Nyheder

Søgsmålsfrister

I offentlige klagesager gælder ofte en søgsmålsfrist, der fastsætter inden for hvilken frist en sag vedrørende afgørelsen skal anlægges ved de civile domstole, idet parten ellers mister sin ret til at indbringe sagen for retten. Dette kan skabe problemer, f.eks. hvis en klageinstans, som parten har indbragt sagen for, afviser kravet pga. formalitetsmangler. Bliv klogere på frister for søgsmål.

Formålet med at fastsætte søgsmålsfrister er at sikre, at der efter en vis periode ikke kan rejses tvivl om en afgørelse og dennes indhold. Dette er særligt relevant i sager, hvor tredjemand kan have en væsentlig interesse i en afgørelses eksistens og indhold, f.eks. ved lokalplaner, hvor tredjemand kan støtte ret på lokalplanen ift. fremtidigt byggeri i lokalplanens område.

Der gælder ikke nogen generel frist for indbringelse af sager ved domstolene, men i lovgivningen findes der særbestemmelser om søgsmålsfrister, særligt indenfor plan- og miljøretsområdet. Et eksempel på en søgsmålsfrist findes i miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, hvorefter søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov, skal være anlagt ”inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt”. Tilsvarende bestemmelser gælder for afgørelser efter planloven, byggeloven, råstofloven, naturbeskyttelsesloven, m.fl.

Overholdelse af søgsmålsfrister er afgørende, da fristoverskridelse vil føre til afvisning af sagen.

Normalt vil en eventuel søgsmålsfrist være anført i klagevejledningen vedlagt afgørelsen, men har du ikke modtaget afgørelsen direkte fra myndigheden (f.eks. fordi du ikke er den berettigede eller forpligtede i sagen), bør du så snart du får kendskab til en afgørelse, som du kan være interesseret i at påklage eller indbringe for domstolene, søge indsigt i afgørelsen og afklare, om der gælder særlige klage- og søgsmålsfrister for den pågældende afgørelse.

Søgsmålsfristens begyndelsestidspunkt

Ved beregning af søgsmålsfristen vil begyndelsestidspunktet ofte fremgå af den pågældende lov. Det typiske tidspunkt for fristens begyndelsestidspunkt er ved meddelelse af afgørelsen til rette vedkommende, eller hvis afgørelsen bliver offentlig bekendtgjort, fra bekendtgørelsestidspunkt.

For det tilfælde, at afgørelsen ikke bliver offentligt bekendtgjort og afgørelsen ikke sendes til den interesserede part, løber søgsmålsfristen først fra parten har haft en sådan viden om afgørelsen, at parten kunne/burde have varetaget sin interesse. Et sådant kendskab kan opnås f.eks. via aktindsigt i en sag, ved observation af faktiske omstændigheder, der er resultatet af afgørelsen (f.eks. en tydelig opstart af byggeri i forlængelse af en byggetilladelse) eller lignende. Får parten ”mistanke” om, at der er afsagt en afgørelse som man ikke har fået indsigt i, bør parten derfor straks undersøge dette nærmere for ikke at fortabe sin ret.

Afledte krav

Bemærk at for krav, der er afledte af afgørelsen, f.eks. erstatningskrav mod en myndighed for ulovlig afgørelse, vil disse som udgangspunkt være omfattet af den samme søgsmålsfrist som selve afgørelsen, selvom det afledte krav ikke direkte indgår i afgørelsen.

Særligt om klagesagens betydning for søgsmålsfristen ved domstolene

Det er vigtigt at holde sig for øje, at hvis en afgørelse påklages til et kompetent klagenævn, hvor den lovbestemt klagefrist oftest er 4 uger, løber søgsmålsfristen til anlæggelse ved domstolene samtidig med at klagesagen afgøres.

Når der falder afgørelse i klagesagen, og hvor der er taget stilling til sagens retlige spørgsmål, vil der derefter starte en ny søgsmålsfrist på de gældende 6 måneder.

Sker der derimod en afvisning af en realitetsafvisning, f.eks. pga. overskridelse af klagefristen, vil der opstå et split mellem den oprindelige afgørelse og afvisningen. For så vidt angår den oprindelige afgørelse løb fristen fra afgørelsens afsigelse hos den oprindelige myndighed og for så vidt angår afvisningen, løber en ny frist fra afvisningens afsigelse. Har en part afventet klagemyndigheden, og sker der afvisning af formalitetsgrunde, kan parten have mistet sin søgsmålsret for den oprindelige afgørelse, da klagemyndighedens sagsbehandlingstid ofte vil overstige længden af søgsmålsfristen. Derfor vil en anbringelse af sagen for klagenævnet, hvis der sker afvisning, kunne føre til fristoverskridelse ved domstolene.

Vær derfor opmærksom på søgsmålsfrister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne