Nyheder

Myndigheders pligt til at foretage høring

Samspillet mellem bygge- og planlovgivningen og forvaltningslovens regler giver ofte anledning til problemer, særligt i relation til høringer. I mange sager er borgeren den eneste, der har partsstatus, men i nogle tilfælde er der andre parter i sagen, som der kan være pligt til at høre. Det kan skabe problemer, hvis en myndighed undlader at foretage høring, hvor dette er påkrævet. Bliv klogere på høringspligten.

Formålet med høringspligten er at sikre, at den, der er part i en sag, får lejlighed til at gøre sig bekendt med og kommentere sagens faktiske grundlag og eksterne faglige vurderinger, inden sagen afgøres.

Høringspligten er samtidig med til at sikre, at myndigheden har de oplysninger, den skal bruge for at kunne træffe en lovlig og korrekt afgørelse.

Praksis viser, at samspillet mellem bygge- og planlovgivningen og forvaltningslovens regler ofte giver anledning til problemer og misforståelser.

I sager, som udspringer af bygge- og planlovgivningen, findes der bl.a. regler om naboorientering, som indgår i det almindelige grundlag for kommunernes behandling af byggesager. Herudover er det vigtigt at være opmærksom på, at der også kan være en pligt til at partshøre f.eks. naboer og andre med en væsentlig individuel retlig interesse efter forvaltningsloven.

Pligten til at partshøre andre gælder uafhængigt af, om f.eks. byggeriet kræver en dispensation, og om der efter reglerne i bygge- og planlovgivningen skal foretages naboorientering eller ej. 

Ved partshøring efter forvaltningslovens § 19 skal parten have udleveret alle de faktiske oplysninger og eksterne faglige vurderinger, som har væsentlig betydning for kommunens afgørelse, og som er til ugunst for denne. Det gælder dog kun, hvis parten ikke allerede ved, at oplysningerne indgår i den konkrete sag. Parten får herved mulighed for at kommentere og supplere – og eventuelt korrigere – de oplysninger, som kommunen agter at lægge vægt på ved afgørelsen.

Tidsfrister ved partshøring

Det følger af forvaltningslovens § 19, stk. 1, at myndigheden i forbindelse med partshøring kan fastsætte en frist for, hvornår parten skal afgive en udtalelse. Ved fastsættelse af fristen skal der som udgangspunkt gives parten rimelig tid til at sætte sig ind i oplysningerne og overveje udtalelsens form og indhold.

Myndigheden er berettiget til at træffe afgørelse uden at afvente partens svar, hvis fristen overskrides.

Konsekvenser af manglende partshøring

Hvis en nabo f.eks. er part i en sag, og kommunen ikke partshører naboen, risikerer kommunen at træffe en forkert afgørelse. Det skyldes, at naboen kan have oplysninger, som bør indgå i kommunens grundlag for at træffe afgørelse i sagen.

Partshøring anses derfor i almindelighed for at være en garanti for, at en afgørelse er lovlig og korrekt. Manglende partshøring vil som udgangspunkt medføre, at afgørelsen bliver ugyldig, medmindre myndigheden kan godtgøre, at fejlen i det konkrete tilfælde har været uden betydning.

Konsekvensen af manglende partshøring kan være, at kommunens afgørelse tilsidesættes med den virkning, at kommunen skal behandle sagen på ny, eller at f.eks. byggeriet – hvis det er blevet gennemført – skal lovliggøres, enten fysisk eller retligt. En forkert afgørelse kan desuden føre til krav om et erstatningskrav mod kommunen – enten direkte fra den ikke-hørte part eller fra den bygherre, der tvinges til efterfølgende lovliggørelse.

Vær derfor opmærksom på høringspligten.

I DAHL Advokatfirma har vores specialister stor erfaring med at yde kompetent rådgivning om plan- og miljøretlige forhold. Har du spørgsmål til emnet, er du velkommen til at kontakte os til en drøftelse af dine muligheder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne