Nyheder

Betinget akkord kan udskyde underskudsbegrænsning

Vestre Landsret afsagde i april 2018 dom i en sag mellem en landmand og Skatteministeriet om fortolkning af en akkordaftale med særligt fokus på, om begrænsning af retten til underskuds-fremførsel sker med virkning fra akkordaftaleåret eller først med virkning fra det tidspunkt, hvor akkordaftalens betingelser er opfyldte. Umiddelbart vil den nye retsstilling kunne fremme gennemførelse af akkorder for effektive landmænd med (for) stor gæld, men dommen er ikke begrænset til landbrugserhvervet.

Omstændighederne i sagen

En landmand, der ejede en bedrift bestående af fire faste ejendomme, kom i økonomiske vanskeligheder og opgjorde i 2011 sin usikrede gæld til 58 mio. fordelt med 38 mio. til den største kreditor og 20 mio. til tre øvrige kreditorer.

Værdien af de fire ejendomme var i 2011 vurderet til ca. 99 mio.

I 2011 blev indgået akkordaftale, hvorefter ”småkreditorerne” med et samlet tilgodehavende på ca. 20 mio. modtog en endelig dividende på 10 % af deres usikrede tilgodehavende. Hovedkreditor skulle ifølge akkordaftalen have en dividende på 2,59 % svarende til ca. 980.000 kr. Aftalen med hovedkreditor, der blev indgået i 2012, var betinget af, at der blev foretaget en ny opgørelse af hovedkreditors usikrede tilgodehavende i 2017. Denne opgørelse skulle baseres på to nye ejendomsvurderinger foretaget af to uvildige landbrugsmæglere og under forudsætning af, at landmanden i perioden 2012-2017 på hovedkreditors pantesikrede gæld på 16.285.000 kr. betalte min. 625.000 kr. pr. kvartal.

Værdiregulering

Ifølge akkordaftalen ville det faktum, at blot én af ejendommene steg i værdi i perioden 2012-2017, resultere i, at hovedkreditors sikrede tilgodehavende ville stige med den samlede værdistigning og med den konsekvens, at det usikrede tilgodehavende ville falde tilsvarende. Af akkordaftalen fremgik

 • at de første 15 mio. af en evt. værdistigning ville tilgå hovedkreditor fuldt ud,
 • at en værdistigning mellem 15 mio. og 25 mio. ville blive fordelt med 70 % til hovedkreditor og 30 % til landmanden, og
 • at en værdistigning ud over 25 mio. ville resultere i en fordeling af værdistigningen i forholdet 1:1 mellem hovedkreditor og landmanden.

Regulering af akkordbeløbet

En konsekvens af en evt. stigning af værdien af de fire ejendomme ville være, at den usikrede del af gælden blev reduceret med værdistigningen, og at det endelige dividendebeløb derved ville blive reduceret, idet dividendeprocenten på 2,59 % var endelig.

Såfremt det ikke for landmanden var muligt at fremskaffe finansiering af en evt. værdistigning, var landmanden forpligtet til at underskrive uigenkaldelige salgsfuldmagter vedrørende de fire ejendomme.

Endelig var det aftalt, at såfremt landmanden måtte afgå ved døden inden aftalens ophør ved indfrielse af hovedkreditor i henhold til akkordaftalen, bortfaldt denne.

Bindende forhåndsbesked – Skatterådets og Landsskatterettens afgørelser

Landmandens rådgiver foreslog, at der blev indhentet bindende svar hos Skatterådet, som stilledes følgende spørgsmål:

 1. Er betingelserne i den indgåede aftale med kreditorer om frivillig akkord af en sådan karakter, at aftalen er suspensiv? (Ved en suspensiv aftale forstås, at retsvirkningerne heraf er udskudt til et senere tidspunkt end aftaletidspunktet.)
 2. Kan det bekræftes, at nedsættelse af underskud tidligst vil ske med virkning for indkomståret 2017?

Skatterådet har besvaret spørgsmål 1-2 med ”Nej”.

Sagen blev indbragt for Landsskatteretten, der ændrede Skatterådets afgørelse, således at spørgsmål 1-2 blev besvaret med ”Ja”.

Landsrettens afgørelse

Landsskatterettens afgørelse blev indbragt for Vestre Landsret, der afgjorde sagen i første instans. Det betyder, at Landsrettens afgørelse uden særskilt tilladelse kan indbringes for Højesteret.

En enig Landsret fastslår, at selvom akkordaftalen var betinget af 1) landmandens betaling af den pantesikrede gæld på 16.285.000 kr. til hovedkreditor, og 2) at landmanden ikke afgik ved døden inden akkordaftalens ophør, kunne disse betingelser ikke i sig selv begrunde, at akkordaftalen først blev tillagt skattemæssig virkning (PSL (personskatteloven) § 13a, stk. 5) på et senere tidspunkt end tidspunktet for aftalens indgåelse.

Det er domstolenes opgave at vurdere, om en akkordaftale opfylder betingelserne for, at tidspunktet for ophør af underskudsudnyttelsen kan udskydes. Landsretten var ikke enig. Flertallet på to dommere fandt, at betingelserne for at udskyde ophøret for underskudsudnyttelsen var opfyldte. Det er derfor for praktikere væsentligt at holde sig Landsrettens flertals præmisser for øje.

Indledningsvis lægger Landsrettens flertal til grund:

 • ”… at vilkåret om udskydelsen af den endelige opgørelse af hovedkreditors usikrede tilgodehavende, der gav banken ret til evt. konjunkturbetingede værdistigninger på ejendommene, var en betingelse for, at hovedkreditor kunne tiltræde den samlede ordning, og at det således ikke var muligt for landmanden at opnå en endelig nedskrivning af gælden til hovedkreditor i 2012.”
 • ”… at bestemmelsen (PSL § 13a, stk. 1) bygger på en forudsætning om, at størrelsen af gældsnedsættelsen kendes eller kan anslås på tidspunktet for aftaleindgåelsen ...
 • Det følger af akkordaftalen, at den endelige opgørelse af parternes engagement tidligst ville kunne foretages i 2017 og ville afhænge af, i hvilket omfang der i den mellemliggende periode på 5 år indtrådte konjunkturbestemte værdistigninger på en eller flere af landmandens fire ejendomme. Opgørelsen var således afhængig af den generelle konjunkturudvikling i årene efter finanskrisen og udviklingen i vilkårene for landbruget.”
 • ”… at landmandens fire ejendomme var vurderet til en samlet værdi på ca. 100 mio. kr., og at selv en beskeden procentvis stigning i ejendomsværdien ville have en ikke uvæsentlig betydning for den endelige opgørelse af hovedkreditors tilgodehavende og dermed størrelsen af gældseftergivelsen.”

På baggrund heraf konkluderer Landsrettens flertal:

 • ”… at akkordaftalen indebar en reel mulighed for, at hovedkreditor i aftalens løbetid ville opnå en ikke uvæsentlig yderligere dækning af den foreløbigt opgjorte usikrede gæld på ca. 38 mio. kr., og som konsekvens heraf en tilsvarende nedsættelse af bankens eftergivelse af gælden til landsmanden.”
 • ”… at der har bestået en reel usikkerhed om den endelige opgørelse af gældseftergivelsen på tidspunktet for indgåelsen af aftalen mellem landmanden og hovedkreditor. Den beløbsmæssige opgørelse af gældseftergivelsen ifølge akkordaftalen anses derfor som en suspensiv betingelse i skatteretlig henseende og får dermed tidligst virkning for indkomståret 2017.”

Hvad kan dommen bruges til?

Af Landsrettens indledningspræmis kan udledes, at det faktum, at en akkord er betinget af, at akkorden opfyldes, ikke i sig selv gør akkordaftalen betinget (suspensiv). For at tidspunktet for begrænsning af retten til underskudsfremførsel kan udskydes til et fremtidigt tidspunkt i forhold til indgåelsen af akkordaftalen kræves, at akkordaftalen er betinget af omstændigheder, hvis opfyldelse parterne ikke har indflydelse på. Det vil særligt være i situationer, hvor der er ønske om gennemførelse af en akkordaftale med henblik på fortsat drift, at retsstillingen efter landsretsdommen vil have betydning.

Et ufravigeligt krav til indholdet af en akkordaftale vil være, at aftalen er betinget af udefrakommende forhold, som i den konkrete situation var konjunkturudviklingen, der ville blive lagt til grund for værdiansættelsen af de faste ejendomme i 2017. Medmindre den finansielle sektor eller dele heraf af politiske årsager ikke ønsker at medvirke til akkorder med henblik på fortsat drift, vil retsstillingen efter landsretsdommen fremme akkorderinger med fortsat drift; særligt i forhold til bedrifter med høj effektivitet.

Har du spørgsmål til denne artikel, er du naturligvis velkommen til at kontakte artiklens forfatter Jens Paulsen eller en af DAHLs øvrige advokater tilknyttet afdelingen for konkurs og rekonstruktion.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne