Nyheder

AB 18 - Entreprenørprojektering

Ydelses- og ansvarsfordelingen mellem parterne i et byggeri, hvor entreprenøren har forestået en del af projekteringen, har længe været et omtvistet punkt i AB 92. Som noget nyt er der nu i AB 18 indsat en bestemmelse, som regulerer entreprenørprojektering og klarlægger mange af de tidligere omtvistede punkter. Få indblik i hvilke krav, der stilles til parternes aftale samt hvilke konsekvenser entreprenørprojektering kan få for parterne.

Entrepriseretten under forandring

AB 92 er baseret på en meget traditionel opfattelse af entrepriseretten, hvor byggeriet består af en projekteringsfase, som forestås af bygherrens rådgiver og en udførelsesfase, der udføres af en af bygherre antaget entreprenør.

Siden revisionen af AB 92 har den praktiske entrepriseret være under forandring, og den klare skillelinje mellem projekterings- og udførelsesfasen er blevet mere nuanceret. Igennem praksis er der opstået nogle ”entrepriseretlige mellemformer”, hvilket blandt andet skyldes, at entreprenøren sædvanligvis kommer meget tidligere på banen end hidtil, og at entreprenøren ofte rent faktisk forestår en del af projekteringen.

Den manglende regulering af de entrepriseretlige mellemformer har i flere situationer givet anledning til problemer. Særligt har uklarheder omkring ydelses- og ansvarsfordelingen mellem parterne givet anledning til tvister, og det er blandt andet sådanne problemer, AB-udvalget har forsøgt at løse med AB 18.

Entreprenørprojektering i AB 18

For at imødekomme entrepriserettens forandring, er der blandt andet indsat en ny bestemmelse i AB 18 § 17, som gør det muligt for parterne at tilvælge entreprenørprojektering.

Det bør understreget, at udgangspunktet efter AB 18 fortsat er, at bygherrens rådgiver foretager projekteringen, og at entreprenøren ”alene” udfører de nødvendige arbejder og leverancer til byggeriet.

Entreprenørprojektering efter AB 18 forudsætter en klar aftale mellem bygherren og entreprenøren. En aftale om entreprenørprojektering kan indgås på forskellige tidspunkter i projektet.

Hvis aftalen om entreprenørprojektering er fastsat i parternes aftalegrundlag, anses aftalen for at være indgået oprindeligt.

Aftalen kan også indgås efterfølgende f.eks. i de situationer, hvor entreprenøren i løbet af processen kommer med alternative løsninger, og hvor bygherren efterfølgende indgår aftale med entreprenøren om at lade entreprenøren projektere den foreslåede alternative løsning.

Det skal understreges, at entreprenørens forslag til projektet ikke i sig selv udgør en aftale om entreprenørprojektering. Det kræves stadig, at der imellem parterne foreligger en klar aftale herom.

Selvom parterne ikke indgår en skriftlig aftale om entreprenørprojektering, er det dog vigtigt at være opmærksom på, at parterne via deres adfærd kan ende med at indgå en stiltiende aftale om entreprenørprojektering med dertilhørende ansvars- og risikomæssige konsekvenser.

Entreprenørprojekteringens betydning for parterne

Såfremt der indgås eller stiltiende opstår en aftale om entreprenørprojektering, skal parterne være særligt opmærksomme på de forpligtigelser, dette indebærer.

Bygherren vil i så fald være forpligtet til at udpege en projekteringsleder. Projekteringslederens opgave er at repræsentere bygherren over for entreprenøren i relation til projekteringens tilrettelæggelse og udførelse.

Entreprenøren skal projektere i overensstemmelse med god projekteringsskik og bygherrens anvisninger. For entreprenøren betyder det, at han skal projektere i overensstemmelse med den standard, som gør sig gældende på det fagområde, som han projekterer indenfor, og at entreprenøren samtidig skal sikre, at hans projektmateriale overholder samtlige gældende normer og forskrifter.

Desuden indebærer entreprenørprojektering, at entreprenøren bliver ansvarlig for den del af projektet, som han projekterer.

Hvad skal du være særligt opmærksom på?

Med indsættelse af den nye bestemmelse om entreprenørprojektering i AB 18 har vi til dels fået klarlagt ydelse- og ansvarsfordelingen mellem parterne i byggeriet.

Det er dog vigtigt fortsat at være opmærksom på, hvornår der indgås eller opstår aftale om entreprenørprojektering, da det kan have utilsigtede konsekvenser i forhold til risiko og ansvar, hvis hensigten reelt ikke har været entreprenørprojektering. 

Har I tilstrækkeligt kendskab til de nye betingelser i AB 18?

Vi udgiver hver fredag et fagligt indlæg, som sætter fokus på ændringerne i et eller flere afsnit af AB 18. Du får vores bud på, hvordan de pågældende bestemmelser får praktisk indflydelse på kontrakter og forløb af byggesager.

Hos DAHL har vi stor ekspertise inden for entrepriseretten. Vores rådgivning omfatter alle faser af byggeriet, såvel inden aftaleindgåelsen, som under og efter byggeriet. Du er altid velkommen til at kontakte vores specialister, hvis du har behov for kompetent rådgivning vedrørende en entrepriseretlige problemstilling.

Artikelserie:

11. okt. 2018: Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

9. nov. 2018: AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

16. nov. 2018: AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

23. nov. 2018: AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

7. dec. 2018: AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

14. dec. 2018: AB 18 - Digitale bygningsmodeller

11. jan. 2019: AB 18 - Ændringer og ekstraarbejder

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

01. feb. 2019: AB 18 - Tidsfristforlængelse og forsinkelse

08. feb. 2019: AB 18 - Førgennemgang, aflevering og 1- og 5-års eftersyn

15. feb. 2019: AB 18 - Entreprenørens afhjælpningsret og afhjælpningspligt

22. feb. 2919: AB 18 - Mangler

1. mar. 2019: AB 18 - Løsning af tvister

8. mar. 2019: AB 18 - APP (Appendikser): Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter

15. mar. 2019: AB Forenklet - til de mindre og enklere entrepriser

22. mar. 2019: Nye regler for behandling af sager ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder

29. mar. 2019: ABR 18 - Reviderede regler for rådgiveraftaler

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne