Nyheder

AB Forenklet - til de mindre og enklere entrepriser

Blandt byggeriets nye aftalevilkår finder vi AB Forenklet, der er tiltænkt mindre og enklere entrepriser, både i forhold til størrelse og kompleksitet. Ud fra denne tankegang har man i AB Forenklet fjernet en række definitioner og procesregler, som ellers findes i AB 18. Få indblik i nogle af forskellene mellem AB Forenklet og AB 18.

Aftalens indgåelse

Idet AB Forenklet netop henvender sig til de enklere og mindre entrepriser er § 4, stk. 2 om kravene til bygherrens udbud også lempet væsentligt i forhold til den tilsvarende i AB 18 § 4 stk. 4, litra a-g.

I overensstemmelse hermed har man også forenklet reglerne vedrørerene entreprenørens vedståelsesfrist, som i AB Forenklet blot er 20 dage, hvor der i AB 18 er en modifikation, hvorefter de 20 dage regnes fra den tilbudsfrist, der er fastsat i udbuddet, hvis bygherrens udbyd er sendt til flere tilbudsgivere mv.

Overdragelse af rettigheder

AB 18 indeholder en bestemmelse om, hvornår Bygherren kan nægte at acceptere, at entreprenøren har overdraget en del af udførelsen til tredjemand (underentreprise). AB Forenklet indeholder ikke en sådan bestemmelse. Baggrunden er en forenkling af reglerne afspejlet i den mindre kompleksitet og omfang, entrepriser omfattet af AB Forenklet vil have.

Sikkerhedsstillelse

AB 92 og AB 18 indeholder de velkendte bestemmelser om, at der stilles garanti på 15 % af entreprisesummen indtil aflevering, hvorefter garantien nedskrives til 10 %. Herefter nedskrives garantien til 2 % 1 år efter afleveringen.

Dette er ændret med AB Forenklet, hvor man bibeholder det kendte system med garantistillelse på 15 %, der nedskrives til 10 % ved aflevering. Forskellen finder vi i forhold til ophør af garantien allerede 1 år efter afleveringstidspunktet, hvis bygherren ikke har reklameret over mangler på dette tidspunkt.

Arbejdets udførelse

Når man har aftalt AB Forenklet skal bygherren, entreprenøren og en eventuel rådgiver, forinden udførelsen, gennemgå tilbud og projektet for at sikre, at der er enighed om arbejdets omfang jf. AB Forenklet § 12. En tilsvarende bestemmelse findes uddybet i AB 18 § 19.

AB Forenklet er lempet i forhold til udfærdigelse af arbejdstidsplan. Modsat AB18 stilles der i AB Forenklet ikke krav om, at entreprenøren angiver rækkefølgen af de enkelte arbejder i arbejdstidsplanen mv. Der er blot krav om, at entreprenøren udarbejder en arbejdstidsplan, som overholder hovedtidsplanen.

Entreprenørprojektering, kvalitetssikring m.v.

I modsætning til AB 18, har bygherren efter AB forenklet ikke en pligt men alene en mulighed for at udpege en projekteringsleder, hvis entreprenøren skal projektere. Ligeledes indeholder AB Forenklet ikke bestemmelser, der nærmere regulerer projekteringslederens roller, ligesom AB Forenklet i øvrigt ikke indeholder bestemmelser om kravene til entreprenørens projekt, herunder grænseflader mv. Dette skyldes, at AB Forenklet som anført tager sigte på de enklere og mindre komplicerede entrepriser.

Ligeledes har man gjort bestemmelserne om kvalitetssikring mere simpel i AB Forenklet § 17, som modsvares af en mere detaljeret AB 18 § 21.

Slutteligt er der i AB Forenklet ikke krav til indholdet af byggemøder, ligesom bygherren har mulighed for at indkalde til byggemøder jf. AB forenklet §25, men har ikke pligt til dette. Hvis man havde aftale AB 18, ville bygherren have pligt til at indkalde til byggemøder.

Dagbod

I AB 18 § 40, stk. 3-5 er der fastsat regler for at kunne kræve dagbod. Disse bestemmelser er reelt en opsamling af den voldgiftspraksis, som var gældende under AB 92. Bestemmelserne er ikke gentaget i AB Forenklet. Det er dog ikke anført, at man under AB Forenklet ønsker at lempe adgangen til at kræve dagbod, men det må antages, at man ønsker at videreføre den tidligere praksis, og at undladelsen netop skyldes ønsket om at mindste omfanget af AB Forenklet.

Afleveringen

AB 18 har indført bestemmelse om før-aflevering. Dette er ikke gentaget i AB Forenklet. Ellers er gennemførelsen af afleveringen af entreprisen i det store hele ens.

AB Forenklet har omvendt specificeret nærmere med hvilket varsel, der skal indkaldes til 1 års eftersyn samt regler for eftersynsprotokollen.

Voldgift

Tvister ved sager om AB Forenklet afgøres efter reglerne om forenklet tvisteløsning og altså ikke efter voldgiftsbehandling, som ellers kendt.

DAHL bemærker

Det er væsentligt at bemærke, at flere af bestemmelserne, der er fjernet fra AB Forenklet i forhold til AB 18 formentlig skyldes, at man ønsker en enklere regelsæt med færre bestemmelser. Flere af bestemmelserne vil dog alligevel gælde, medmindre de er konkret fraveget, da de har rod i almindelige obligationsretlige princippet og entrepriseretlige grundsætninger. Dette skal du naturligvis være opmærksom på, såfremt du og øvrige parter i byggeriet vælger at følge AB Forenklet.

Artikelserie:

11. okt. 2018: Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

9. nov. 2018: AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

16. nov. 2018: AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

23. nov. 2018: AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

7. dec. 2018: AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

14. dec. 2018: AB 18 - Digitale bygningsmodeller

21. dec. 2018: AB 18 - Entreprenørprojektering

11. jan. 2019: AB 18 - Ændringer og ekstraarbejder

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

01. feb. 2019: AB 18 - Tidsfristforlængelse og forsinkelse

08. feb. 2019: AB 18 - Førgennemgang, aflevering og 1- og 5-års eftersyn

15. feb. 2019: AB 18 – Entreprenørens afhjælpningsret og afhjælpningspligt

22. feb. 2019: AB 18 - Mangler

1. mar. 2019: AB 18 - Løsning af tvister

8. mar. 2019: AB 18 - APP (Appendikser): Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter

15. mar. 2019: AB Forenklet - til de mindre og enklere entrepriser

22. mar. 2019: Nye regler for behandling af sager ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder

29. mar. 2019: ABR 18 - Reviderede regler for rådgiveraftaler

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne