Nyheder

Momsretlig praksis for holdingselskaber er under udvikling

Seneste EU-praksis ændrer den hidtidige momsretlige praksis for holdingselskabers adgang til at fradrage moms af udgifter til køb af selskaber og løbende driftsudgifter. Få indblik i nyeste praksis og nyopstået vindue for at søge om genoptagelse af sager om momsfradrag i dette 1. indlæg af fire om momsforhold for holdingselskaber.

Som udgangspunkt falder holdingselskabers besiddelse af kapitalandele i andre selskaber helt uden for momssystemet, og disse holdingselskaber har derfor ikke adgang til momsfradrag. Baggrunden herfor er, at selve besiddelsen af kapitalandelene ikke er økonomisk virksomhed i momslovens forstand, og der er dermed ingen adgang til momsfradragsret i forbindelse med holdingselskabers erhvervelsen og besiddelsen af kapitalandelene.

Hidtidig praksis

Som undtagelse hertil har holdingselskaber dog alligevel haft mulighed for momsfradrag, såfremt holdingselskabet direkte eller indirekte ”griber ind i administrationen” af datterselskabet. I sådanne situationer anses besiddelsen af kapitalandelene for at være økonomisk virksomhed, som giver holdingselskabet mulighed for momsfradrag.

EU-Domstolen har således i de forenede sager af 16. juli i C-108/14 (Larentia + Minerva) og C-109/14 (Marenave) udtalt, at der alligevel er tale om økonomisk virksomhed, såfremt et selskab samtidig med besiddelsen af kapitalandelene direkte eller indirekte griber ind i administrationen af de selskaber, hvori kapitalandelene besiddes, og denne indgriben indebærer iværksættelse af transaktioner, der er momspligtige, såsom holdingselskabets levering af administrative, finansielle, kommercielle og tekniske tjenesteydelser til dets datterselskaber.

På baggrund af disse udtalelser kan det udledes, at to betingelser skal være opfyldt for, at besiddelsen af kapitalandele kan anses for økonomisk virksomhed:

  1. der skal foreligge en indgriben i administrationen, og
  2. der skal iværksættes transaktioner, der er undergivet moms.

De to betingelser er meget nært forbundne, idet iværksættelsen af transaktionerne skal være en konsekvens af den indgriben, som gennemføres i kraft af besiddelsen af kapitalandelene. Det er derfor ikke – for at anse besiddelsen af kapitalandelene for økonomisk virksomhed – tilstrækkeligt i sig selv at foretage momspligtige leverancer til et selskab, hvori man besidder kapitalandele.

Der har været usikkerhed i praksis om, hvad der definerer ”indgriben”, og i hvilket omfang det skal ske.

SKAT har hidtil haft en restriktiv holdning til, hvilke aktiviteter der kan betragtes som indgriben i de underliggende selskaber. SKAT har som udgangspunkt haft den holdning, at det kræver levering af managementydelser med moms. SKAT har ikke anerkendt, at bl.a. udlejning af fast ejendom, maskiner eller levering af rengøringsydelser kan anses for ”indgriben i administrationen af selskaberne”.

Praksisændring

EU-domstolen har den 5. juli 2018 afsagt dom i sag C-320/17, Marle Participations SARL, som ændrer dansk praksis. Praksisændringen relaterer sig mere specifikt sig til betingelse nr. 2 om, at der skal ”iværksættes transaktioner, der er undergivet moms”.

I den konkrete afgørelse fra 5. juli 2018 er der tale om et holdingselskab, som ejer andele i en række datterselskaber, som det foruden foretager momspligtig udlejning af fast ejendom til. Selskabet havde i forbindelse med en omstrukturering taget fradrag for en række udgifter i forbindelse med erhvervelse af selskabsandele i et datterselskab.  Spørgsmålet til EU-domstolen var, om den momspligtige udlejning af fast ejendom var tilstrækkelig til, at selskabet var berettiget til momsfradrag for omkostningerne i forbindelse med købet af datterselskabet. EU-domstolen slår fast, at momspligtig udlejning af fast ejendom til datterselskaber udgør ”indgriben” i det pågældende datterselskab, og dermed er der ret til momsfradrag, når udlejningen faktureres med moms til dette datterselskab.

Praksisændringen består i, at den iværksættelse af transaktioner, som ifølge EU-domstolens praksis er en betingelse for, at besiddelsen af kapitalandelene er økonomisk virksomhed, ikke – i modsætning til SKATs hidtidige praksis - kan begrænses efter deres art.

Betingelse nr. 2 om, at der ”iværksættes transaktioner, der er undergivet moms” skal derfor fortolkes således, at den omfatter alle transaktioner, som udgør økonomisk virksomhed som omhandlet i momsloven, som holdingselskabet gennemfører til fordel for datterselskabet.

Konsekvensen af praksisændringen er, at mulighederne for at fradrage moms af udgifter ved erhvervelse og besiddelse af datterselskaber udvides.

SKAT har på baggrund af EU-domstolens afgørelse i sag C-320/17, Marle Participations SARL, udsendt et styresignal den 16. oktober 2018 offentliggjort i SKM2018.521.SKTST.

Holdingselskaber vil fremover have fuld momsfradragsret for omkostninger til erhvervelse af selskabsandele i datterselskaber, når holdingselskabet udelukkende vil levere momspligtige ydelser til de datterselskaber, som omkostningen vedrører. Retten til fuldt momsfradrag gør sig også gældende for øvrige generalomkostninger, f.eks. udgifter til revisor, telefon, kontorhold i holdingselskaber, der udelukkende har momspligtigt salg til alle datterselskaber.

Leverer holdingselskabet både momspligtige og momsfrie ydelser til de datterselskaber, som omkostningen vedrører, vil der som udgangspunkt også ske en forøgelse i fradragsretten, idet der ikke længere skal ske en fradragsbegrænsning på baggrund af holdingaktiviteten i denne situation.

Holdingselskaber, som alene besidder kapitalandelene uden at have momspligtige transaktioner med datterselskabet, vil ikke have mulighed for momsfradragsret.

Mulighed for genoptagelse

Selskaber, som hidtil er blevet nægtet momsfradragsret, har nu mulighed for at søge om genoptagelse bagudrettet, såfremt betingelserne ovenfor er opfyldt.

Der kan søges om genoptagelse tilbage til og med selskabets momsperiode, der var aktiv den 1. januar 2009. Ansøgningen skal indsendes til Skattestyrelsen senest 6 måneder fra den 16. oktober 2018, dvs. tirsdag den 16. april 2019.

Har du spørgsmål af momsretlig karakter i relation til ovenstående eller i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister inden for moms.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne