Nyheder

AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

Med byggeriets nye standardvilkår er der foretaget ændringer i bestemmelsen om entreprenørens ydelse. I denne artikelseries sjette indlæg om AB 18 får du et indblik i, hvorfor en så lille ændring af ordet ”eller” til ordet ”og” har en betydning for entreprenørens ydelse. Derudover vil vi give et indblik i entreprenørens nye pligt til at oplyse bygherren om anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede.

Ændring af ordene ”og” til ”eller”

Entreprenørens ydelse har indtil nu i AB 92 § 10, stk. 1, været beskrevet således, at entreprenøren skal 1) udføre arbejdet i overensstemmelse med aftalen, 2) udføre arbejdet fagmæssigt korrekt, ”eller” 3) udføre arbejdet i overensstemmelse med bygherrens anvisninger.

Denne bestemmelse er nu blevet ændret i AB 18 § 12, stk. 1, således at ordet ”eller” er blevet ændret til ordet ”og”.

Ordet ”eller” – som findes i AB 92 § 10, stk. 1 – opfattes efter en umiddelbar sproglig vurdering således, at entreprenøren har opfyldt sin ydelse over for bygherren ved blot at opfylde én af de tre nævnte betingelser. Da det imidlertid ikke er hensigten, at bestemmelsen skal forstås på denne måde, er bestemmelsen nu ændret i AB 18 § 12, stk. 1, således at der fremadrettet ikke hersker nogen tvivl om, at det ikke er tilstrækkeligt for entreprenøren blot at opfylde én af betingelserne.      

De tre betingelser skal i stedet forstås sådan, at disse supplerer hinanden.

I en situation, hvor parternes aftale ikke specifikt tager stilling til udførelsesmetoden, vil entreprenøren skulle vælge en metode, der efter fagmæssige standarder er korrekt. Aftalen bliver på den måde suppleret af kravet om fagmæssig korrekthed.

Hvis der findes flere alternative udførelsesmetoder, som alle er fagmæssigt korrekte, og hvis det i aftalen specifikt er besluttet, hvilken af disse, der skal anvendes, har entreprenøren naturligvis pligt til at følge denne.

Omvendt kan der opstå situationer, hvor de tre krav til entreprenørens ydelse modstrider hinanden. Den aftalte udførelsesmetode kan eksempelvis være uforenelig med kravet om fagmæssigt korrekthed. I et sådan tilfælde må der foretages en konkret vurdering af, hvilken af de to krav til entreprenørens ydelse, der skal vægtes højst. Ofte vil aftalen dog skulle vægtes højst, og i så fald bør entreprenøren oplyse bygherren om, at den aftalte udførelsesmetode ikke, er fagmæssig korrekt.

Man kan ligeledes forestille sig den situation, at bygherrens anvisning ikke er forenelig med den oprindelige aftale. Her vil anvisningen som hovedregel blive betragtet som en ændring af den oprindelige aftale, der kan give entreprenøren krav på merbetaling.

Med AB 18’s ændring af ordet ”eller” til ordet ”og” er det således præciseret, at entreprenøren ikke kan nøjes med alene at opfylde én af de tre nævnte betingelser for udførelsen af sit arbejde.

Nyt krav til entreprenøren ved anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede

Med AB 18 § 12, stk. 3 er der blevet indført et nyt krav til entreprenøren i forbindelse med dennes opfyldelse af sin ydelse over for bygherren.

I de tilfælde, hvor bygherren ikke har foreskrevet anvendelse af en specifik metode eller specifikke materialer, skal entreprenøren nu skriftligt sørge for at oplyse bygherren, hvis entreprenøren vælger at anvende metoder eller materialer, der ikke er gennemprøvede.

Ved vurderingen af, om en metode eller et materiale er gennemprøvet, har det betydning, om metoden eller materialet har været bredt anvendt til det pågældende formål i en længere periode.

Nye produkter vil typisk ikke kunne anses for gennemprøvede, medmindre der alene er tale om en opdatering af et i forvejen gennemprøvet produkt, eller hvis en producent markedsfører et i forvejen gennemprøvet produkt som et nyt produkt.

Entreprenøren har desuden pligt til at informere bygherren om eventuelle risici, også i de tilfælde, hvor entreprenøren ikke selv vurderer, at metoderne og materialerne indebærer en reel risiko.  

Begrebet ”gennemprøvet” bliver for tiden præciseret i forbindelse med verserende MgO-sager (læs om sagerne i denne artikel), ligesom det forventes, at yderligere retspraksis i den kommende tid vil være med til at præcisere, hvad der kræves af oplysninger fra entreprenøren til bygherren.   

Hvis entreprenøren ikke opfylder sin oplysningspligt over for bygherren, og det senere viser sig, at den anvendte metode eller det anvendte materiale har været uhensigtsmæssig ved projektet, risikerer entreprenøren at blive pålagt ansvar over for bygherren.

Formålet med tilføjelsen i AB 18 § 12, stk. 3 er helt overordnet at give bygherren muligheden for selv at vurdere forholdene på et oplyst grundlag således, at bygherren får mulighed for at fravælge metoder eller materialer, som ikke er gennemprøvet.   

Har I tilstrækkeligt kendskab til de nye betingelser i AB 18?

Vi udgiver hver fredag et fagligt indlæg, som sætter fokus på ændringerne i et eller flere afsnit af AB 18. Du får vores bud på, hvordan de pågældende bestemmelser får praktisk indflydelse på kontrakter og forløb af byggesager.

Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Artikelserie:

11. okt. 2018: Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

9. nov. 2018: AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

16. nov. 2018: AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

23. nov. 2018: AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

14. dec. 2018: AB 18 - Digitale bygningsmodeller

21. dec. 2018: AB 18 - Entreprenørprojektering

11. jan. 2019: AB 18 - Ændringer og ekstraarbejder

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne