Nyheder

AB 18 – Løsning af tvister

Konflikter i byggebranchen er ofte forbundet med langtrækkende og ressourcekrævende voldgiftssager. Med byggeriets nye aftalevilkår er særligt konflikthåndteringsreglerne udvidet i form af nye redskaber til tvistløsning med henblik på sikring af hurtigere og billigere konflikthåndtering. Få indblik i betingelserne om konfliktløsning i vores serie om de nye almindelige betingelser (AB 18).

Baggrunden for den omfattende revision af det eksisterende konfliktløsningssystem i AB 18 er i høj grad præget af, at Udvalget for revision af AB 92 erfaringsmæssigt har konstateret, at konflikter i byggebranchen er forbundet med langtrækkende og ressourcekrævende voldgiftssager.

Nedenfor sætter vi fokus på en del af indholdet i de nye regler. Gennemgangen er ikke udtømmende, og såfremt det ikke lykkes for parternes daglige ledelse eller for parternes ledelsesrepræsentanter at løse problemerne, så skal det overvejes grundigt, om ikke der skal søges juridisk bistand.

Forligsforhandlingspligt

Med sigte på at imødegå ovenstående og dermed reducere antallet af byggesager, som ender i voldgift, er der som led heri indført en obligatorisk løsningstrappe. Dette nye tvistløsningsværktøj består i en pligt for tvistens parter inden for forskellige ledelsesniveauer at forhandle med hinanden om en mulig løsning.

Det helt overvejende udgangspunkt er, at tvisten mellem parterne i første omgang skal søges afklaret og forligt af de direkte involverede medarbejderne, hvilket i henhold til AB 18 § 64 er projektlederne. Det er i princippet også det, der i praksis er sket tidligere, men nu er det blevet direkte indskrevet i AB 18 som en forpligtelse for parterne.

Såfremt forhandling mellem projektlederne viser sig at være resultatløs, vil parternes respektive ledelsesrepræsentanter dernæst skulle forsøge at løse tvisten.

Det er i realiteten også det, der tidligere har været almindeligt i praksis. Nu er dette indskrevet direkte i AB 18 § 64.

Parterne kan ikke forsøge sig med andre tvistløsningsmetoder, herunder hurtig afgørelse eller voldgift, før forhandlingen på begge niveauer er gennemført.

Nye frister for konflikthåndtering

Herudover kræver de frister, der er anført i § 64 parternes opmærksomhed.

Der er kun en frist på 5 dage for projektlederne til at få løst konflikten efter, at en af parterne har anmodet om forhandling.

Lykkes det ikke projektlederne at løse problemet, har ledelsesrepræsentanterne derefter også kun 5 dage efterfølgende til at løse det opståede problem.

Der bliver travlt!

Mediation, mægling og hurtig afgørelse kan ikke iværksættes førend en forhandlingsløsning er forsøgt.

Lykkes det ikke for ledelsesrepræsentanterne at forlige tvisten, opstår der en fredningsperiode, hvorefter en voldgiftssag tidligst kan anlægges 4 uger efter forhandlingsprocessens afslutning.  I den tid, hvor voldgiftsbehandling er udelukket – kan hver af parterne imidlertid anmode om mægling, mediation, hurtigt afgørelse eller voldgift.

Mediation og mægling

Som et yderligere nyt tiltag – er der indført proces om mediation eller mægling. Dette tvistløsningsinstrument kan iværksættes ved enten anmodning fra den ene part eller fra voldgiftsretten under en voldgiftssag. Parterne er forpligtet til at medvirke til mediation eller mægling, såfremt en af parterne ønsker dette.

I det omfang, at en af parterne ønsker mediation eller mægling, er det ikke muligt at iværksætte voldgift, før proceduren er gennemført.  Mediation og mægling er dog udelukket i det omfang, at tvisten er i behandling under en sag om hurtig afgørelse.

Hurtig afgørelse

Foruden de ovenfor anførte ændringer indeholder de nye AB-vilkår desuden en mulighed for adgang til den nye sagstype ”hurtig afgørelse”.

Medmindre ingen af parterne inden for en periode af 8 uger efter en afgørelse efter disse regler anlægger en voldgiftssag om tvisten, vil en sådan afgørelse være eksigibel og bindende for parterne.

Proceduren er etableret på grundlag af et ønske om øjeblikkelig løsning af tvister. Anvendelsesområdet er derfor begrænset til en nærmere afgrænset gruppe af tvister, herunder:

  • Bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller til at foretage modregning i entreprenørens betalingskrav
  • Bygherrens ret til at foretage ændringer og entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer
  • Entreprenørens ret til ekstrabetaling for ændringer og bygherrens ret til godskrivning for besparelser
  • Entreprenørens ret til regulering af entreprisesummen
  • Udformning af deltidsplan
  • Parternes ret til tidsfristforlængelse

Sammenfattende

De nye bestemmelser om konflikthåndtering i AB 18 er i høj grad nyskabelser. Tiden vil vise, hvordan disse regler vil påvirke byggeriets parter. Det bliver interessant at følge, om store aktører bedre kan håndtere de detaljerede krav, herunder specielt alle de korte tidsmæssige krav, end mindre aktører ville kunne.

Har I tilstrækkeligt kendskab til de nye betingelser i AB 18?

Vi udgiver hver fredag et fagligt indlæg, som sætter fokus på ændringerne i et eller flere afsnit af AB 18. Du får vores bud på, hvordan de pågældende bestemmelser får praktisk indflydelse på kontrakter og forløb af byggesager.

Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Artikelserie:

11. okt. 2018: Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

9. nov. 2018: AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

16. nov. 2018: AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

23. nov. 2018: AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

7. dec. 2018: AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

14. dec. 2018: AB 18 - Digitale bygningsmodeller

21. dec. 2018: AB 18 - Entreprenørprojektering

11. jan. 2019: AB 18 - Ændringer og ekstraarbejder

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

01. feb. 2019: AB 18 - Tidsfristforlængelse og forsinkelse

08. feb. 2019: AB 18 - Førgennemgang, aflevering og 1- og 5-års eftersyn

15. feb. 2019: AB 18 - Entreprenørens afhjælpningsret og afhjælpningspligt

22. feb. 2919: AB 18 - Mangler

1. mar. 2019: AB 18 - Løsning af tvister

8. mar. 2019: AB 18 - APP (Appendikser): Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter

15. mar. 2019: AB Forenklet - til de mindre og enklere entrepriser

22. mar. 2019: Nye regler for behandling af sager ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder

29. mar. 2019: ABR 18 - Reviderede regler for rådgiveraftaler

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne