Nyheder

Nye regler om kommunalbestyrelsens ret til at ekspropriere på grundlag af lokalplaner

Den 1. januar 2019 trådte Lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning i kraft. Ændringsloven indebærer både en tydeliggørelse og begrænsning af Planlovens § 47, hvorefter kommunalbestyrelsen kan ekspropriere til fordel for virkeliggørelsen af en lokalplan.

Med udgangspunkt i Ekspropriationsudvalgets betænkning nr. 1569/2018 trådte Lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning i kraft den 1. januar 2019. Det overordnede formål med ændringsloven er at forbedre borgernes retssikkerhed samt sikre øget gennemsigtighed ved kommunal ekspropriation.

Krav om varetagelse af almene samfundsinteresser

Blandt de nye regler om ekspropriation er der i Planlovens § 47, stk. 1 indsat et krav om, at ekspropriation alene kan ske til varetagelse af almene samfundsinteresser.

Ekspropriation i medfør af Planlovens § 47, stk. 1 skal ske i overensstemmelse med Grundlovens § 73. Det følger af Grundlovens § 73, at ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Begreberne ”almene samfundsinteresser” og ”almenvellet” skal forstås identisk.

Ændringen af Planlovens § 47, stk. 1 medfører derfor ikke en begrænsning af kommunernes mulighed for at ekspropriere ejendom til realisering af en lokalplan. Ændringen udgør derimod en sproglig præcisering af gældende ret, som skal skabe mere klarhed over og åbenhed omkring, hvad Planlovens ekspropriationshjemmel indebærer.

Indførelse af solnedgangsklausul

Inden ændringen af Planlovens § 47 trådte i kraft den 1. januar 2019 indeholdte bestemmelsen ikke et krav om, at ekspropriation med hjemmel i en lokalplan skulle ske inden for en nærmere bestemt tidsfrist. Det betød, at det i princippet var muligt at ekspropriere på grundlag af en gældende lokalplan, som blev offentliggjort for mange år siden.

Dette medførte, at ejeren af en ejendom kunne risikere at vente mange år på en endelig afklaring af, om denne skulle eksproprieres. For at forkorte denne usikkerhedsperiode er der indsat en bestemmelse i Planlovens § 47, stk. 4, som skal begrænse den tid, hvor ejeren må tåle usikkerhed om sin retsstilling.

Det følger nu af den såkaldte ”solnedgangsklausul” i Planlovens § 47, stk. 4, at kommunalbestyrelsens adgang til at foretage ekspropriation i medfør bestemmelsens stk. 1 bortfalder, hvis kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation ikke er truffet, inden 5 år efter at lokalplanen blev offentliggjort.

Indførelse af tidsfristen betyder, at ejere af ejendom, der er omfattet af en lokalplan, efter udløbet af fristen er sikre på, at de ikke kan mødes med et ekspropriativt indgreb på grund af lokalplanen.

Ønsker kommunen at ekspropriere efter fristens udløb, vil kommunen i stedet være henvist til at skulle vedtage og offentliggøre en ny lokalplan for områdets anvendelse.

Konsekvensen af ændringslovens ikrafttræden er, at kommunalbestyrelserne fremover – når de udarbejder lokalplaner - skal være opmærksom på de nye regler i Planloven.

De nye regler trådte i kraft den 1. januar 2019.

Hos DAHL Advokatfirma følger vi løbende udviklingen på området og orienterer om nye lovændringer. Har du spørgsmål til ovenstående, eller har du generelt brug for rådgivning inden for fast ejendom eller plan- og miljøret, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne