Nyheder

AB 18 – Ændringer og ekstraarbejder

Ændringer og ekstraarbejder er i særdeleshed praktisk relevant. Enhver tvist herom har ofte stor økonomisk betydning for parterne. Mange entrepriseretlige tvister omhandler ændringer og ekstraarbejder. Med byggeriets nye standardvilkår er der foretaget ændringer i bestemmelserne om bygherrens ændringsret og entreprenørens muligheder for at kræve betaling for ekstraarbejder. Det får du indblik i ved denne artikelseries 9. indlæg om AB 18.

Ændring eller anvisning?

AB 92 indeholder ikke bestemmelser, som sikrede bygherren og entreprenøren en løbende afklaring af pris- og tidsmæssige konsekvenser af ændringer. Det har ofte ført til meget sent fremsatte krav.

Med AB 18 er der indført nye regler om varsling af krav. De nye regler har til formål at sikre, at bygherren og entreprenøren, inden for en nærmere angivet frist, får afklaret eventuelle uenigheder om, hvorvidt en meddelelse fra bygherrens side indebærer en ændring eller blot en anvisning. Det gælder også, om en ændring giver anledning til krav om forandring af aftalen i henseende til tid (fristforlængelse), betaling (ekstrabetaling eller besparelse) og sikkerhedsstillelse.

AB 18 har ikke retsvirkninger knyttet til manglende overholdelse af varslingsbestemmelserne. Om en parts tilsidesættelse af pligten til at give meddelelse om sit krav skal sanktioneres, reguleres af de almindelige passivitetsregler. Reglerne forventes ikke at medføre væsentlig ændring af hidtidig praksis, hvorefter entreprenøren har krav på tillægsvederlag, hvis bygherren måtte vide, at der bestod et krav, hvis der er et klart grundlag for kravet, hvis resultatet er rimeligt etc.

En eventuel uenighed mellem bygherren og entreprenøren kan afgøres efter de nye bestemmelser i AB 18 § 68 om hurtig afgørelse, som har til formål at sikre en hurtigere og billigere afklaring for parterne end ved voldgift.

Entreprenørens mulighed for merbetaling

Der er med AB 18 § 36, stk. 4, indført en ny regel om, at entreprenørens anmodning om betaling for ekstraarbejder skal fremsættes inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udført.

Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør, at det ikke er muligt for entreprenøren at afregne ekstraarbejderne. Det kan eksempelvis være tilfælde, hvor entreprenøren mangler oplysninger til brug for prissætningen fra sine underentreprenører eller leverandører.

Udgangspunktet er naturligvis, at entreprenøren skal have betaling for de ekstraarbejder, som han udfører. Omvendt skal bygherren ikke betale for de mindrearbejder, som entreprenøren ikke skal udføre.

Reglerne om vederlagsregulering fra AB 92 er med de nye bestemmelser i AB 18 blevet ændret og præciseret.

Regningsarbejde

Udgangspunktet for ændringsarbejde er, at dette udføres som regningsarbejde, medmindre bygherren og entreprenøren aftaler andet.

Kendetegnet ved regningsarbejde er, at bygherren skal betale, hvad entreprenøren forlanger, medmindre det anses for urimeligt.

AB 18 § 24, stk. 4 er en ny bestemmelse, som indeholder mindstekrav til entreprenørens specificering af regningsarbejde. Regningen skal opgøres med angivelse af »arbejdstimer, materialer og materiel«. På denne måde sikres bygherren mulighed for at vurdere, om den forlangte pris er rimelig. 

Entreprenøren kan ikke nøjes med at angive en overordnet pris for henholdsvis arbejdstimer, materialer og materiel. Entreprenøren skal specificere hver enkelt post i regningen. Det gælder eksempelvis, hvis der er forskellige timesatser for forskellige personer, forskellige priser for forskellige materialer eller materiel, etc.

Enhedspriser

Formålet med enhedspriser er, at bygherren får en fast pris pr. arbejdstime, pr. materialeenhed. I det tilfælde sikrer en forhåndsaftale, hvordan entreprenørens vederlagsregulering skal ske i tilfælde af mer- eller mindrearbejder.  

Ifølge AB 92 § 14 kan reguleringen efter enhedspriser kun ske inden for »+/-15 pct.« af entreprisesummen og inden for »+/-100 pct.« af de enkelte poster i tilbudslisten. De 15 % har givet anledning til en del tvivl om, hvordan beregningen af reguleringen skulle ske – hele 4 opgørelsesprincipper har været diskuteret.

Med AB 18 § 24 er der lagt låg på diskussionen. Grænsen på »+/-15 pct.« bliver ændret til henholdsvis 20 % for merarbejder og 10 % for mindrearbejder.

  • Merarbejder

Ved afregningen af enhedsprissatte merarbejder, skal der ske en sammentælling af alle merarbejder. Enhedsprisen anvendes, så længe den samlede afvigelse fra entreprisesummen ikke overstiger 20 %. I tilfælde af, at merarbejderne overstiger de 20 %, vil det fortsat være de aftalte enhedspriser, som er gældende. Det gælder dog ikke, hvis entreprenøren kan bevise, at forudsætningerne for enhedsprisen ikke længere er til stede. I så fald kan entreprenøren få betaling i regning.

Dette er en væsentlig ændring i forhold til AB 92, da entreprenørens ekstraarbejde i forhold til disse regler ville overgå til regningsarbejde, såfremt grænsen på »+/-15 pct.« blev overskredet.

  • Mindrearbejder

Hvis bygherren forlanger mindrearbejder, skal entreprenøren godskrive bygherren for sparede udgifter. Det gælder dog kun for den del af arbejdet, hvor besparelsen overstiger 10 %.

Entreprenøren har ved enhedsprissat arbejde ikke krav på mistet fortjeneste for den del af ændringen, der ligger inden for 10 % af entreprisesummen. Det er en forbedring for entreprenøren, idet entreprenøren efter AB 92 måtte tåle 15 % mindrearbejder uden krav på mistet fortjeneste.

Har I tilstrækkeligt kendskab til de nye betingelser i AB 18?

Vi udgiver hver fredag et fagligt indlæg, som sætter fokus på ændringerne i et eller flere afsnit af AB 18. Du får vores bud på, hvordan de pågældende bestemmelser får praktisk indflydelse på kontrakter og forløb af byggesager.

Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Artikelserie:

11. okt. 2018: Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

9. nov. 2018: AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

16. nov. 2018: AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

23. nov. 2018: AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

7. dec. 2018: AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

14. dec. 2018: AB 18 - Digitale bygningsmodeller

21. dec. 2018: AB 18 - Entreprenørprojektering

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

01. feb. 2019: AB 18 - Tidsfristforlængelse og forsinkelse

08. feb. 2019: AB 18 - Førgennemgang, aflevering og 1- og 5-års eftersyn

15. feb. 2019: AB 18 - Entreprenørens afhjælpningsret og afhjælpningspligt

22. feb. 2919: AB 18 - Mangler

1. mar. 2019: AB 18 - Løsning af tvister

8. mar. 2019: AB 18 - APP (Appendikser): Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter

15. mar. 2019: AB Forenklet - til de mindre og enklere entrepriser

22. mar. 2019: Nye regler for behandling af sager ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder

29. mar. 2019: ABR 18 - Reviderede regler for rådgiveraftaler

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne