Nyheder

AB 18 – Entreprenørens afhjælpningsret og afhjælpningspligt

I denne uges artikel om de nye almindelige betingelser inden for byggeriet (AB 18), behandler vi bestemmelserne om entreprenørens afhjælpningsret og -pligt. Reglerne er reguleret i AB 18 § § 48 – 51. Selvom bestemmelserne i mange tilfælde svarer til de hidtil gældende regler, foreligger der imidlertid ændringer, som både bygherre og entreprenør skal være opmærksomme på.

Mangler påvist ved afleveringen og afhjælpningsgennemgang

Spørgsmålet om afhjælpningsret og afhjælpningspligt aktualiseres, når der påvises mangler ved entreprenørens arbejde, uanset om dette sker ved eller efter afleveringen af entreprisen.

For så vidt angår mangler ved afleveringen følger det af § 48, at entreprenøren har ret og pligt til at afhjælpe sådanne mangler, og at bygherren skriftligt skal fastsætte en frist for afhjælpning under hensyntagen til manglernes art og omfang og forholdene i øvrigt.

Afhjælpningsfristens længde beror således på en konkret vurdering. Der kan dog ved fastsættelsen tages hensyn til, om de påberåbte mangler allerede blev påpeget af bygherren ved førgennemgangen af byggeriet, hvilket efter omstændighederne kan retfærdiggøre, at bygherren fastsætter en kortere afhjælpningsfrist, end hvad der ellers sædvanligvis ville være rimeligt.  

I § 48, stk. 2, 2 pkt. er der indsat en i AB-sammenhæng ny bestemmelse, der fastslår, at bygherren skal fastsætte et tidspunkt for gennemgang af afhjælpningen. Bygherren skalderfor  med deltagelse af entreprenøren kontrollere udbedringen af de mangler, der blev påberåbt på afleveringsforretningen. Den nærmere procedure for afhjælpningsgennemgangen er uddybet i § 48, stk. 3, hvoraf det fremgår, at bygherren skal udfærdige en protokol, der skal indeholde bygherrens stillingtagen til, om de påberåbte mangler er afhjulpet samt entreprenørens eventuelle bemærkninger.

Såfremt en af parterne ikke giver møde ved afhjælpningsgennemgangen, kan den anden part gennemføre gennemgangen uden den fraværende parts medvirken. Den fraværende part skal dog tilsendes en kopi af protokollen.

Bygherren fastsætter tidspunktet for afhjælpningsgennemgangen, under hensyntagen til hvornår hovedparten af manglerne forventes at være afhjulpet. I de tilfælde, hvor det er aftalt, at manglerne først afhjælpes efter afhjælpningsgennemgangen, skal entreprenøren give skriftlig meddelelse til bygherren, når manglerne er afhjulpet.

Mangler påvist efter afleveringen

Det følger af § 49, stk. 1, at entreprenøren også har ret og pligt til at udbedre mangler, der påvises efter afleveringen. Den tidsmæssige udstrækning af afhjælpningsretten og -pligten er fortsat 5 år svarende til bygherrens absolutte reklamationsfrist.

Bygherren kan også efter AB 18 kun påberåbe sig manglerne, hvis bygherren har reklameret til entreprenøren, inden rimelig tid efter at manglerne er eller burde være opdaget, medmindre entreprenøren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt forhold.

Bygherren skal skriftligt meddele entreprenøren en frist til afhjælpning af påviste mangler, og længden heraf skal fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Når manglerne er afhjulpet, skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse.

Entreprenøren kan udskyde afhjælpningen til 1-års eftersynet af entreprisen, forudsat at manglen ikke forværres ved det, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren.

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret

Der er som noget nyt indsat en bestemmelse i § 50, der særskilt regulerer det i praksis ofte forekommende spørgsmål om, hvornår entreprenøren har fortabt sin afhjælpningsret.

Bestemmelsen finder både anvendelse ved mangler, der påberåbes ved og efter afleveringen.  

Det følger af § 50, stk. 1, at i de tilfælde, hvor bygherren, ved afhjælpningsgennemgangen, eller efter udløbet af en frist for afhjælpning, eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse, om at afhjælpning har fundet sted, stadig kan konstatere, at de påviste mangler ikke er afhjulpet, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der fortsat påberåbes.   

Når denne meddelelse er givet, har bygherren i princippet ret til at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning eller til at kræve et afslag i entreprisesummen. Som hovedregel fortaber entreprenøren dermed sin afhjælpningsret, hvis ikke der er foretaget afhjælpning af påviste mangler inden for en af bygherren fastsat rimelig frist.

Entreprenøren har dermed som hovedregel kun et forsøg til at afhjælpe påviste mangler.      

En undtagelse hertil fremgår af § 50, stk. 2, der gælder i de tilfælde, hvor entreprenøren faktisk har gjort et reelt og seriøst forsøg på at afhjælpe de påberåbte mangler, og de mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør en mindre del i forhold til de mangler, entreprenøren har udbedret. Såfremt begge betingelser er opfyldt, vil entreprenøren fortsat kunne påberåbe sig sin afhjælpningsret.  

Dette kan eksempelvis være i tilfælde, hvor entreprenøren har gjort et hæderligt forsøg på at få den underentreprenør, der har udført det mangelfulde arbejde, til at foretage afhjælpning, og hvor de udestående mangler kun udgør en ret begrænset mængde af de allerede udbedrede forhold, eller at de udestående mangler ingen betydning har for bygherrens anvendelse af byggeriet.

Entreprenøren skal dog være opmærksom på, at der gælder restriktive regler om afhjælpning af påviste mangler, og at entreprenøren derfor relativt hurtigt kan miste sin afhjælpningsret.

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt

Det følger af § 50, stk. 1, at entreprenørens afhjælpningspligt samt bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, men at bygherren i alle tilfælde bevare sin ret til at kræve afslag i entreprisesummen.

Denne bestemmelse er uændret i forhold til de tidligere gældende regler. Der er fortsat tale om en undtagelse til hovedreglen, om at bygherren kan kræve kontraktmæssig opfyldelse. Hvornår undtagelsen finder anvendelse, er en konkret vurdering, hvori hensynet til bygherrens interesse i at aftalen opfyldes, skal inddrages.   

Hvad skal du særligt være opmærksom på?

AB 18 indeholder nye regler om, at der skal foretages en fælles gennemgang af afhjælpningen af de påviste mangler ved afleveringen. Formålet med afhjælpningsgennemgangen er at sikre hurtig afhjælpning af påviste mangler og en efterfølgende samlet konstatering af, om manglerne er afhjulpet af entreprenøren.

Entreprenøren skal være opmærksom på, at entreprenøren som hovedregel kun har et forsøg til at afhjælpe påviste mangler ved og efter afleveringen. Entreprenøren risikerer derfor at miste afhjælpningsretten, hvis ikke der foretages korrekt udbedring af påviste mangler inden afhjælpningsgennemgangen eller – for så vidt angår mangler påvist efter afleveringen - inden for en af bygherren rimelig fastsat frist.   

Har I tilstrækkeligt kendskab til de nye betingelser i AB 18?

Vi udgiver hver fredag et fagligt indlæg, som sætter fokus på ændringerne i et eller flere afsnit af AB 18. Du får vores bud på, hvordan de pågældende bestemmelser får praktisk indflydelse på kontrakter og forløb af byggesager.

Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Artikelserie:

11. okt. 2018: Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

9. nov. 2018: AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

16. nov. 2018: AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

23. nov. 2018: AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

7. dec. 2018: AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

14. dec. 2018: AB 18 - Digitale bygningsmodeller

21. dec. 2018: AB 18 - Entreprenørprojektering

11. jan. 2019: AB 18 - Ændringer og ekstraarbejder

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

01. feb. 2019: AB 18 - Tidsfristforlængelse og forsinkelse

08. feb. 2019: AB 18 - Førgennemgang, aflevering og 1- og 5-års eftersyn

15. feb. 2019: AB 18 - Entreprenørens afhjælpningsret og afhjælpningspligt

22. feb. 2919: AB 18 - Mangler

1. mar. 2019: AB 18 - Løsning af tvister

8. mar. 2019: AB 18 - APP (Appendikser): Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter

15. mar. 2019: AB Forenklet - til de mindre og enklere entrepriser

22. mar. 2019: Nye regler for behandling af sager ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder

29. mar. 2019: ABR 18 - Reviderede regler for rådgiveraftaler

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne