Nyheder

Cafédrift på kommunale plejecentre

I en udtalelse fra Statsforvaltningen hedder det, at kommuner ikke kan drive caféer for en nærmere bestemt målgruppe som accessorisk virksomhed på kommunens plejecentre. Spørgsmålet opstod, da en kommune i forbindelse med en række nye opgaver på plejecentrene ville få nye målgrupper ind på centrene.

Baggrunden for sagen var, at også andre nærmere bestemte målgrupper, som kommunens plejecentre fremover er tiltænkt at facilitere, skal kunne benytte sig heraf. Caféerne skulle således ikke kun være for de målgrupper, som allerede i dag benytter caféer på kommunens plejecentre, og som drives med hjemmel i lovgivningen.

Centrene skulle drives i samspil med omgivelserne og skal være åbne for områdets borgere, der kan bidrage med liv i centrene, samt borgere der kan have behov for at drage nytte af centrenes faciliteter og tilbud. Med plejeboligplanen er der et ønske om, at de fremtidige plejecentre er mere end et traditionelt plejecenter.

Det fremgår, at det er tanken, at et plejecenter, ”skal være et hus, der åbner op for det omkringliggende samfund, og som understøtter fællesskabet og livet i det enkelte lokalsamfund, udover at rumme plejeboliger, der skal understøtte det gode hverdagsliv for den enkelte beboer.”

Videre er tanken, at der vil være en række nye funktioner og en generel tanke om at anvende faciliteterne så bredt som muligt blandt andet med et ønske om synergi, tværfaglighed og fællesskab. Det vil betyde, at forskellige nye målgrupper kan få deres gang på plejecentrene.

Det er kommunens ønske, at kommende funktioner med fremtidens plejecentre vil have en række aktiverende, forebyggende og sociale opgaver for en bredere målgruppe, end hvad der i dag ses på plejecentrene, men hvor det kan ses som en naturlig forlængelse af den kommunale opgave, at målgrupperne kan anvende cafeen på plejecentrene.

Der nævnes i den forbindelse følgende eksempler:

Etablering af sundhedsklinikker, hvor kommunale opgaver, der bliver varetaget i dag ligeledes kan løses i sundhedsklinikken. Målgrupperne i sundhedsklinikken er bred. F.eks. kan sundhedsplejersken have faste aftaler i sundhedsklinikken med nybagte mødre/familier, tilbyde kurser, samle nybagte familier mv.

Der er tale om, at Rusmiddelcentret kan afholde individuelle samtaler i sundhedsklinikken.

Sundhedscentret tilbyder forebyggende samtaler med borgere, borgere kommer til genoptræning efter brud o.l.

Børnehaven eller dagplejebørn anvender nogle gange gymnastiksalen på centret i forbindelse med bevægelse og motorik og kan i denne forbindelse anvende cafeen.

Sociale foreninger som fx bridgeklub, kortklub, klubben for enlige mænd, sangklubben o.l. vil have mulighed for at kunne låne lokaler til at mødes omkring klubbens aktivitet..”

Driften af caféer hører under begrebet accessorisk virksomhed, dvs. med hjemmel i de uskrevne grundsætninger om kommuners opgaver – de såkaldte kommunalfuldmagtsregler.

Det antages, at kommuner som udgangspunkt ikke kan drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed.

Det er imidlertid antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridiske litteratur, at kommuner i et meget begrænset omfang kan varetage accessoriske opgaver, dvs. opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til varetagelsen af kommunale opgaver.

Det er dog blandt andet en betingelse for udøvelse af accessorisk virksomhed, at den accessoriske virksomhed i omfang er underordnet den kommunale hovedvirksomhed. Det indgår endvidere i afvejningen, om opgaven i forvejen varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende.

Det kommunale engagement i accessorisk virksomhed kan imidlertid ikke udstrækkes videre, end hensynet bag kommunens adgang til at varetage opgaven nødvendiggør. Dette hensyn skal som følge af ovenstående endvidere afvejes over for ikke blot konkurrencehensyn, men de øvrige forhold, der begrunder, at en kommune som udgangspunkt ikke kan varetage opgaver vedrørende handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. Dette er baggrunden for, at der tillige stilles krav om, at varetagelsen af driften af den accessoriske virksomhed skal bortforpagtes på markedsmæssige vilkår.

Konklusion

Statsforvaltningens opfattelse er således, at det i hvert fald for visse af de kommunale opgaver, som kommunen fremover skal varetage på plejecentrene, kan være vanskeligt at betragte cafévirksomhed som en naturlig afrunding af disse.

Dette gælder, selvom de målgrupper, som cafévirksomheden i givet fald vil være målrettet, vil udgøre en mindre del af gæsterne, og selvom bortforpagtning ikke vurderes realistisk.

Statsforvaltnings udtalelse ligger helt på linje med andre tilsvarende udtalelser fra Statsforvaltningen og Social- og Indenrigsministeriet (læs: Indenrigsministeriet). Statsforvaltningen således gav afslag.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne