Nyheder

Ny ændringslov ophæver kommunernes adgang til at pålægge ny tilslutnings- og forblivelsespligt til varmeforsyningsanlæg

Folketinget har vedtaget en ny lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning, der trådte i kraft den 1. januar 2019. Loven indgår som en del af de eksisterende indsatser, der er i gang i energisektoren. Læs denne artikel og få indblik i de væsentligste ændringer.

Med energiaftalen af 29. juni 2018 foretog regeringen væsentlige investeringer for at nå ambitionen om et lavemissionssamfund i 2050. Lovforslaget, der blev vedtaget den 20. december 2018, har til formål at udmønte dele af energiaftalen og skal således sikre en moderniseret varmesektor, hvor kollektive varmeforsyningsanlæg og forbrugere får et mere frit valg til at træffe egne beslutninger om fremtidige investeringer.

Adgangen til at pålægge ny tilslutnings- og forblivelsespligt ophæves

Varmeforsyningsloven indeholdt tidligere bestemmelser, som gav kommunalbestyrelserne værktøjer til at understøtte den kollektive varmeforsyning. Et af værktøjerne var muligheden for at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt - også kaldet forbrugerbindinger - til den kollektive varmeforsyning, både til naturgas og til fjernvarme.

Med den nye ændringslov ophæves kommunernes mulighed for fremover at kunne pålægge såvel eksisterende byggeri som nybyggeri ny tilslutnings- og forblivelsespligt. Forbrugerne får som følge heraf bedre mulighed for at vælge den forsyningsform, som de måtte foretrække.

Med den tidligere ordning var forbrugere, der var omfattet af de kommunalt pålagte pligter, tvunget til at bidrage til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, selvom forbrugerne ikke aftog varmen eller naturgassen, og selvom der fandtes alternative og billigere opvarmningsmuligheder.

Tilslutnings- og forblivelsespligt pålagt inden lovens ikrafttræden forbliver imidlertid i kraft. Det betyder, at ejere af ejendomme omfattet af eksisterende pligter fortsat vil være forpligtet til at tilslutte sig med den af kommunen fastsatte frist samt forblive tilsluttet og betale de af kommunen pålagte bidrag.

Muligheden for at indregne overskud i varmeprisen udvides

Et af elementerne i energiaftalen af 29. juni 2018 er ønsket om en øget anvendelse af vedvarende energikilder og andre uudnyttede varmekilder, som kan bruges til fjernvarmeproduktion.

Efter varmeforsyningslovens § 20 b kan visse producenter af opvarmet vand, damp eller gas (bortset fra naturgas til opvarmning af bygninger og forsyning med varmt vand) indregne et overskud i varmeprisen. Med lovændringen tillægges eldrevne varmepumper, der leverer til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, en tilsvarende mulighed for at indregne et overskud i varmeprisen.

Formålet med muligheden for at indregne et overskud er blandt andet at fremme de omfattede anlæg og teknologier, da det giver aktører adgang til på kommercielle vilkår at etablere og drive den omfattede varmeproduktion.

Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om pligtmæssig digital kommunikation

Varmeforsyningsloven har hidtil ikke indeholdt generelle bestemmelser vedrørende pligtmæssig digital kommunikation, herunder om obligatorisk brug af selvbetjeningsløsninger. Således har det alene været Forsyningstilsynet, som har været bemyndiget til at fastsætte regler om digital og elektronisk kommunikation med tilsynet.

Med ændringsloven får Energi-, Forsynings- og Klimaministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om pligtmæssig digital kommunikation inden for varmeforsyningslovens område. Dette betyder, at der ved bekendtgørelse kan fastsættes regler om, at borgere og virksomheder har pligt til at kommunikere digitalt med den ansvarlige myndighed, herunder via bestemte digitale systemer som f.eks. ved selvbetjeningsløsninger m.v., forespørgsler, ansøgninger, anmeldelser, indberetning m.v., og at svaret fra myndigheden sendes digitalt.

De nye regler trådte i kraft den 1. januar 2019.

Hos DAHL Advokatfirma følger vi løbende udviklingen på området og orienterer om nye lovændringer. Har du spørgsmål til ovenstående, eller har du generelt brug for rådgivning om forsyningsretlige spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne