Nyheder

DILEMMA: Bestyrelsesformand og direktør på konfliktkurs

Samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen er ofte velfungerende, men hvad stiller vi op, når bestyrelsesformanden og direktøren er på konfliktkurs? Hvilke dilemmaer stiller det parterne i, og hvad er bestyrelsesformandens rolle, når uenighed bliver til konflikt? I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsesformandens dilemmaer, bl.a. når der opstår uenighed mellem formand og direktør.

Denne artikel er den første i en serie, der omhandler nogle af de problemstillinger, der kan opstå i et ellers velfungerende samarbejde mellem bestyrelse og direktion. Ordet ”dilemma” stammer fra græsk og udtrykker den situation, hvor en person skal træffe et valg, typisk mellem to eller flere lige gode eller lige ringe muligheder. Dilemmaer løses som oftest gennem ledelse. Det juridiske regelsæt er ofte ude af stand til at anvise en vej i løsningen af de konflikter, der udspringer af sådanne dilemmaer.

I den første artikel sætter vi fokus på situationen, hvor bestyrelsesformand og direktør er på konfliktkurs.

Det er velkendt, at et godt samarbejde mellem direktion og bestyrelse er afgørende for værdiskabelsen i enhver virksomhed. Den danske ledelsesmodel indebærer, at det er direktionen, der forestår udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag til bestyrelsen. Gennem drøftelser med bestyrelsen opnås en afstemning af de fælles forventninger til en given problemstilling, der igen som oftest fører til en konsensus beslutning i bestyrelsen. Afstemninger ses sjældent i de danske bestyrelseslokaler.

Det er ikke udtryk for, at uenighed mellem direktion og bestyrelse ikke kan opstå. Sådanne uenigheder opstår ofte, men bør så vidt muligt være løst, inden de når bestyrelseslokalet. Her har bestyrelsesformanden en afgørende rolle, hvis konflikt ikke skal føre til brud.

Men hvad er bestyrelsesformandens rolle, når uenighed bliver til konflikt?

Bestyrelsens forretningsorden og den tilhørende direktions instruks er bygget på Selskabslovens regelsæt. Direktionen referer til bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse. Heri ligger ingen anvisning til løsning af konflikten.

Lad os tage et karakteristisk eksempel på en konflikt, der tager afsæt i en beslutning om virksomhedens fremtidige strategiske retning.

Virksomheden er en veletableret produktionsvirksomhed med egne produkter, der sælges under eget brand til en mangeårig trofast kundeportefølje. Virksomheden har i en årrække været stærkt overskudsgivende - en udvikling, der ikke ser truet ud, hverken på kort eller mellemlangt sigt.

Direktionen har i en længere periode arbejdet seriøst med en ny digitaliseringsstrategi, der indebærer en udpræget forandring i den fremtidige betjening af sine kunder. Formålet er at reducere den personlige betjening og i stedet yde digital rådgivning for herigennem at reducere betydelige omkostninger.

Den strategiske forandring er dramatisk og omkostningskrævende, men efter direktionens opfattelse nødvendig for, at virksomheden kan bevare sin konkurrenceevne. Udfordringen er, at projektet er mangeårigt og kræver en betydelig millioninvestering til udvikling af ny software og ansættelse af nye specialister. Ingen af virksomhedens konkurrenter har taget dette skridt.

Bestyrelsesformanden, der er udpeget af virksomhedens kapitalejer, som ikke deltager i driften, har i en årrække siddet for bordenden i virksomheden. Formandens umiddelbare reaktion er, at strategiplanen nok er visionær, men også risikabel. Der har ikke været tradition for sådanne innovative strategiske omvæltninger i virksomheden.

Bestyrelsesformanden finder ganske enkelt, at det er for tidligt at drage de konklusioner om markedsudviklingen, som direktionen forudser. Formanden tror heller ikke på, at virksomhedens kunder vil acceptere en ændring, hvor der skæres betydeligt ned på den personlige betjening.  

Forslaget er grundlæggende i strid med det værdigrundlag, virksomheden hidtil har levet efter, nemlig ”CUSTOMERS FIRST”. Formanden er derfor mest tilbøjelig til at standse det valgte spor i strategiprocessen, før det når bestyrelseslokalet.

Bestyrelsesformandens overvejelser

Dilemmaet er klart, men der er ikke noget let svar på det. Vedtages strategien, lægges en væsentlig del af virksomheden hidtidige værdigrundlag til side. Viser det sig, at kunderne ikke vil acceptere de foreslåede ændringer i den personlige betjening, kan det føre til voldsomme fald i omsætning og overskud. Men det samme kan ske, hvis strategien ikke vedtages, mens andre konkurrenter vælger strategien til og overtager rollen som ”firstmover.”

Standser bestyrelsesformanden den strategiske retning, fordi han ikke mener, at digitalisering er vejen frem, risikerer han måske at miste en ambitiøs og driftssikker direktion.

Vores anbefalinger til bestyrelsesformanden

Det er letkøbt at fastslå, at enhver beslutning bør træffes med udgangspunkt i, hvad der er bedst for virksomheden - ikke mindst fordi beslutningen her skal træffes på grundlag af fremtidige forudsigelser om en given markedsudvikling.

Vidtgående strategiske forslag som dette stiller selvsagt store krav til direktionens forarbejde og til bestyrelsens evne til at indgå i konstruktiv dialog om forslaget. Som bestyrelsesformand skal du udvise forståelse, indsigt og indlevelse i planen og dens forudsætninger. Men din rolle er også at udfordre og stille klare, fokuserede krav til strategiplanens mål og de underliggende handlings- og investeringsplaner.

Det er bestyrelsens ansvar at træffe den endelige beslutning. Som formand bør du inddrage alle bestyrelsesmedlemmer i overvejelserne og drøfte væsentlige strategiske tiltag med kapitalejeren. Ved løsningen af et dilemma vil den kompetente bestyrelsesformand tage ejerskab til drøftelserne og være parat til at bevæge sig udenfor sin personlige komfortzone, hvis det er nødvendigt for at kunne tjene virksomhedens interesser.

I korte træk:

  • Analysér og sæt dig ordentlig ind i direktionens plan og dens forudsætninger – udforsk de manglende brikker, datapunkter og eventuelle forudsætningsbrud
  • Sikr at direktionens forarbejde er tilbundsgående og opsummerer både risici og muligheder
  • Involvér hele bestyrelsen før strategimødet for at nuanceret formandskabets holdning
  • Involvér kapitalejeren i principdrøftelser om virksomhedens fremtidige strategiske retning
  • Tag den endelige beslutning

Husk på at selv den bedste strategi har en udløbsdato. Den grundige forberedelse af en strategisk ændring i virksomheden udfordres derfor bedst i de tider, hvor det går virksomheden godt.

DAHL BoardExcellence® – nyttig viden om bestyrelsesarbejde

Denne artikel er den anden i en serie, der omhandler nogle af de problemstillinger, der kan opstå i et ellers velfungerende samarbejde mellem bestyrelse og direktion. Ordet ”dilemma” stammer fra græsk og udtrykker den situation, at en person skal træffe et valg, typisk mellem to eller flere lige gode eller lige ringe muligheder. Dilemmaer løses som oftest gennem ledelse. Det juridiske regelsæt er ofte ude af stand til at anvise en vej i løsningen af de konflikter, der udspringer heraf.

Har du konkrete spørgsmål til dilemmaet, som vi har behandlet i denne artikel eller generelle spørgsmål omhandlende bestyrelsesarbejde, er du altid velkommen til at kontakte en af vores eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne