Nyheder

ABT 18 – Nye regler for totalentreprise

Totalentreprise er en ofte brugt entrepriseform i Danmark. I form af ABT 18 har vi fået en revision af den tidligere ABT 93. DAHLs entrepriseteam har gennemgået revisionen, og som led i vores artikelserie om de nye vilkår for byggeriets parter får du indblik i de væsentlige ændringer i ABT 18.

AB 92 og ABT 93 indeholdt mange sammenlignelige bestemmelser. Det er fortsat tilfældet efter revisionen. Der ses mange ligheder i AB 18 og ABT 18. Man vil derfor se fællestræk i systematik, begreber og terminologi.

De væsentlige ændringer i ABT 18

En afgørende forskel på de to regelsæt skal findes i entreprenørens ydelse. Totalentreprise defineres som entreprise, der omfatter den væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser.

Projekteringsforpligtelsen påhviler som udgangspunkt totalentreprenøren, hvilket ikke er tilfældet for en entreprenør efter AB 18.

Tidsplaner

I ABT 18 er der indført nye bestemmelser om tidsplaner. Bygherren skal sørge for, at udbudsmaterialet indeholder en hovedtidsplan (§ 4). Inden for rammerne af hovedtidsplanen skal totalentreprenøren udarbejde en projekteringstidsplan og en udførelsestidsplan (§ 13). Udførelsestidsplanen svarer til arbejdstidsplanen efter AB 18.

Der er ikke krav om, at totalentreprenøren skal udarbejde en detailtidsplan (som bygherren skal efter AB 18 § 13). Det anses for omfattet af totalentreprenørens koordineringsforpligtelse og dermed indeholdt i udførelsestidsplanen.

Parterne har en forpligtelse til løbende at vurdere, om tidsplanerne kan overholdes. Hvis de ikke kan overholdes, skal de opdateres (§ 14).

Sikkerhedsstillelse og betaling

Totalentreprenøren skal fortsat stille sikkerhed. Procentsatserne er fortsat 15/10/2, som vi kender det fra ABT 93. For så vidt angår nedskrivning ved aflevering fra 15 % til 10 % indeholder ABT 18 en realitetsændring. De 10 % ved afleveringen skal – hvis bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen - beregnes på baggrund af entreprisesummen med tillæg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder (§ 9, stk. 3).

Der er endvidere indført en bagatelgrænse. Hvis entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr. skal entreprenøren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har krævet det i udbudsmaterialet (§ 9).

Med ABT 18 indføres en fastprisperiode, hvorefter entreprisesummen er fast for den del af arbejder, der udføres inden 12 måneder fra tilbudsdagen (§ 32). Derefter skal entreprisesummen reguleres efter et byggeomkostningsindeks.

Forsinkelse

Totalentreprenøren skal betale en dagbod (hvis det er aftalt), hvis der opstår forsinkelse, som ikke giver totalentreprenøren ret til tidsfristforlængelse. Rets- og voldgiftspraksis er nu kodificeret i § 38. Dagbod kan kun kræves, hvis fristen er fastsat for at sikre færdiggørelse af en aktivitet, der er afgørende for byggeprocessen eller andre væsentlige forhold.

I relation til forcering er der indsat en ny bestemmelse i ABT 18. Totalentreprenøren kan kræve betaling for forcering i to tilfælde. Det ene tilfælde er, hvis der er indgået aftale med bygherren om forcering. Det andet tilfælde er, hvis bygherren med urette gør gældende, at entreprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse, og entreprenøren udfører forcering for at sikre sig imod dette. Totalentreprenøren skal da i andet tilfælde varsle bygherren skriftligt om, at forcering påbegyndes. Dette skal også ses i sammenhæng med den linje, som er lagt i rets- og voldgiftspraksis.

Varslingsregler

Som det er tilfældet med AB 18, er der indført varslingsregler i ABT 18. De nye bestemmelser pålægger parterne en pligt til at give meddelelse i en række tilfælde. Ofte er fristen ”snarest muligt”.

Eksempelvis skal en parts eventuelle krav om pris, tid og sikkerhed efter en ændring fremsættes snarest muligt (§ 25). Ved modtagelsen af en sådan meddelelse løber en ny frist for den anden part – som snarest muligt skal meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke skal det begrundes (§ 25, stk. 3).

Som et andet eksempel skal entreprenøren snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse, hvis han indser, at der vil indtræde forsinkelse (§ 37).

ABT 18 har ikke retsvirkninger knyttet til manglende overholdelse af varslingsbestemmelserne. De almindelige passivitetsregler regulerer, om en parts tilsidesættelse af pligten til at give meddelelse om sit krav skal sanktioneres. Reglerne forventes ikke at medføre væsentlig ændring af hidtidig praksis, hvorefter entreprenøren har krav på tillægsvederlag, hvis bygherren måtte vide, at der bestod et krav, hvis der er et klart grundlag for kravet, hvis resultatet er rimeligt etc.

Projektering

Totalentreprenøren skal udføre ”al projektering” (§ 18), som er den del, der ikke er tilvejebragt af bygherren. Det kan aftales, at der projekteres af andre – men det vil være en fravigelse af udgangspunktet i ABT.

Standarden for totalentreprenørens projektering er fastlagt i § 18, stk. 2-7, der skal være i overensstemmelse med aftalen, god projekteringsskik og bygherrens anvisninger.

Aflevering

Bestemmelserne om aflevering og påberåbelse af mangler er som i ABT 93.

Der er imidlertid indført regler om en gennemgang inden aflevering, en såkaldt ”førgennemgang” (§ 42). Det har til formål at sikre, at byggeriet kan afleveres med mindst mulige mangler. Den omstændighed, at bygherren ikke påpeger forhold ved førgennemgang, afskærer ikke bygherren fra senere at påtale det som en mangel.

En anden tilføjelse er, at der efter afhjælpning af mangler skal afholdes en afhjælpningsgennemgang (§ 46). På afhjælpningsgennemgangen foretages en samlet gennemgang af totalentreprenørens afhjælpning.

Tvister

Hele tvistløsningssystemet er ændret i ABT 18. Der er nu indført en løsningstrappe (§ 62), mediation og mægling (§ 63), hurtig afgørelse (§ 66) samt den kendte voldgift (§ 67). Disse regler er helt identiske med AB 18, og vi henviser derfor til vores artikel om disse nye regler og muligheder.

Har I tilstrækkeligt kendskab til de nye betingelser i ABT 18?

Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Artikelserie:

11. okt. 2018: Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

9. nov. 2018: AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

16. nov. 2018: AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

23. nov. 2018: AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

7. dec. 2018: AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

14. dec. 2018: AB 18 - Digitale bygningsmodeller

21. dec. 2018: AB 18 - Entreprenørprojektering

11. jan. 2019: AB 18 - Ændringer og ekstraarbejder

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

01. feb. 2019: AB 18 - Tidsfristforlængelse og forsinkelse

08. feb. 2019: AB 18 - Førgennemgang, aflevering og 1- og 5-års eftersyn

15. feb. 2019: AB 18 – Entreprenørens afhjælpningsret og afhjælpningspligt

22. feb. 2019: AB 18 - Mangler

1. mar. 2019: AB 18 - Løsning af tvister

8. mar. 2019: AB 18 - APP (Appendikser): Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter

15. mar. 2019: AB Forenklet - til de mindre og enklere entrepriser

22. mar. 2019: Nye regler for behandling af sager ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder

29. mar. 2019: ABR 18 - Reviderede regler for rådgiveraftaler

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne