Nyheder

Praksis om MgO-plader – Hvad er op og ned?

Der er efterhånden skrevet et utal af artikler om MgO-problematikken. Hvor er vi henne på nuværende tidspunkt? Hvem bærer ansvaret for anvendelsen af pladerne? I dette indlæg belyser vi den seneste tids voldgiftspraksis vedrørende MgO-plader. Med nuværende praksis er der sket en skærpelse af den hidtil gældende praksis i relation til udviklingsskader.

Voldgiftspraksis vedrørende MgO-plader

Den første kendelse (Voldgiftssag C-13693, refereret (KFE 2017.124) i Tidsskrift for Bolig og Byggeret 2017, s. 779) blev afsagt den 21. juni 2017.

Den anden kendelse (Voldgiftssag C-14080, offentliggjort på Voldgiftsnævnets hjemmeside), blev afsagt den 14. september 2018.

På baggrund af den første kendelse kunne det konkluderes, at det indtil offentliggørelsen af BYG-ERFA blad (21) den 27. december 2013 ikke er muligt at komme igennem med, at MgO-pladerne ansvarsfrit kunne anvendes på grundlag af betragtninger om byggetidens viden/udviklingsrisiko.

For perioden indtil BYG-ERFA bladet (21) udkom, må det således påregnes, at den entreprenør, der selv har truffet bestemmelse om produktvalget, er ansvarlig, medmindre han på et fyldestgørende grundlag – det vil sige med tilstrækkelig orientering om de manglende erfaringer med produktet – havde sikret sig rådgiverens godkendelse. Er produktet foreskrevet af rådgiveren, kunne entreprenøren ansvarsfrit anvende det, og rådgiveren er ansvarlig, medmindre han fyldestgørende har orienteret bygherren om de manglende erfaringer med produktet.

For aftaler indgået efter fremkomst af BYG-ERFA blad (21) kunne det modsat konkluderes, at entreprenøren med al sandsynlighed vil være ansvarsfri, idet det med BYG-ERFA bladet er dokumenteret, at der er tale om et produkt, der i relation til ”Byggetidens viden” er et almindeligt og anerkendt produkt.

Sammenligning af de to kendelser

Den anden kendelse af 14. september 2018 følger nøje betragtningerne i den første kendelse.

Den første kendelse er en 5-dommersag, den anden en 3-dommersag, men den juridiske dommer er genganger fra den første sag, hvilket også gælder en af fagdommerne.

Præjudikatsvirkningen er betydelig!

I sag nr. 1 havde entreprenøren i 2010 foreslået produktet med fyldestgørende information om manglende erfaringer, og det var derefter blevet foreskrevet af rådgiveren ved en projektændring. I sag nr. 2 havde entreprenøren i foråret 2013 valgt produktet, som var blevet godkendt af rådgiveren ud fra den opfattelse, at det var et gennemprøvet produkt. Det var ikke godtgjort, at entreprenøren under et møde gav rådgiveren oplysninger om, at det var et nyt produkt, eller at der i øvrigt forelå omstændigheder, som gav anledning til skærpet opmærksomhed.

Det fremgår af begge kendelser, at byggetidens viden/udviklingsrisiko ikke kunne føre til ansvarsfri anvendelse af MgO-pladerne. I kendelse nr. 2 om situationen i 2013 siges:

”Efter skønsmændenes besvarelser og udtalelser i denne sag og i andre voldgiftssager samt bevisførelsen i øvrigt lægger voldgiftsretten til grund, at det i 2013 var blevet almindeligt blandt entreprenører at anvende MgO-plader. For så vidt angår anvendelsen var MgO-plader således blevet et gængs og anerkendt produkt.

For at byggetidens viden og udviklingsrisiko kan virke ansvarsfritagende for en entreprenørs mangelsansvar med den virkning, at bygherren bærer den objektive risiko for mangler, finder voldgiftsretten imidlertid, at det tillige må være et krav, at der efter anvendelsen af det pågældende produkt er indhøstet sådanne erfaringer med produktets egenskaber og egnethed, at det  kan anses for sådan gennemprøvet, at der kan siges at foreligge en viden, hvorefter produktet anses for forsvarligt og fornuftigt til formålet.”

I sag nr. 1 blev entreprenøren frifundet og rådgiveren dømt. I sag nr. 2 blev entreprenøren dømt og rådgiveren frifundet.

Begge voldgiftsretter fandt, at produktet er og var uegnet, at der hverken i 2010 eller i 2013 var nogen viden herom, men at der på den anden side heller ikke var sket nogen undersøgelse af produktet, selv om dette havde været muligt.

I sag nr. 2 blev rådgiveren frifundet, idet der ikke var udfærdiget nogen projektmæssig anvisning, og da rådgiveren ikke havde fået at vide, at der ikke var erfaringer. Ansvaret måtte derfor ende hos entreprenøren.

Entreprenøren havde særligt gjort gældende, at der et halvt års tid forud for offentliggørelsen af BYG-ERFA bladet den 27. december 2013 måtte have været foretaget sådanne undersøgelser, at der derved var indhøstet den nødvendige viden til ansvarsfri anvendelse. Dette synspunkt blev forkastet:

”Voldgiftsretten finder, at HE (Hovedentreprenøren, red.), ikke har godtgjort, at der forud for offentliggørelsesdatoen forelå omstændigheder vedrørende vurdering af MgO-pladernes egnethed til anvendelse i dansk vinterklima, som HE kunne støtte ret på.

Ud fra denne kendelse kan det også modsat konkluderes, at anvendelse af MgO-plader efter fremkomst af BYG-ERFA blad (21) som udgangspunkt er ansvarsfri for entreprenøren som følge af ”Byggetidens viden”.

DAHL Advokatfirma bemærker

Indtil videre er bygherren sluppet for ansvar. Det vil være svært at få pålagt bygherren et ansvar medmindre, at der er oplysninger om, at bygherren har modtaget oplysninger om, at produktet ikke kan anses for gennemprøvet, eller at bygherren er blevet gjort opmærksom på en usikkerhed hos entreprenør eller rådgiver.

Der er med den nuværende praksis sket en skærpelse af den hidtil gældende praksis i relation til udviklingsskader jfr. formuleringen:

”at det tillige må være et krav, at der efter anvendelsen af det pågældende produkt er indhøstet sådanne erfaringer med produktets egenskaber og egnethed, at det kan anses for sådan gennemprøvet, at der kan siges at foreligge en viden, hvorefter produktet anses for forsvarligt og fornuftigt til formålet.”

Alt er dog ikke afgjort endnu. I december er der endnu en principiel sag til behandling.

Det bliver spændende at se, om det bliver fastslået, hvad der kræves af oplysninger til bygherren for, at bygherren bliver den der i sidste ende skal bære ansvaret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne