Nyheder

Tilbageholdsret i aktiver forud for en allerede bestående panteret

En nyere dom fra Højesteret afsagt i februar 2019 har ”på ny” taget stilling til spørgsmålet, om der kan udøves tilbageholdsret i aktiver forud for en allerede bestående panteret, og i givet fald hvad der skal til. Få et indblik i den konkrete problemstilling.

Den konkrete sag

I 2010 havde sagens parter indgået aftale om opstaldning, uddannelse, ridning, pasning samt deltagelse i konkurrencer vedrørende en hest. Ejeren af ridecentret havde i forbindelse med, at hestens ejer gik konkurs, opgjort sit tilgodehavende efter pasningsaftalen til kr. 687.110,00 og efterfølgende solgt hesten uden kurators godkendelse. Provenuet anvendte han til dækning af sit tilgodehavende. Det fremgik af pasningsaftalen, at honoraret først ville forfalde til betaling ved salg af hesten eller ved samarbejdsaftalens ophør og/eller flytning af hesten. Ifølge samarbejdsaftalen havde ridecentret tilbageholdsret i hesten til sikkerhed for betaling af pasningshonoraret.

Kurator anlagde den 30. marts 2015 på vegne af konkursboet sag mod ejeren af ridecentret blandt andet med påstand om, at denne skulle anerkende, at konkursboet havde ejendomsretten til hesten, at hesten skulle udleveres til konkursboet, samt at han ikke havde ret til at tilbageholde hesten.

For Højesteret drejede sagen sig om, hvorvidt ridecentrets ejer havde været berettiget til at udøve tilbageholdsret i hesten. Der var således enighed om, at konkursboets bank havde håndpant i et tinglyst ejerpantebrev i ejendommen, at bankens panteret omfattede hestebesætningen herunder hesten, og at bankens panteret var stiftet forud for det tidspunkt, da ridecentrets ejer fik hesten i sin besiddelse.

Højesteret anførte:

”Som anført i Højesterets dom af 12. februar 2014 (UfR 2014.1458) skal tilbageholdsretten, der hviler på et ulovreguleret grundlag, som udgangspunkt respektere ældre rettigheder, men kan, bl.a. afhængig af karakteren af det krav, der udøves tilbageholdsret for, i visse tilfælde gå forud for allerede bestående rettigheder.

Spørgsmålet er således, om der i det foreliggende tilfælde er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at den senere stiftede tilbageholdsret skal respektere den ældre panteret i samme aktiv.”

Højesteret fandt, at selvom arrangementet også havde til formål at bevare hestens værdi, var arrangementet ikke i panthavers interesse, såfremt panthaver skulle respektere tilbageholdsretten. Panthaver skulle ikke acceptere en ordning, hvor pantets værdi risikerede at blive ”spist op” af udgifter til opstaldning, træning m.v., der først forfaldt til betaling ved salg af hesten eller samarbejdsaftalens ophør.

Højesteret fandt herefter, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at en senere stiftet tilbageholdsret skal respektere den ældre panteret i samme aktiv.

Højesteret kom frem til det modsatte resultat i U2014.1458H, der drejede sig om tilbageholdelsesret i et varelager, som kreditor havde i sin besiddelse som led i en samarbejdsaftale med fallenten, hvor kreditor skulle transportere, håndtere og opbevare varerne for fallenten.

Højesteret fandt, at løsningen, som kreditor havde leveret som led i samarbejdsaftalen med det konkursramte selskab, var udtryk for en rimelig, forretningsmæssig begrundet ordning, der havde øget eller bevaret varernes værdi, hvilket også havde været i panthavers interesse. Panthaver skulle herefter således acceptere tilbageholdsretten.

Det bemærkes, at kreditor, i modsætningen til den nye Højesteretsdom, løbende afregnede sit arbejde.

DAHL bemærker

Udgangspunktet er, at tilbageholdsretten skal respektere ældre rettigheder, men tilbageholdsretten kan i visse tilfælde gå forud for allerede bestående panterettigheder.

Hvorvidt tilbageholdsretten skal gå forud, beror på en samlet bedømmelse, hvor det blandt andet tillægges vægt, om ordningen også har været i panthavers interesse, og hvorvidt kravet, der udøves tilbageholdsret for, er rimeligt og forretningsmæssig begrundet.

Retsstilling er herefter den, at såfremt de omkostninger, der lægger til grund for tilbageholdelsen, også har været afholdt i panthavers interesse og i øvrigt har været forretningsmæssigt begrundet, vil en tilbageholdelsesret kunne overhale en ældre panteret.

Omvendt kan man ikke omgå et pant ved lave en aftale hvor pantets værdi bliver ”spist op” af udgifter, der ikke løbende bliver afregnet.

Har du spørgsmål til den konkrete sag eller problemstilling, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne