister skal underlægges voldgiftsbehandling ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlæg. I aftalegrundlaget blev der henvist til den mellem totalentreprenøren og rådgiveren indgåede rådgivningsaftale.

I rådgivningsaftalen mellem totalentreprenøren og rådgiveren var der aftalt ABR 89, hvorefter eventuelle tvister ligeledes skulle underlægges voldgiftsbehandling ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlæg.

Bygherren anlagde på trods heraf anerkendelsessøgsmål ved de almindelige domstole. Rådgiveren påstod afvisning med henvisning til de to aftalegrundlag, hvor der i begge var aftalt voldgiftsbehandling.

Bygherren gjorde gældende, at tvisten mellem bygherren og rådgiveren var støttet på rådgiverens skadevoldende handlinger – og ikke på bygherrens indtræden i aftalegrundlaget mellem totalentreprenøren og rådgiveren. Der var således tale om erstatning uden for kontrakt.

Spørgsmålet var herefter, om bygherre var bundet af voldgiftsbestemmelserne nævnt i de to aftalegrundlag. 

Byrettens resultat

Retten i Viborg bemærkede, at bygherrens påstand om rådgiverens ansvarspådragende adfærd udsprang af en tvist om rådgiverens udførelse af sin opgave som rådgiver for totalentreprenøren.

Retten bemærkede, at kravet i en sag såvel mellem totalentreprenøren og rådgiveren som mellem bygherren og totalentreprenøren ville være omfattet af en voldgiftsaftale.

Retten fastslog, at i en situation som den foreliggende, hvor der er aftalt voldgift i begge aftalegrundlag, og hvor kontrakten mellem bygherren og totalentreprenøren henviser til rådgivningsaftalen mellem totalentreprenøren og rådgiveren som en del af aftalegrundlaget, er bygherren bundet af voldgiftsbestemmelserne.

Retten bemærkede, at det forhold, at bygherren havde afgivet proceserklæring om ikke at ville påberåbe sig aftalegrundlaget og således alene rejste krav om erstatning uden for kontrakt, ikke kunne føre til andet resultat.

DAHL Advokatfirma bemærker

Afgørelsen er i tråd med U2014.2042H, hvor Højesteret fandt, at bygherrens forsikringsselskab var bundet af voldgiftsbestemmelser, når forsikringsselskabet indtrådte på vegne af bygherren i en sag mod bygherrens underrådgiver.

Byretsdommen er særligt interessant, idet retten ikke tillægger det vægt, at bygherren afgav proceserklæring om ikke at ville påberåbe sig aftalegrundlaget, og således alene støttede sit krav på erstatning uden for kontrakt.

Vi bemærker, at et direkte erstatningsansvar ifølge retspraksis ikke begrænses af ansvarsbegrænsninger i den aftale, der er grundlag for den erstatningsansvarliges udførelse af opgaven jf. TBB2014.531. I hvilket omfang, der i den konkrete situation kan støttes ret på identiske aftalevilkår, eksempelvis i relation til de særlige regler omkring forældelse i ABR og ABT, er uafklarede.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at alle aftalegrundlag gennemgås, forinden bygherren rejser direkte krav mod totalentreprenørens kontraktparter ved de almindelige domstole.

Sagen blev for rådgiveren ført af advokat Peter Henrik Würtz, DAHL Advokatfirma.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne