Nyheder

Holdingselskabers momsfradragsret ved forgæves køb af kapitalandele

I oktober 2018 afsagde EU-domstolen dom i en sag vedrørende holdingselskabers fradragsret ved forgæves køb af kapitalandele. Afgørelsen udvider muligheden for momsfradrag yderligere. Denne og en tidligere omtalt sag er et bevis på, at praksis vedrørende holdingselskabers fradragsret for moms er under stadig udvikling. Få indblik i den konkrete afgørelse, som omhandler flyselskabet Ryanair.

Med EU-domstolsafgørelsen, C-320/17 Marle Participations, som vi tidligere har bragt et indlæg om, blev praksis ændret for holdingselskabers fradragsret for moms i forbindelse med køb af kapitalandele. Den 17. oktober 2018 afsagde EU-domstolen dom i sagen, C-249/17 Ryanair. Denne afgørelse er endnu et eksempel på nyere praksis, som har afgørende betydning for holdingselskabers momsfradragsret – i dette tilfælde ved forgæves køb af kapitalandele.

Ryanair-sagen

Luftfartsselskabet Ryanair fremsatte i 2006 et bud om overtagelse af samtlige aktier i et andet luftfartsselskab (herefter kaldet ”luftfartsselskabet”). I forbindelse med Ryanairs forsøg på erhvervelsen, afholdte Ryanair en række udgifter til rådgivningsydelser og andre tjenesteydelser. Erhvervelsen af samtlige aktier i luftfartsselskabet faldt dog til jorden, og Ryanair fik kun lov at erhverve en del af aktierne i luftfartsselskabet.

Ryanair anmodede herefter om fradrag for momsen af udgifterne, der var blevet afholdt på det delvist forgæves køb af aktier. Ryanair begrundede anmodningen om fradrag med, at hensigten bag transaktionen var, at Ryanair efter at have overtaget kontrollen over luftfartsselskabet ville gribe ind i administrationen af luftfartsselskabet ved at levere momspligtige administrationsydelser hertil. Anmodningen om momsfradrag blev først afslået af skatte- og afgiftsmyndighederne i Irland. Sagen er sidenhen gået hele vejen til Supreme Court, som herefter forelagde sagen som et præjudicielt spørgsmål for EU-domstolen.

EU-domstolen anfører i afgørelsens præmis 15, at hovedspørgsmålet er, hvorvidt et selskab, der har til hensigt at erhverve samtlige aktier i et andet selskab med henblik på at udøve økonomisk virksomhed, som består i levering af momspligtige administrationsydelser til sidstnævnte, kan anses for en afgiftspligtig person.

I forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet anfører EU-domstolen, at økonomisk virksomhed kan bestå i flere på hinanden følgende handlinger, hvorfor forberedende handlinger også må være omfattet af begrebet ”økonomisk virksomhed”. Enhver person der har til hensigt at påbegynde selvstændig økonomisk virksomhed, og som afholder de første investeringsomkostninger med henblik herpå, skal derfor ifølge EU-domstolen betragtes som en afgiftspligtig person.

I det foreliggende tilfælde var der ikke tvivl om, at Ryanairs hensigt med erhvervelsen af aktierne var at levere momspligtige administrationsydelser til luftfartsselskabet. Derfor konkluderede EU-domstolen, at Ryanair skulle anses for en afgiftspligtig person i forbindelse med forsøget på erhvervelsen af hele aktiekapitalen i luftfartsselskabet.

EU-domstolen fastslår også, at princippet om momsens neutralitet nødvendiggør, at de første investeringsomkostninger, som afholdes til brug for og med henblik på at drive virksomhed, betragtes som led i den økonomiske virksomhed. Det begrundes med, at de første investeringsomkostninger, der afholdes til brug for og med henblik på en virksomhed, betragtes som led i den økonomiske virksomhed, ligesom det pointeres, at det vil stride mod neutralitetsprincippet at antage, at en økonomiske virksomhed først begynder på det tidspunkt, hvor den afgiftspligtige indtægt opstår.

EU-domstolen fastslår i dommen endvidere, ud fra ældre praksis, at så snart fradragsretten er opstået, bevares den, selvom den påtænkte økonomiske virksomhed ikke efterfølgende bliver realiseret.

EU-domstolen kom på ovennævnte grundlag frem til, at reglerne om selskabers momsfradrag skal fortolkes således, at reglerne giver et selskab, som Ryanair i denne sag - der har til hensigt at erhverve samtlige aktier i et andet selskab med henblik på at udøve økonomisk virksomhed, som består i levering af momspligtige administrationsydelser til selskabet - ret til fuldt fradrag for indgående moms af udgifter til rådgivningsydelser, som er afholdt i forbindelse med et overtagelsestilbud. Dette også selv om det viser sig, at overtagelsen og dermed den påtænkte økonomiske virksomhed ikke blev til noget.

Betydningen for dansk ret

SKAT har i forbindelse med afgørelsen i Marle Participations-sagen ændret sit tidligere styresignal, SKM 2015.711.SKAT, således at det nye styresignal, SKM 2018.521 SKTST, stemmer overens med EU-domstolens praksis pr. 16. oktober 2018. Dagen efter ændringen af styresignalet, den 17. oktober 2018, blev dommen i Ryanair-sagen afsagt. Ryanair-afgørelsen udvider fradragsretten for moms for danske holdingselskaber yderligere end, hvad det nuværende styresignal angiver.

Ændringen giver anledning til, at virksomheder vil have ret til genoptagelse af deres momstilsvar efter de almindelige regler, hvis det pågældende selskab ikke har fået fradrag for moms på udgifter afholdt til forgæves opkøb af selskaber.

Har du spørgsmål af momsretlig karakter i relation til ovenstående eller i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister inden for moms.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne