Nyheder

Betingelser for generationsskifte med nedsat bo- og gaveafgift og arbejdsindsatsens beskaffenhed

Nedsat bo- og gaveafgift i forbindelse med generationsskifter til nærtstående og kravet til aktiv deltagelse i driften og arbejdsindsatsens beskaffenhed har givet anledning til fortolknings- og forståelsesudfordringer. Vi ser i dette indlæg nærmere på fortolkningen af arbejdsindsatsens beskaffenhed i relation til generationsskifte til nedsat gaveafgift i landbruget.

Nedsat bo- og gaveafgift

Som et led i finanslovsforhandlingerne i 2016 blev det vedtaget at nedtrappe bo- og gaveafgiften fra 15 % til 5 %. Denne nedsættelse af bo- og gaveafgiften gælder ikke generelt, men forudsætter, at der er tale om bo- eller gaveafgift i forbindelse med et familiegenerationsskifte. Persongruppen, der omfattes af de nedsatte regler for bo- og gaveafgift, er derfor identisk med den persongruppe, der vil have mulighed for at afstå en landbrugsbedrift med skattemæssig succession efter kildeskattelovens regler:

  • Afdøde/gavegiveren har ejet virksomheden det seneste år umiddelbart forud for dødsfaldet/gavens givelse ved ejerskab af en personligt ejet virksomhed eller ved ejerskab af kapitalandele i et kapitalselskab, der direkte eller indirekte har ejet virksomheden i den anførte periode
  • Afdøde/gavegiveren eller disses nærtstående har i mindst et år af afdødes/gavegiverens ejertid deltaget aktivt i virksomheden, enten ved i personligt ejet virksomhed at have deltaget i driften af virksomheden eller i et ikke uvæsentligt omfang eller ved i en virksomhed i selskabsform at have deltaget i selskabets ledelse.

Det var særligt kravet om sælgers aktive deltagelse i ledelsen af virksomheden i mindst et år, der gav anledning til fortolknings- og forståelsesudfordringer.

Aktiv deltagelse i driften

Skatteministeriet har ved et notat af 30. april 2018 på baggrund af et advokatresponsum på foranledning af Landbrug & Fødevarer bl.a. konkluderet følgende:

  • Som overordnet betragtning forudsætter nedsat bo- og gaveafgift, at den afstående ejer eller dennes nærtstående har deltaget i virksomheden i et ikke uvæsentligt omfang. Deltagelseskravet skal som udgangspunkt vurderes i forhold til overdragerens deltagelse i den enkelte (del)virksomhed, der overdrages.

Skatteministeriet fastslår, at der grundlæggende er tale om, at der skal foretages samme vurdering af deltagelseskravet som efter anpartsreglerne i personskatteloven, hvor en personlig arbejdsindsats på 50 timer månedligt anses som væsentlig deltagelse. Skatteministeriet fastslår dog også, at der skal foretages en samlet konkret vurdering i forhold til den overdragede virksomhed, hvor de 50 timer er et udgangspunkt for vurderingen, men der gælder ikke en absolut mindstetærskel. Det fastslås i tilknytning hertil, at der ikke er krav om, at arbejdsindsatsen præsteres ligeligt hen over året, og at også deltagelse i f.eks. et gårdråd med tilsvarende opgaver som bestyrelsen i et kapitalselskab kan indgå i vurderingen af, om der er tale om deltagelse i virksomheden i ikke uvæsentligt omfang.

Deloverdragelser - grendrift

Hvor der alene sker overdragelse af en del af virksomheden, er der ikke krav om, at deltagelseskravet udelukkende relaterer sig til den overdragede del af virksomheden.

Hvor en virksomhed drives ved grendrift, evt. såvel i form af traditionelt landbrug, hvad enten det er en svinebedrift eller en malkekvægsbedrift, i kombination med eksempelvis skovbrug eller maskinstationsdrift, vil de tre driftsgrene som udgangspunkt blive anset som én samlet virksomhed i forhold til deltagelseskravet i boafgiftsloven. Det vil være udgangspunktet. Udgangspunktet kan alene tænkes at kunne fraviges, hvor det - ikke blot internt, men også eksternt - er tilkendegivet, at de enkelte virksomhedsgrene de facto drives som tre selvstændige virksomheder.

Glidende generationsskifter

Kravet til aktiv deltagelse i driften modificeres i de tilfælde, hvor der gennemføres et glidende generationsskifte. Hvis et glidende generationsskifte gennemføres i form af to i princippet separate overdragelser, anfører Skatteministeriet, at der ved vurdering af deltagelseskravet vedrørende den seneste af de to deloverdragelser også kan tages hensyn til sælgerens deltagelse i driften af den først overdragne virksomhed, forudsat at overdragelsen ikke sker som led i overgang til at drive en helt anden virksomhed. Den overdragne virksomheds karakteristika må derfor ikke ændres ved overdragelsen.

Står du overfor et generationsskifte?

Har du spørgsmål til artiklens indhold, er du velkommen til at kontakte DAHL, der ligeledes gerne bistår både ved rådgivning om generationsskifter og ved den praktiske gennemførelse heraf.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne