Nyheder

AB 18 - Ophævelse

I denne uges artikel om de nye almindelige betingelser inden for byggeriet vil vi behandle ophævelse. De nye regler angående ophævelse ligner meget de tidligere gældende i AB 92, men der er dog ændringer af betydning for byggeriets parter. Blandt andet får entreprenører nu udvidet adgang til ophævelse og indgriben overfor underentreprenører. Få indblik heri i vores serie om de nye almindelige betingelser (AB 18).

Bygherrens ophævelse

Bestemmelserne om bygherrens ophævelse af en entrepriseaftale findes nu i AB 18 § 59. Som noget nyt er det anført, at bygherren kan ophæve entrepriseaftalen helt eller delvist. Tidligere var der blot tale om, at bygherren kunne hæve entrepriseaftalen.

Med bestemmelsen gives der bygherren en mulighed for at hæve nærmere specificerede dele af entreprisekontrakten, ”…medmindre ophævelsen på urimelig vis rykker ved aftalens samlede forudsætninger”, som det er angivet i betænkningen bag AB 18. Der er ingen tvivl om, at dette punkt kan give anledning til væsentlige konflikter mellem parterne. AB-betænkningen omtaler dog ikke punktet nærmere, hvorfor bestemmelsens udstrækning må blive fastlagt af Voldgiftsretten.

Fælles for AB 18 og AB 92 angående bygherrens ophævelse er, at dette kræver, at der foreligger væsentlig forsinkelse, som kan henføres til entreprenørens forhold. Ligeledes er ophævelse ikke mulig, hvis bygherrens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalingerne, dagbod eller ved stillet sikkerhed. Dette gælder uanset, at der er ændret på formuleringen af bestemmelserne. Der er altså ikke nogen reel ændring for denne del af bestemmelsen. 

Der er dog tilføjet en opsamlingsbestemmelse for øvrige forhold, der kan være af afgørende betydning for bygherren i AB 18 § 59, stk. 1, litra d og som kan begrunde en ophævelse. Udvalget bag AB 18 har i betænkningen angivet følgende eksempler på forhold, der kan være af afgørende betydning for bygherren:

  • Entreprenørens manglende deltagelse i projektgennemgang eller aftalt projektoptimering.
  • Entreprenørens gentagne overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen eller deltagelse i kartelsager af relevans for det pågældende bygge- og anlægsarbejde.
  • Entreprenørens manglende overholdelse af aftalte forpligtelser om samfundsansvar, herunder arbejdsklausuler og sociale klausuler.
  • Entreprenørens manglende sikkerhedsstillelse efter AB 18 § 9, stk. 1, når bygherren har afgivet påkrav herom.

AB 18 § 59 stk. 2

Bestemmelsen er ny og udvider bygherrens misligholdelsesbeføjelser overfor en entreprenør. Efter AB 18 § 59, stk. 2 kan bygherren ”…efter skriftligt påkrav forlange, at en underentreprenør eller en leverandør fratages henholdsvis udførelse af arbejde og levering af materialer, såfremt denne væsentligt har tilsidesat gældende regler eller aftalte vilkår om samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. Under samme betingelser kan bygherren bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen”.

Det er væsentligt at have for øje, at de aftalte vilkår, der henvises til i bestemmelsen, er de vilkår, der er aftalt mellem Bygherren og entreprenøren. Entreprenøren bør derfor have skærpet fokus på at sikre, at sådanne vilkår er videreført overfor dennes underentreprenører. 

Entreprenørens hæveret

Entreprenørens mulighed for at hæve entrepriseaftalen fremgår af AB 18 § 60. Det skal indledningsvist bemærkes, at det ikke – som det er tilfældet for bygherren – tilkommer entreprenøren at kunne ophæve en entrepriseaftale delvist. Uanset den sproglige udformning af bestemmelsen i AB 18 er ændret, så er det juridiske indhold uændret. 

Konkurs, rekonstruktion og død

Overordnet indeholder AB 18 alene en sproglig opdatering af bestemmelserne angående disse situationer, som behandles i AB 18 §§ 61-62. En væsentlig ændring er dog, at der i tilfælde af rekonstruktion er en udvidet adgang til at videreføre indgåede aftaler, uanset om disse måtte være ophævet. Der er dog visse forudsætninger for en sådan videreførelse, og disse er:

  • At videreførelsen for så vidt angår ophævede aftaler alene kan ske, hvis ophævelsen er sket inden for 4 uger,
  • At medkontrahenten ikke har disponeret i henhold til ophævelsen, samt
  • At medkontrahenten ikke havde anden årsag til ophævelsen end forsinkelse med skyldners levering af ydelsen.

Dette gør naturligvis, at man i tilfælde af risiko for konkurs og rekonstruktion særligt nøje bør overveje hvilken begrundelse der angives i forbindelse med ophævelse af en entrepriseaftale. 

Fælles regler om ophævelse

Bestemmelserne findes i AB 18 § 63. De tidligere gældende regler om skriftlighedskrav ved ophævelse samt gennemførelse af stadeforretningen er uændret. Dog er der nu i AB 18 givet en mulighed for at komme med indsigelser til registreringsprotokollen for den part, som måtte have været fraværende til den indkaldte stadeforretning. Indsigelser skal være fremsat skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at registreringsprotokollen er modtaget. Hvis der ikke kommer indsigelser, gælder der en formodning for, at registreringen er korrekt. 

Sammenfattende

De nye regler angående ophævelse ligner meget de tidligere gældende i AB 92 og er for en del alene en sproglig opdatering samt en præcisering af den praksis, som allerede var gældende.

Det er i forhold til entreprenører væsentligt at bemærke sig den udvidede adgang til ophævelse og indgriben overfor underentreprenører, som er indført med AB 18. Opmærksomheden samles tillige om de formuleringer, der anvendes i forbindelse med ophævelse af entrepriseaftaler. For så vidt angår spørgsmålet om de delvise ophævelser og håndteringen af disse, herunder det praktiske samarbejde om gennemførelsen af de ikke-ophævede dele, vil dette stå sin prøve efterhånden som AB18 bliver udbredt i entrepriseaftalerne. 

Har I tilstrækkeligt kendskab til de nye betingelser i AB 18?

Vi udgiver hver fredag et fagligt indlæg, som sætter fokus på ændringerne i et eller flere afsnit af AB 18. Du får vores bud på, hvordan de pågældende bestemmelser får praktisk indflydelse på kontrakter og forløb af byggesager.

Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Artikelserie:

11. okt. 2018: Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

9. nov. 2018: AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

16. nov. 2018: AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

23. nov. 2018: AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

7. dec. 2018: AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

14. dec. 2018: AB 18 - Digitale bygningsmodeller

21. dec. 2018: AB 18 - Entreprenørprojektering

11. jan. 2019: AB 18 - Ændringer og ekstraarbejder

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

01. feb. 2019: AB 18 - Tidsfristforlængelse og forsinkelse

08. feb. 2019: AB 18 - Førgennemgang, aflevering og 1- og 5-års eftersyn

15. feb. 2019: AB 18 - Entreprenørens afhjælpningsret og afhjælpningspligt

22. feb. 2919: AB 18 - Mangler

1. mar. 2019: AB 18 - Løsning af tvister

8. mar. 2019: AB 18 - APP (Appendikser): Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter

15. mar. 2019: AB Forenklet - til de mindre og enklere entrepriser

22. mar. 2019: Nye regler for behandling af sager ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder

29. mar. 2019: ABR 18 - Reviderede regler for rådgiveraftaler

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne