Nyheder

Regeringen afliver iværksætterselskaberne

Regeringen har den 28. februar 2019 fremsat et lovforslag – L190 - som afskaffer muligheden for at stifte nye iværksætterselskaber, og som fastsætter en frist for at omregistrere de eksisterende samt nedsætter kapitalkravet for anpartsselskaber til kr. 40.000. Få indblik i betydningen af lovforslaget.

Siden 1. januar 2014 har det været muligt at oprette de særlige iværksætterselskaber. Iværksætterselskaberne var grundlæggende et anpartsselskab, men med et lavere krav til kapitalens størrelse. Formålet med indførelsen af iværksætterselskaberne var at sænke adgangsbarriererne for at drive virksomhed med begrænset hæftelse og samtidig fastholde et højt gennemsigtighedsniveau i forhold til virksomhedsdrift og økonomiske forhold. Forventningen var, at det lille kapitalkrav på 1 kr. ville bidrage til at skabe endnu bedre rammevilkår og dermed stimulere iværksætterlysten i Danmark.

Erhvervsstyrelsen har analyseret udviklingen i og anvendelsen af de iværksætterselskaber, der er stiftet i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 med det formål at belyse, om iværksætterselskabsformen bliver brugt som tilsigtet. Blandt de væsentligste konklusioner fra analysen er følgende:

  • Iværksætterselskaber er hyppigt anvendt. Siden indførelsen af virksomhedsformen i 2014 er der stiftet flere end 40.000 iværksætterselskaber. Det vurderes dog, at en betydelig del af iværksætterselskaberne ville være blevet stiftet som enkeltmandsvirksomheder eller anpartsselskaber, hvis virksomhedsformen ”iværksætterselskab” ikke havde eksisteret.
  • Iværksætterselskaberne har bidraget positivt til samfundsøkonomien. Det vurderes, at denne udvikling dog også kunne have fundet sted uden introduktion af iværksætterselskabsformen.
  • En forholdsvis stor andel af iværksætterselskaberne opløses efter få år. Blandt de opløste iværksætterselskaber er mere end halvdelen blevet tvangsopløst.

Antallet af selskaber, der sendes til tvangsopløsning, er steget i forbindelse med introduktionen af iværksætterselskaberne. Der kan ikke konkluderes entydigt om årsagerne til stigningen, men 13 % af de iværksætterselskaber, der er stiftet i perioden 2014 til 2017, er blevet opløst. Stigningen i tvangsopløsninger har medført øgede omkostninger for bl.a. skifteretterne.

På denne baggrund har Regeringen besluttet af afskaffe muligheden for at oprette nye iværksætterselskaber, ligesom de eksisterende iværksætterselskaber har fået en frist på 2 år, indenfor hvilken de skal omregistreres til anpartsselskaber. Samtidig ønsker Regeringen at nedsætte kapitalkravet til anpartsselskaber til kr. 40.000.

Afskaffelsen af mulighed for stiftelse af nye iværksætterselskaber

Med lovforslaget foreslår Regeringen, at muligheden for at stifte nye iværksætterselskaber afskaffes, således at iværksætterselskaber ikke længere kan stiftes, hverken ved kontant indskud, eller som et led i en fusion eller spaltning.

Overgangsordning for eksisterende iværksætterselskaber

Samtidig med afskaffelsen af muligheden for at stifte nye iværksætterselskaber, fastsættes også en overgangsperiode for de nuværende iværksætterselskaber.

For det første skal alle nuværende iværksætterselskaber og iværksætterselskaber, som stiftes inden lovens ikrafttræden, omregistreres til et anpartsselskab senest 2 år efter lovens ikrafttræden. Pligten til at blive omregistreret til et anpartsselskab gælder alle iværksætterselskaber, som ikke er under konkurs eller tvangsopløsning.

Bliver et iværksætterselskab taget under tvangsopløsning efter lovens ikrafttræden, vil det fremover være en betingelse for selskabets genoptagelse, at selskabet omregistreres til et anpartsselskab. Dette gælder også selvom den 2-årige overgangsfrist endnu ikke er udløbet, og uanset af hvilken årsag iværksætterselskabet tages under tvangsopløsning.

Beslutningen om omregistrering tages af generalforsalingen med det nødvendige flertal. Det er en betingelse for omregistreringen, at der er udarbejdet en erklæring af en vurderingsmand, jf. selskabslovens § 37, om, at kapitalen er til stede.

Såfremt iværksætterselskabet ikke er omregistreret rettidigt, har Erhvervsstyrelsen bemyndigelse til at lade det tvangsopløse. Omregistreringen af et iværksætterselskab til et anpartsselskab vil være gebyrfri ved registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber

Samtidig med afskaffelsen af mulighederne for at stifte nye iværksætterselskaber, nedsættes kapitalkravet til anpartsselskaber fra kr. 50.000 til kr. 40.000.

Det påhviler fortsat ledelsen at vurdere, om selskabet løbende har et forsvarligt kapitalberedskab til at opfylde sine nuværende og fremtidige forpligtigelser. Vurderingen af selskabskapitalens størrelse kan indgå i denne vurdering.

Man foreslår samtidig, at muligheden for udskudt indbetaling af selskabskapitalen opretholdes, således at der skal indbetales mindst 25 pct. af selskabskapitalen. Bestemmelsen foreslås imidlertid ændret således, at minimumsindbetalingen ændres fra 50.000 kr. til 40.000 kr., så beløbet svarer til den foreslåede ændring af minimumskravet til selskabskapitalen for anpartsselskaber.

Som en konsekvens af, at kapitalkravet til anpartsselskaber samtidig nedsættes til kr. 40.000, nedsættes henlæggelsesreglerne for et iværksætterselskab tilsvarende, således at der fremadrettet alene skal henlægges af overskuddet, indtil denne særlige reserve sammen med selskabskapitalen udgør mindst kr. 40.000. Fremadrettet kræves også kun, at denne særlige reserve sammen med selskabskapitalen udgør mindst kr. 40.000, før end der kan udloddes udbytte.

Ikrafttræden

Lovforslaget træder i kraft fra dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende, og det må i praksis forventes at være umiddelbart efter lovforslagets endelige vedtagelse.

Fra dette ikrafttrædelsestidspunkt vil det derfor ikke længere være muligt at stifte nye iværksætterselskaber. Ligesom det lavere kapitalkrav i anpartsselskaber også vil gælde fra dette ikrafttrædelsestidspunkt.

Har du spørgsmål til ovenstående eller generelt en skatte- eller selskabsretlig problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne