Nyheder

AB 18 – Førgennemgang, aflevering og 1– og 5-års eftersyn

I denne uges artikel om de nye almindelige betingelser inden for byggeriet (AB 18) behandler vi bestemmelserne om førgennemgang samt de væsentligste ændringer i relation til aflevering samt 1- og 5-års eftersyn. Som noget nyt er der indført et nyt led i afleveringsprocessen i form af en såkaldt ”førgennemgang”, som både rummer fordele for entreprenør og bygherre. Få indblik heri i vores serie om de nye almindelige betingelser (AB 18).

Førgennemgang med fordele for både entreprenør og bygherre

Med bestemmelsen i AB 18 § 44 om førgennemgang af arbejdet er der indført et nyt led i afleveringsprocessen. Førgennemgangen skal – som navnet antyder – afholdes inden den egentlige afleveringsforretning. Bygherren skal allerede i udbudsmaterialets hovedtidsplan angive start- og sluttidspunkt for førgennemgangen, jf. AB 18 § 4, stk. 4, litra f.

Formålet med de nye regler er, at entreprenøren på et så tidligt tidspunkt som muligt får indblik i, hvilke mangelsindsigelser bygherren vil gøre gældende ved den egentlige afleveringsforrentning. Entreprenøren får dermed mulighed for at rette op på de påpegede forhold inden afleveringen, hvilket er en fordel for entreprenøren, der fortsat har arbejdspladsen fuldt bemandet. Det er ligeledes en fordel for bygherren, at der foretages afhjælpning af så mange forhold som muligt inden afleveringen, da arbejderne hermed ikke medfører gener for bygherrens brug af bygningen.

Det bemærkes dog, at det udtrykkeligt fremgår af § 44, stk. 3, at bygherren ikke er afskåret fra senere at påberåbe et forhold som en mangel, blot fordi forholdet ikke påtales ved førgennemgangen. Bygherren er altså ikke afskåret fra at fremsætte nye mangelsindsigelser ved den egentlige afleveringsforretning.

Både bygherren og entreprenøren har ret og pligt til at deltage i førgennemgangen, der både kan ske samlet eller opdelt i sektioner eller entrepriser. Under førgennemgangen gennemgår parterne de arbejder, som entreprenøren har udført, og bygherren udfærdiger en protokol over de påpegede forhold samt entreprenørens eventuelle bemærkninger hertil. Hvis entreprenøren ikke møder op, kan bygherren gennemføre førgennemgangen uden entreprenøren, men er dog forpligtet til at sende en kopi af protokollen til entreprenøren.

Det fremgår af § 44, stk. 1, at gennemgangen skal afholdes i ”rimelig tid inden den aftalte aflevering”. Eftersom det er formålet med førgennemgangen at give entreprenøren mulighed for at rette op på de af bygherren påpegede forhold inden afleveringen, må kravet om rimelig tid indebære, at førgennemgangen skal afholdes i så god tid, at entreprenøren har en reel mulighed for at foretage udbedring inden afleveringsforretningen. Bemærkningerne til AB 18 tager udgangspunkt i, at gennemgangen afholdes ca. 1 måned inden afleveringen, men samtidig fremgår det, at gennemgangen kan afholdes tidligere ved større projekter, hvorfor det må anses for at være en konkret vurdering afhængig af det pågældende byggeri.

Bygherren har ansvaret for at indkalde entreprenøren til gennemgangen, og indkaldelsen skal være skriftlig og ske med ”rimeligt varsel”. Længden heraf afhænger af entreprisens størrelse, kompleksitet samt behovet for at inddrage eventuelle andre entreprenører, leverandører mv.

Såfremt bygherren ikke indkalder til førgennemgangen, kan entreprenøren tage teten og indkalde bygherren i stedet.

Afleveringsforretning

Reglerne om afleveringsforretning findes nu i § 45, der i overvejende grad svarer til de tidligere regler med sproglige opdateringer og præciseringer.

  • 45, stk. 1 er identisk med AB 92 § 28, stk. 1, bortset fra at der er indført et tredje punkt, der fastslår, at der skal afholdes en særskilt afleveringsforretning for arbejder, som entreprenøren efter aftale med bygherren har udskudt til senere aflevering.
  • 45, stk. 2 fastslår, at arbejdet er afleveret efter afholdelse af afleveringsforretningen, medmindre der foreligger væsentlige mangler, idet bygherren i så fald er berettiget til at afvise afleveringen over for entreprenøren. Det er en konkret vurdering, om en mangel må anses for at være væsentlig, men det er i bestemmelsen præciseret, at forhold, der hindrer ibrugtagning i væsentligt omfang, udgør en væsentlig mangel.

Afleveringsprotokol

Bygherren er efter AB 18 § 46 forpligtet til at udarbejde en afleveringsprotokol med angivelse af mangler og andre forhold, som bygherren har påpeget under afleveringen, ligesom entreprenørens eventuelle bemærkninger hertil skal tilføres protokollen.

Som noget nyt skal protokollen også indeholde parternes aftaler om afhjælpning, herunder måde og frist samt et tidspunkt for gennemgang af afhjælpningen.

1– og 5-års eftersyn

Reglerne om 1- og 5-års eftersyn findes i AB 18 §§ 56-58, og bestemmelserne svarer overvejende til de hidtidige regler i AB 92 §§ 37-38.

Det er fortsat bygherren, der skal tage initiativ til at indkalde entreprenøren til eftersynene, ligesom der ikke er ændret på tidsfristerne for afholdelse af eftersynene.

Derudover skal der udfærdiges en eftersynsprotokol med de mangler og eventuelle andre forhold, som bygherren har påpeget under eftersynene. Entreprenørens eventuelle bemærkninger skal også tilføjes.

Som noget nyt præciseres det i AB 18 § 58, stk. 3, at parternes eventuelle ”aftaler om afhjælpning, herunder måde og frist” skal tilføres protokollen.

Sammenfatning

Som noget nyt er afleveringsprocessen tilført et ekstra trin i form af ”førgennemgangen”, der skal afholdes inden den egentlige aflevering med det formål at give entreprenøren mulighed for at udbedre eventuelle fejl og mangler inden afleveringsforretningen. Det er hensigten, at førgennemgangen vil reducere antallet af de mangelsindsigelser, som bygherren fremsætter på afleveringsforretningen, hvilket i sidste ende også kan begrænse antallet af deciderede konflikter mellem bygherren og entreprenøren.

Reglerne om aflevering samt om 1- og 5-års eftersyn adskiller sig kun i mindre grad fra de tilsvarende regler i AB 92, idet der i høj grad alene er tale om sproglige opdateringer og præciseringer samt kodificering af allerede gældende entrepriseretlige regler.

Har I tilstrækkeligt kendskab til de nye betingelser i AB 18?

Vi udgiver hver fredag et fagligt indlæg, som sætter fokus på ændringerne i et eller flere afsnit af AB 18. Du får vores bud på, hvordan de pågældende bestemmelser får praktisk indflydelse på kontrakter og forløb af byggesager.

Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Artikelserie:

11. okt. 2018: Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

9. nov. 2018: AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

16. nov. 2018: AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

23. nov. 2018: AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

7. dec. 2018: AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

14. dec. 2018: AB 18 - Digitale bygningsmodeller

21. dec. 2018: AB 18 - Entreprenørprojektering

11. jan. 2019: AB 18 - Ændringer og ekstraarbejder

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

01. feb. 2019: AB 18 - Tidsfristforlængelse og forsinkelse

15. feb. 2019: AB 18 - Entreprenørens afhjælpningsret og afhjælpningspligt

22. feb. 2919: AB 18 - Mangler

1. mar. 2019: AB 18 - Løsning af tvister

8. mar. 2019: AB 18 - APP (Appendikser): Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter

15. mar. 2019: AB Forenklet - til de mindre og enklere entrepriser

22. mar. 2019: Nye regler for behandling af sager ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder

29. mar. 2019: ABR 18 - Reviderede regler for rådgiveraftaler

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne