Nyheder

Er din virksomhed klar til Brexit?

Storbritannien (UK) har i mere end to år forhandlet internt samt med EU om deres udtræden af EU og det indre marked. Der er dog fortsat ingen afklaring. Til trods for en deadline, der hastigt nærmer sig, er der fortsat ikke udsigt til en afslutning på forhandlingerne. Men hvad betyder alt dette for danske SMV’er?

UK står i skrivende stund til at blive et ”tredjeland” efter deres formelle exit fra EU og det indre marked den 29. marts 2019. Såfremt UK ikke skal blive et tredjeland, skal der gøres noget aktivt. Der spås dog ikke gode chancer for at få en egentlig skilsmisseaftale, herunder en aftale om en overgangsperiode, på plads inden Brexit.

Hvis en løsning ikke findes på tidspunktet for UK’s formelle exit fra EU den 29. marts 2019, vil al fremtidig handel med UK foregå via WTO-regimet – det såkaldte ”no deal”-scenarie (i folkemunde også kaldet ”Hard Brexit”). Danske virksomheder vil hermed ikke længere kunne handle med UK på samhandelsvilkår, dvs. ensrettede vilkår for landene i EU. Handlen med UK vil derimod fremadrettet skulle ske på vilkår, som UK egenhændigt vil kunne definere (tredjelandsvilkår).

Men hvad betyder alt dette for din virksomhed?

I det følgende er behandlet en række problemstillinger, som små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Danmark bør forholde sig til i forbindelse med det forestående Brexit.

Muligt ophør af varernes fri bevægelighed får økonomiske konsekvenser

Med Brexit følger et ophør af varernes fri bevægelighed mellem UK og resten af EU. Handel mellem UK og EU vil fremover blive underlagt det europæiske toldkodeks samt nationale og europæiske import- og eksportregler. Som virksomhed vil I som konsekvens heraf møde en ny hverdag med udarbejdelse af tolddeklarationer, ansøgning om eksport- og importtilladelser, hvor det kræves, samt opkrævning af relevante toldtariffer.

Lykkes det at få en frihandelsaftale på plads inden Brexit, vil en sådan aftale dog kunne afbøde disse virkninger, i hvert fald delvist, eksempelvis i form af undtagelse fra eller nedsættelse af toldtarifferne. For at sikre jer de nedsatte tariffer skal I som virksomhed afdække den præferentielle oprindelse, dvs. afdække og dokumentere, hvilke lande varerne kommer fra, eller ansøge om dokumentation til bevis for varernes oprindelse.

UK vil desuden have mulighed for at skabe egne regler for varer, som afviger fra reglerne på det indre marked, herunder i forhold til produktsikkerhed, marketing og sundhed. Danske virksomheder skal være opmærksomme på, at disse ændringer vil kunne kræve gentestning, certificering og ommærkning, som kan fordyre samhandlen væsentligt.

Risiko for ”dobbeltafgifter”

Efter Brexit vil UK ikke være forpligtet til at anvende det harmoniserede momssystem indenfor EU, herunder de aftalte maksimums- og minimumssatser. En konsekvens heraf vil være, at grænseoverskridende vare- og tjenestehandler kan risikere at blive pålagt ”dobbeltafgift”.

Kontrakter – til genforhandling eller brug af klausulændringer?

Brexit kan påvirke kontraktuelle forhold, særligt vedrørende mulige nye toldtariffer og større valutaudsving. Skal I indgå nye kontrakter med virksomheder i UK, er disse forhold, herunder fordeling af risikoen mellem kontraktparterne, således væsentlige at kunne regulere ved specifikke aftaler eller kontraktændringsklausuler. Hvis dette ikke er muligt, anbefaler vi at anvende kontrakter af kortere varighed, som I således oftere vil kunne tilpasse konsekvenserne af Brexit og de faktiske forhold.

I eksisterende kontrakter med virksomheder fra UK er risikoen, at Brexit vil kunne forårsage ændringer af centrale forhold efter indgåelse af kontrakterne. Konsekvenser, der måske endda gør opfyldelse af en kontrakt urimelig. I eksisterende kontrakter bør I således have øje for forhandling og indsættelse af supplerende klausuler, der dækker denne risiko.

Brexits betydning for intellektuelle ejendomsrettigheder

Eksisterende intellektuelle ejendomsrettigheder, særligt EU-trademarks og ”Community designs” (EF-design), kan blive problematiske efter Brexit, idet ansøgninger om beskyttelse efter Brexit ikke længere kan søges fra UK. For nye intellektuelle ejendomsrettigheder gælder det, at I efter Brexit skal søge separat beskyttelse i UK.

Produkter, der placeres på det indre marked, skal alle være CE-mærkede. Mange virksomheder har ikke de krævede kompetencer til selv at løfte opgaven i forhold til certificering og køber derfor tests og certificeringer til deres overensstemmelseserklæring hos et akkrediteret testinstitut. Efter Brexit skal virksomheder dog være opmærksomme på, at britiske testinstitutter som udgangspunkt ikke vil kunne udføre tests, certificeringer eller overensstemmelseserklæringer, der er gyldige indenfor EU. Det vil altså være nødvendigt, at I finder en alternativ løsning herpå.

Mindre beskyttelse ved investeringer i UK

Investerer du i UK skal du være opmærksom på, at danske investorer efter Brexit generelt vil være underlagt mindre beskyttelse ved investeringer i UK. Dette skyldes, at investorbeskyttelsen under EU-lovgivningen efter Brexit vil ophøre for investeringer i UK. Den mindre beskyttelse omfatter bl.a. ikke-diskrimination, garantier for markedsadgang og forbud mod restriktioner i den frie bevægelighed for kapital og betalinger.

Vilkår for dit personale i UK efter Brexit

Efter Brexit vil EU-borgere, der bor i UK på tidspunktet for Brexit, have ret til at blive boende permanent og vil desuden have ret til sundhedsydelser, socialydelser og pensioner. Det er endnu ikke klart, om borgere, der begynder at arbejde i UK efter Brexit, vil have samme rettigheder. Der er således risiko for, at du som arbejdsgiver fremover vil skulle søge arbejds- og opholdstilladelser til dine medarbejdere, hvis de skal arbejde i UK.

Transport: Større krav til logistikvirksomheder og forsinkelser i vente    

Logistikvirksomheder i UK skal efter Brexit indgå nye aftaler for at kunne flyve ind i EU, herunder levere varer indenfor EU. Såfremt din danske virksomhed er afhængig af levering af varer fra UK, skal du derfor være opmærksom på, hvorvidt logistikvirksomheden i UK har de nødvendige tilladelser.

Såfremt UK og EU ikke kan blive enige om en toldaftale, må der ligeledes kunne forventes store forsinkelser på landtransport, som stoppes og tjekkes ved grænsen. Som virksomhed skal I derfor allerede nu overveje de mulige konsekvenser, som disse forsinkelser vil kunne have.

Overførslen af personoplysninger til og fra UK efter Brexit

Hvis UK ender som tredjeland vil det få store konsekvenser for de danske virksomheder, der overfører personoplysninger til UK, hvis de ikke ønsker at komme i karambolage med EU’s databeskyttelsesregler, populært kaldet GDPR. Læs mere og få vores gode råd til konkrete tiltag, som I bør iværksætte allerede nu i denne artikel.

Behov for konkret sparring?

Artiklen udgør ikke specifik juridisk rådgivning, men skal derimod give inspiration til, hvilke overvejelser du som virksomhed – særligt vareindkøbere og -sælgere - bør gøre dig. Hos DAHL Advokatfirma følger vi løbende udviklingen og orienterer os om forhandlingerne mellem UK og EU. Har du spørgsmål til konsekvenserne af forhandlingerne og betydningen for din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne