Nyheder

Holdingselskabers momsfradragsret ved salg af kapitalandele

Den 8. november 2018 afsagde EU-domstolen afgørelse i C-502/17 C&D Foods Acquisition ApS. EU-domstolen fastslår nogle nye principper for, hvornår der vil være fradragsret for moms ved salg af aktier. Denne afgørelse gør det endnu engang relevant at vurdere, hvorledes ens virksomhed står i forhold til momsfradrag på udgifter ved salg af aktier.

Vi har i et tidligere indlæg beskrevet den nye og ændrede praksis om holdingselskabers mulighed for momsfradrag ved erhvervelse af kapitalandele. Vi har ligeledes beskrevet EU-domstolens dom i Ryanair-sagen, der udvider holdingselskabers momsfradragsret ved forgæves køb af kapitalandele.

I dette indlæg ser vi nærmere på holdingselskabers mulighed for momsfradrag ved salg af kapitalandele.

Traditionelt har skattemyndighederne nægtet fradragsret i forbindelse med salg af kapitalandele med henvisning til, at salget af kapitalandelene må anses som en finansiel ydelse, som er momsfritaget. Denne praksis var bl.a. støttet af EU-domstolens dom fra 1994 i sagen C-4/94, BLP. I dommen fastslog domstolen, at der ikke kunne opnås momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med et virksomhedssalg.

Retspraksis fra EU-domstolen har dog i den efterfølgende årrække bevæget sig længere og længere væk fra BLP-dommen.

Nyere EU-domme indebærer praksisændring

I oktober 2009 afsagde EU-domstolen C-29/08 AB SKF-dommen, og med denne dom tog EU-domstolen et nyt standpunkt i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt en virksomhed kan opnå momsfradrag for de førnævnte rådgivningsydelser.

EU-Domstolen fastslog, at en virksomhed efter omstæn­dighederne har momsfradragsret for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier. Dommen underkendte den hidtidige danske praksis, hvor virksomheder konsekvent blev nægtet momsfradrag ved salg af aktier.

AB SKF var et svensk moderselskab i en større industrikoncern. SKF tog aktivt del i datterselskabernes virksomhed og udførte mod betaling ydelser, herunder ledelse, administration og markedsføring for datterselskaberne. SKF betalte moms af de fakturerede ydelser.

I forbindelse med en omstrukturering i koncernen ville SKF sælge alle aktierne i to datterselskaber, hvoraf det ene var ejet 100 %, mens det andet – som tidligere havde været ejet 100 % - på salgstidspunktet var ejet med 26,5 %. Formålet med aktiesalget var at frigøre kapital til finansiering af koncernens øvrige aktiviteter. SKF ville ved aktiesalget få momsbelagte udgifter i forbindelse med vurdering af værdipapirer, bistand ved forhandlinger samt juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af aftaler.

Essensen i spørgsmålene for EU-Domstolen var, om SKF var berettiget til at fratrække momsen af rådgiverudgifter mv. forbundet med salget af aktierne.

EU-domstolen fastslog, at der er ret til momsfradrag af rådgivningsydelser, som er ydet til brug for overdragelse af aktier, hvis der er en direkte og umiddelbar tilknytning mellem de købte rådgivningsydelser og det momsfritagne salg af aktier. En direkte og umiddelbar tilknytning til et momsfrit aktiesalg foreligger ifølge EU-domstolen, når de afholdte udgifter kan medregnes i prisen på aktierne.

Det følger med andre ord af dommen, at momspligtige virksomheder har momsfradrag for rådgiveromkostninger ved salg af aktier i datterselskaber, hvis udgifterne kan anses som en sædvanlig udgift og indgår i virksomhedens momspligtige aktiviteter som sådan, dvs. udgifterne er afholdt som et led i virksomhedens generalomkostninger. Er udgifterne derimod medregnet i prisen på aktierne, vil der ikke være momsfradragsret.

EU-domstolen har efterfølgende haft lejlighed til endnu engang at tage stilling til spørgsmålet om fradragsret for moms ved salg af aktier.

Nye principper for fradragsret for moms ved salg af aktier

EU-domstolen afsagde den 8. november 2018 i sagen C-502/17 C&D Foods Acquisition ApS om fradragsret for moms ved salg af aktier. Domstolen afviste fradragsret i den konkrete sag under henvisning til, at salgsfortjenesten skulle anvendes til at indfri selskabets gæld til ejerne.

EU-domstolen fastslår imidlertid nogle nye principper for, hvornår der vil være fradragsret for moms ved salg af aktier. EU-domstolen udtaler således, at der vil være fradragsret, hvis fortjenesten ved salget anvendes til at udbygge den momspligtige aktivitet, der består i opkøb af datterselskaber, til hvilke holdingselskabet leverer momspligtige leverancer. EU-domstolen fastslår endvidere, at der også er momsfradragsret i situationer, hvor fortjenesten ved salget forventes anvendt i forbindelse med den økonomiske virksomhed, der udøves af de datterselskaber, som selskabet er moderselskab for.

EU-domstolen synes hermed helt at forlade synspunktet om, at salgsomkostningerne ikke må være et omkostningselement ved selve salget, som ellers var konklusionen i SKF-dommen. I afgørelsen fokuserer EU-domstolen derimod på, hvordan salgsprovenuet forventes anvendt.

Dommen indebærer en praksisændring, idet holdingselskaber, der har afholdt moms på udgifter til salg, hvor provenuet er anvendt til nye investeringer eller udlån til eksisterende datterselskaber, må kunne få afgang til momsfradrag på udgifter afholdt i forbindelse med salget.

Momsfradrag for påtænkte, men ikke gennemførte, salg af aktiver

Interessant ved afgørelsen er også, at EU-domstolen fastslår, at direktivet skal fortolkes sådan, at momsfradrag kan tillades for påtænkte, men ikke gennemførte, salg af aktiver. EU-domstolen anfører, at den ovenfor anførte konklusion ikke kan drages i tvivl af den omstændighed, at det påtænkte salg ikke bliver gennemført. Det påpeges, at den afgørende omstændighed ved salg, der ikke føres ud i livet, er, om udgifterne til tjenesteydelserne under alle omstændigheder henhører eller ikke henhører under momsens anvendelsesområde.

Yderligere anføres, at konklusionen ikke drages i tvivl af den omstændighed alene, at et eventuelt salg af aktierne ville have medført et ophør af de administrations- og it-ydelser, som C&D Foods leverede til Arovit Petfood. Det fremgår nemlig, at udgifterne til de omtvistede tjenesteydelser alligevel skulle have været afholdt, selv hvis C&D Foods ikke havde leveret nogen administrations- og it-ydelser til Arovit Petfood. Et ophør af de i hovedsagen omhandlede tjenesteydelser ville dermed ikke have haft sin direkte eneårsag i C&D Foods’ økonomiske virksomhed.

Det må forventes, at SKAT udsender et styresignal med adgang til genoptagelse af tilsvarende sager, hvor virksomhederne har afvist momsfradragsret.

Har du spørgsmål af momsretlig karakter i relation til ovenstående eller i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister inden for moms.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne